Delegatie bevoegdheden inzake opvang asielzoekers

Geraadpleegd op 03-03-2024.
Geldend van 30-03-1994 t/m heden

Delegatie bevoegdheden inzake opvang asielzoekers

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel 1

Het bestuur van de Interimstichting Opvang Asielzoekers en het bestuur van de Stichting Projecten Opvang Asielzoekers zijn bevoegd om de volgende beslissingen af te doen en te ondertekenen namens de minister: te beslissen ten aanzien van asielzoekers (of daaraan gelijk te stellen personen) die in een opvangcentrum in de zin van de ROA verblijven, dat de verstrekkingen die in het kader van de ROA worden geboden hen geheel of gedeeltelijk worden onthouden ingevolge artikel 4 van de ROA, overeenkomstig het bepaalde in het Reglement Onthouding Verstrekkingen.

Artikel 2

Het bestuur van de Interimstichting Opvang Asielzoekers en het bestuur van de Stichting Projecten Opvang Asielzoekers kunnen de bevoegdheid bedoeld in artikel 1 geheel of gedeeltelijk overdragen aan medewerkers die in dienst zijn van hun organisatie, conform de afspraken die daartoe zijn neergelegd in het Reglement Onthouding Verstrekkingen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona

Naar boven