Regeling landbouwtelling 1994

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 26-06-2024.
Geldend van 01-04-1994 t/m 23-01-2004

Regeling landbouwtelling 1994

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Gezien het advies van het Landbouwschap;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. directeur:

directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. opgaveplichtige:

degene die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover hem een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in onderdeel d, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of is toegezonden;

d. beschrijvingsbiljet:

het als bijlage I opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie in land- en tuinbouw of het door de opgaveplichtige bij de districtsbureauhouder, als bedoeld onder e, te ondertekenen schriftelijke stuk tezamen met het als bijlage II opgenomen modeloproepformulier voor de landbouwtelling;

e. districtsbureauhouder:

districtsbureauhouder van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in wiens werkgebied het landbouwbedrijf van de opgaveplichtige is geregistreerd of degene die namens hem is belast met taken in het kader van de uitvoering van de landbouwtelling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 5 april 1994 tot en met 1 juli 1994 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Ten behoeve van de telling als bedoeld in artikel 2 wordt een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, uitgereikt of verzonden door of vanwege de directeur namens de minister.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het biljet of door de districtsbureauhouder anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door de districtsbureauhouder gestelde aanwijzingen in acht.

 • 3 De opgaveplichtige ondertekent op de zittingsdag het beschrijvingsbiljet en levert deze in bij de districtsbureauhouder, dan wel indien het beschrijvingsbiljet aan de opgaveplichtige is toegezonden, levert hij het beschrijvingsbiljet binnen vijf dagen nadat deze aan hem is verzonden in bij de districtsbureauhouder.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 De regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling landbouwtelling 1994’.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 maart 1994

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze,
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

J.F. de Leeuw

Bijlage II

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De in het modeloproepformulier (bijlage II) opgenomen gegevens zijn met uitzondering van het voorblad en de machtiging op het achterblad identiek aan de gegevens die zijn opgenomen in de rubrieken A tot en met K van het hiervoor afgedrukte modelbeschrijvingsbiljet ( bijlage I). Die identieke gegevens van bijlage II worden hieronder niet afgedrukt.

Bijlage 36333.png

Bijlage III. Normen bruto standaard saldi (bss) ten behoeve van de Landbouwtelling 1994

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

C. Veestapel

rubr. nr.

bss per dier

201

290

203

290

205

410

207

410

209

410

211

1630

213

820

215

105

217

275

219

260

221

275

223

275

225

260

227

275

228

430

229

275

232

57

233

75

235

-

237

351

239

52

241

52

243

85

245

85

247

335

249

335

251

335

253

85

255

335

260

340

261

2760

263

1800

265

1308

266

130

268

1308

269

1,50

271

4,65

273

8,6

275

2,05

276

3,2

278

3,2

282

185

284

-

287

4,15

290

60

291

8,45

292

160

293

13,15

294

100

295

28,2

297

4,15

D. tuinbouw open grond

rubr. nr.

bss per are

401

232,8

405

116,4

409

99,2

413

163,8

417

60,4

421

73,3

425

34,5

429

64,74

433

120,7

437

77,6

441

47,44

445

73,35

449

34,5

453

51,73

457

86,2

461

60,43

465

159,56

469

64,73

473

34,54

477

73,35

501

99,2

503

99,2

505

94,8

507

94,8

515

99,2

520

215,6

530

38,8

532

38,8

541

301,8

551

120,7

552

142,3

554

129,3

555

112,1

557

491,5

559

750,2

561

612,2

571

146,6

573

176,8

575

120,7

577

90,5

579

263

580

146,6

581

168,1

E. Paddestoelenteelt

rubr. nr.

bss per m²

805

91,8

809

-

F. Bollenbroei en witloftrek

rubr. nr.

bss per eenheid

911

40 per 1000 stuks

913

610 per 1000 stuks

583

53 per are

G. Tuinbouw onder glas

rubr. nr.

bss per m²

601

19,83

605

18,97

609

12,29

613

20,69

617

7,76

618

20,26

621

11,86

624

11,86

625

26,73

H. Akkerbouw

rubr. nr.

bss per are

301

11,2

303

7,9

305

9,9

307

9,0

309

6,9

311

8,0

312

7,9

313

8,0

317

10,9

321

10,9

323

16,3

325

7,9

326

10,9

327

10,6

329

11,9

331

12,3

335

13,1

341

15,1

347

31,9

349

47,2

351

19,2

353

31,8

355

16,5

357

24,0

359

15,0 2

369

6,72

373

13,02

376

13,02

377

4,5

383

18,7

385

29,0

387

18,7

389

15,0

I. Bedrijjfsindeling

rubr.nr.

bss per eenheid

703

12,62

715

12,62

731

2,75

1 Alleen indien rubriek 247 tot en met 251 niet voorkomt.

2 Alleen als bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 376 + 703 + 715) gedeeld door bss ( rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 265 t/m 268 + 282 + 284) > 0,625

In dat geval wordt slechts het ruwvoeroverschot meegerekend.

3 Norm geldt indien beteelde areaal < 150 are.

Indien beteelde areaal > = 150 are geldt

 • rubriek 453 11,3

 • rubriek 461 12,0

 • rubriek 469 28,1

4 Norm geldt indien beteelde areaal < 100 are.

Indien beteelde araeaal > = 100 are geldt

 • rubriek 429 41,1

 • rubriek 441 29,0

 • rubriek 473 30,1

5 Norm geldt indien beteelde areaal < 200 are.

Indien beteelde areaal > = 200 are geldt

 • rubriek 445 15,3

 • rubriek 477 34,5

6 Norm geldt indien beteelde areaal < 50 are.

Indien beteelde areaal > = 50 are geldt

 • rubriek 465 36,3

7 Norm geldt indien rubriek 233 niet voorkomt.

8 Norm geldt indien rubriek 266 niet voorkomt.

Bijlage IV. Normen standaard bedrijfseenheden (sbe) ten behoeve van landbouwtelling 1994

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

C. Veestapel

rubr.nr.

sbe per dier

201

0,50

203

0,50

205

0,50

207

1,50

209

0,50

211

2,95

213

0,50

215

0,28

217

0,36

219

0,36

221

0,36

223

0,36

225

0,36

227

0,36

228

0,80

229

0,36

232

-

233

0,17

235

-

237

0,12p1

239

0,12

241

0,12

243

0,22

245

0,22

247

0,85

249

0,85

251

0,85

253

0,22

255

0,85

260

0,70

261

6,00

263

3,00

265

-

266

0,22

268

0,22

269

0,0034

271

0,008

273

0,016

275

0,0032

276

0,0063

278

0,0063

282

0,24

284

-

287

0,0095

290

0,12

291

0,020

292

0,30

293

0,030

294

0,20

295

0,075

297

0,01

D. Tuinbouw open grond

rubr. nr.

sbe per are

401

0,78

405

0,31

409

0,26

413

0,51

417

0,12

421

0,17

425

0,07

429

0,14p3

433

0,33

437

0,19

441

0,10p3

445

0,16p4

449

0,10

453

0,12p2

457

0,24

461

0,14p2

465

0,51p5

469

0,14p2

473

0,07

477

0,17p4

501

0,21

503

0,21

505

0,21

507

0,21

515

0,28

520

0,70

530

0,105

532

0,105

541

1,05

551

0,31

552

0,40

554

0,35

555

0,28

557

1,22

559

2,27

561

1,74

571

0,23

573

0,42

575

0,14

577

0,12

579

0,75

580

0,30

581

0,35

E. Champinonteelt

rubr. nr.

sbe per m²

805

21,05

F. Bollenbroei en witloftrek

rubr. nr.

sbe per eenheid

911

0,14 per 1000 st.

913

2 per 1000 kg.

583

0,10 per are

G. Tuinbouw onder glas

rubr. nr.

sbe per m²

601

0,0523

605

0,0488

609

0,0305

613

0,0558

617

0,0139

618

0,054

621

0,0305

624

0,0305

625

0,068

635

0,0305

641

0,068

643

0,0488

645

0,0453

646

0,0296

647

0,0575

649

0,0296

650

0,0575

651

0,0279

652

0,0296

653

0,0348

655

0,054

656

0,047

657

0,047

660

0,068

662

0,068

663

0,0587

665

0,047

666

0,068

667

0,068

H. Akkerbouw

rubr. nr.

sbe per are

301

0,018

303

0,010

305

0,012

307

0,010

309

0,010

311

0,010

312

0,010

313

0,010

317

0,018

321

0,018

323

0,033

325

0,010

326

0,018

327

0,015

329

0,023

331

0,023

335

0,025

341

0,030

347

0,070

349

0,112

351

0,038

353

0,068

355

0,032

357

0,061

359

0,050

369

0,014

373

0,025

376

0,025

377

0,010

383

0,040

385

0,056

387

0,040

389

0,050

p1 Alleen indien rubriek 247 tot en met 251 niet voorkomt.

p2 Norm geldt indien beteelde areaal < 150 are.

Indien beteelde aeraal > = 150 are geldt

 • rubriek 453 0,018

 • rubriek 461 0,018

 • rubriek 469 0,065

p3 Norm geldt indien beteelde areaal < 100 are.

Indien beteelde areaal >100 are geldt

 • rubriek 429 0,095

 • rubriek 441 0,06

p4 Norm geldt indien beteelde areaal < 200 are.

Indien beteelde areaal > = 200 are geldt

 • rubriek 445 0,018

 • rubriek 477 0,07

p5 Norm geldt indien beteelde areaal < 50 are.

Indien beteelde areaal > = 50 areaal geldt

 • rubriek 465 0,095

Naar boven