Besluit maximumgehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten en shag

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-05-2002 t/m 31-12-2015

Besluit van 21 maart 1994 tot uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de Tabakswet (Besluit teergehalte sigaretten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 15 november 1993, GVC/ADT 93.3362, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nummer 90/239/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 mei 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake het maximale teergehalte in sigaretten (Pb EG L 137), alsmede op artikel 2, tweede lid van de Tabakswet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 februari 1994, nr. W13.93.0751);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 7 maart 1994, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. teer: het ongezuiverde water- en nicotinevrije condensaat van rook;

 • b. nicotine: nicotinealkaloïden;

 • c. ingrediënten: stoffen of bestanddelen, met uitzondering van tabaksbladeren en andere natuurlijke of niet-getransformeerde delen van de tabaksplant, die bij de productie of de bereiding van tabaksproducten worden gebruikt en nog in het eindproduct aanwezig zijn, al dan niet in gewijzigde vorm, met inbegrip van papier, filter, inkt en kleefstoffen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Het teergehalte van een sigaret bedraagt niet meer dan 12 milligram.

 • 2 Met ingang van 1 januari 2004 bedragen de gehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide van een sigaret niet meer dan:

  • a. 10 milligram teer;

  • b. 1 milligram nicotine;

  • c. 10 milligram koolmonoxide.

 • 3 Tot 1 januari 2007 geldt het tweede lid niet voor sigaretten die voor export naar landen buiten de Europese Unie bestemd zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Met ingang van 1 mei 2004 is het teergehalte van shag zodanig dat het gehalte in een shagje van 750 milligram niet meer dan 12 milligram bedraagt.

 • 2 Shag die vóór 1 mei 2004 is vervaardigd en niet voldoet aan de in het eerste lid gestelde eis, mag bedrijfsmatig worden verstrekt of daartoe aanwezig zijn tot 1 mei 2005.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Bij regeling van Onze Minister worden methoden van onderzoek aangewezen, die bij uitsluiting beslissend zijn voor de vaststelling of met betrekking tot een sigaret of een shagje aan de in dit besluit gestelde eisen ter zake van de gehaltes aan teer, nicotine of koolmonoxide is voldaan.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maximumgehaltes aan teer, nicotine en koolmonoxide in sigaretten en shag.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 maart 1994

Beatrix

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Uitgegeven de veertiende april 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven