Teruggaafregeling verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en accijns van bier

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-04-1994 t/m heden

Artikel 1

  • 2 Voor bier als bedoeld in artikel 6 van de Wet op de accijns met een extractgehalte, uitgedrukt in percenten Plato, van minder dan 7, dat aan het eind van 31 maart 1994 aanwezig is in of in vervoer is naar een opslagplaats wordt op verzoek teruggaaf van de accijns verleend ten bedrage van f 5 per hectoliter.

  • 3 Onder opslagplaats wordt verstaan elk gebouw of terrein waar goederen als bedoeld in het eerste onderscheidenlijk tweede lid voor commerciële doeleinden voorhanden zijn. Opslagplaatsen in gebruik bij een zelfde persoon worden te zamen als één opslagplaats beschouwd.

  • 4 Het verzoek om teruggaaf van verbruiksbelasting als bedoeld in het eerste lid en accijns als bedoeld in het tweede lid wordt door de eigenaar van de in een opslagplaats aanwezige of daarnaar toe in vervoer zijnde goederen als bedoeld in het eerste onderscheidenlijk tweede lid uiterlijk 8 april 1994 bij de inspecteur ingediend.

  • 5 De inspecteur kan op verzoek toestaan dat het verzoek om teruggaaf op een later tijdstip wordt gedaan, doch niet later dan 29 april 1994.

  • 6 De inspecteur stelt het bedrag van de teruggaaf vast bij voor bezwaar vatbare beschikking.

  • 7 Teruggaaf wordt niet verleend indien het terug te geven bedrag niet meer bedraagt dan f 200.

Artikel 2

In het verzoek om teruggaaf worden vermeld:

  • a. de naam, het adres en de aard van het bedrijf van de belanghebbende;

  • b. een nauwkeurige aanduiding van de opslagplaats of opslagplaatsen waar de limonade onderscheidenlijk het bier zich bevinden of waarnaar toe zij in vervoer zijn;

  • c. de soort en de hoeveelheid limonade onderscheidenlijk bier per opslagplaats;

  • d. het bedrag van de teruggaaf waarop aanspraak wordt gemaakt.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M.J.J. van Amelsvoort

Naar boven