Regeling vernietigingswijze bescheiden burgerlijke stand

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1995 t/m heden

Regeling vernietigingswijze bescheiden burgerlijke stand

De Staatssecretaris van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op de artikelen 22, tweede lid, en 23, vierde lid, van het Besluit burgerlijke stand 1994;

Besluit:

Artikel 2

Van een vernietiging als bedoeld in artikel 1 wordt een verklaring opgemaakt, die een specificatie inhoudt van de vernietigde bescheiden alsmede aangeeft op grond van welk artikel van het Besluit burgerlijke stand 1994, op welk tijdstip en op welke wijze de vernietiging is geschied. Deze verklaring wordt bewaard door de ambtenaar van de burgerlijke stand dan wel de beheerder van de gemeentelijke archiefbewaarplaats die de bescheiden onder zijn berusting had.

Artikel 3

Indien de wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en wijziging van enige andere bepalingen van Boek 1 van dat wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafvordering in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 maart 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Kosto

Naar boven