Verlenging van de periode gedurende welke artikel 15a van de Winkelsluitingswet 1976 geldt

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 17-03-1994 t/m 31-01-2005

Verlenging van de periode gedurende welke artikel 15a van de Winkelsluitingswet 1976 geldt

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en de minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Wet D'gemeenten en D'provincies;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

De periode, genoemd in artikel 3, eerste lid, van de Wet D'gemeenten en D'provincies, wordt met betrekking tot artikel 15a van de Winkelsluitingswet 1976 verlengd totdat een aanpassing van de Winkelsluitingswet 1976 als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Wet D'gemeenten en D'provincies in werking is getreden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 maart 1994

De

staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

D.IJ.W. de Graaff-Nauta

De

minister

van Economische Zaken,

J.E. Andriessen

Terug naar begin van de pagina