Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-11-2006 t/m 31-12-2006

Wet van 9 maart 1994, houdende vervanging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf door de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de wetgeving moet worden aangepast aan de richtlijn nr. 92/49/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en houdende wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/EEG (PbEG L 228) alsmede aan de richtlijn nr. 92/96/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 november 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf en tot wijziging van de Richtlijnen 79/267/EEG en 90/619/EEG (PbEG L 360), en dat het naar aanleiding daarvan wenselijk is de Wet toezicht verzekeringsbedrijf opnieuw vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders blijkt - verstaan onder:

  • a. overeenkomsten van schadeverzekering: overeenkomsten van verzekering die niet zijn overeenkomsten in verband met het leven of de dood van de mens, met dien verstande dat overeenkomsten van ongevallenverzekering als overeenkomsten van schadeverzekering worden beschouwd;

  • b. overeenkomsten van levensverzekering: overeenkomsten van verzekering tot het doen van geldelijke uitkeringen in verband met het leven of de dood van de mens en overeenkomsten van verzekering in verband met de verzorging van de uitvaart van de mens die uitsluitend strekken tot het verrichten van andere dan geldelijke prestaties, met dien verstande dat overeenkomsten van ongevallenverzekering niet als overeenkomsten van levensverzekering worden beschouwd;

  • c. schadeverzekeringsbedrijf: het als bedrijf sluiten van overeenkomsten van schadeverzekering voor eigen rekening, met inbegrip van het afwikkelen van de in dat bedrijf gesloten overeenkomsten van schadeverzekering, ook al wordt daarmee niet beoogd het maken van winst;

  • d. levensverzekeringsbedrijf: het als bedrijf sluiten van overeenkomsten van levensverzekering voor eigen rekening, met inbegrip van het afwikkelen van de in dat bedrijf gesloten overeenkomsten van levensverzekering, ook al wordt daarmee niet beoogd het maken van winst;

  • e. verzekeringsbedrijf: het schadeverzekeringsbedrijf of het levensverzekeringsbedrijf;

  • f. schadeverzekeraar: ieder die het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent;

  • g. levensverzekeraar: ieder die het levensverzekeringsbedrijf uitoefent;

  • h. verzekeraar: schadeverzekeraar of levensverzekeraar;

  • i. de Unie: de Europese Unie;

  • j. lid-staat: een staat die lid is van de Unie;

  • k. lid-staat van herkomst: de lid-staat waar een verzekeraar zijn zetel heeft;

  • l. grote risico's:

   • 1°. de risico’s die behoren tot de branches Casco rollend spoorwegmaterieel, Luchtvaartuigcasco, Casco zee- en binnenschepen, Vervoerde zaken, Aansprakelijkheid luchtvaartuigen en Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen;

   • 2°. de risico’s die behoren tot de branches Krediet en Borgtocht wanneer de verzekeringnemer handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en het risico daarop betrekking heeft;

   • 3°. de risico’s die behoren tot de branches Voertuigcasco, Brand en natuurevenementen, Andere schaden aan zaken, Aansprakelijkheid motorrijtuigen, Aansprakelijkheid wegvervoer, Algemene aansprakelijkheid en Diverse geldelijke verliezen, voor zover de verzekeringnemer voldoet aan ten minste twee van de volgende vereisten:

    • - de waarde van de activa volgens de balans bedraagt meer dan 6,2 miljoen Ecu;

    • - de netto-omzet over het voorafgaande boekjaar bedraagt meer dan 12,8 miljoen Ecu;

    • - het gemiddeld aantal werknemers over het voorafgaande boekjaar bedraagt meer dan 250;

   waarbij bovengenoemde vereisten, indien de verzekeringnemer deel uitmaakt van een groep maatschappijen waarvan de geconsolideerde jaarrekening overeenkomstig de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening (PbEG L 193) wordt opgesteld, worden toegepast op basis van de geconsolideerde jaarrekening en indien de verzekeringnemer deel uitmaakt van een samenwerkingsverband, bovengenoemde vereisten gelden voor de deelnemers in het samenwerkingsverband gezamenlijk;

  • m. vestiging: zetel of bijkantoor van een verzekeraar op het grondgebied van een staat;

  • n. zetel: plaats waar de verzekeraar overeenkomstig zijn statuten zijn zetel heeft;

  • o. bijkantoor: elke duurzame aanwezigheid, met uitzondering van de zetel, van een verzekeraar op het grondgebied van een staat, ook indien er slechts sprake is van een bureau, beheerd door eigen personeel van de verzekeraar of door een zelfstandig persoon die gemachtigd is duurzaam voor de verzekeraar op te treden;

  • p. staat waar het risico is gelegen:

   • 1°. de staat waar de zaken zich bevinden, wanneer de verzekering betrekking heeft hetzij op een onroerende zaak, hetzij op een onroerende zaak en op de inhoud daarvan, voor zover deze door dezelfde verzekeringsovereenkomst wordt gedekt;

   • 2°. de staat van registratie, wanneer de verzekering betrekking heeft op voer- of vaartuigen van om het even welke aard;

   • 3°. de staat waar de verzekeringnemer de overeenkomst heeft gesloten, indien het overeenkomsten betreft met een looptijd van vier maanden of minder die betrekking hebben op tijdens een reis of vakantie gelopen risico's, ongeacht de branche;

   • 4°. in alle andere gevallen van schadeverzekering, de staat waar de verzekeringnemer zijn gewone verblijfplaats heeft, of, indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, de staat waar zich de vestiging van deze rechtspersoon bevindt waarop de overeenkomst betrekking heeft;

  • q. overeenkomsten van communautaire co-assurantie: overeenkomsten van directe schadeverzekering betreffende grote risico's, in co-assurantie gesloten, waarbij:

   • 1°. de verzekeraar die als eerste verzekeraar optreedt, zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is aangegaan vanuit een vestiging in een andere lid-staat dan die waarin ten minste een van de overige co-assuradeuren zulks heeft gedaan; en

   • 2°. het risico in de Unie is gelegen;

  • r. verrichten van diensten:

   • 1°. het in de uitoefening van het directe schadeverzekeringsbedrijf vanuit een in een staat gelegen vestiging verzekeren van een in een andere staat gelegen risico;

   • 2°. het in de uitoefening van het directe levensverzekeringsbedrijf sluiten van een overeenkomst van levensverzekering vanuit een vestiging, gelegen in een andere staat dan die waar de verzekeringnemer zijn gewone verblijfplaats heeft, of waar zich, indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, de vestiging van deze rechtspersoon bevindt waarop de verzekering betrekking heeft;

  • s. premie: de in geld uitgedrukte prestatie, door de verzekeringnemer verschuldigd uit hoofde van een overeenkomst van verzekering, daaronder niet begrepen de assurantiebelasting;

  • t. vertegenwoordiger: degene die door een verzekeraar als zodanig is aangesteld om hem te vertegenwoordigen in een andere staat dan die van zijn zetel bij de uitoefening van zijn bevoegdheden en bij de naleving van de voorschriften die in eerstbedoelde staat voor hem gelden;

  • u. acquisitie: alle handelingen, strekkende tot het voorbereiden of tot stand brengen van overeenkomsten van verzekering;

  • v. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;

  • w. toezichthoudende autoriteit: de instantie die in enige staat bij of krachtens de wet met het toezicht op het verzekeringsbedrijf is belast;

  • x. gekwalificeerde deelneming: een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste 10 procent van het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste 10 procent van de stemrechten in een onderneming, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van een daarmee vergelijkbare zeggenschap in een onderneming;

   bij het bepalen van het aantal stemrechten, dat iemand in een onderneming of instelling heeft, worden tot diens stemrechten mede gerekend de stemrechten waarover hij beschikt of geacht wordt te beschikken op grond van artikel 13 van de Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen;

  • ij. groep: een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat indien een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vennootschap:

   • 1°. via een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur invloed kan uitoefenen op een of meer andere natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen; of

   • 2°. in een of meer andere rechtspersonen of vennootschappen een deelneming heeft als bedoeld in artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel, voor zover het natuurlijke personen betreft, een met een deelneming overeenkomende positie,

   die natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap tezamen met die andere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap dan wel natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen wordt aangemerkt als groep;

  • z. opvanginstelling: een naamloze vennootschap met zetel in Nederland die uitsluitend tot doel heeft in opdracht van de Pensioen- & Verzekeringskamer een in problemen verkerende levensverzekeraar op te vangen door middel van herverzekering van de portefeuille of het overnemen van de portefeuille van de betrokken verzekeraar;

  • aa. bevoegde instanties: de administratieve of rechterlijke instanties die bevoegd zijn ter zake van saneringsmaatregelen;

  • bb. saneringsmaatregelen: de noodregeling, bedoeld in artikel 156, of maatregelen, genomen in een andere lid-staat dan Nederland, die enigerlei optreden van de aldaar bevoegde instanties behelzen en bestemd zijn om de financiële positie van een verzekeraar in stand te houden of te herstellen, en van dien aard zijn dat de maatregelen bestaande rechten van anderen dan de verzekeraar aantasten;

  • cc. bewindvoerder: de bewindvoerder, bedoeld in artikel 156, tweede lid, of een ander persoon of orgaan, aangewezen door de bevoegde instanties in een andere lid-staat dan Nederland om de saneringsmaatregelen uit te voeren;

  • dd. vordering uit hoofde van verzekering: de uit een overeenkomst van verzekering voortvloeiende vordering, rechtstreeks op een verzekeraar.

 • 2 Het levensverzekeringsbedrijf verliest zijn karakter als zodanig niet, indien bij de overeenkomsten van levensverzekering naast de verplichting tot het doen van geldelijke uitkeringen verplichtingen van andere aard worden aanvaard, of bij die overeenkomsten verplichtingen worden aanvaard in verband met voorvallen waarvan het ontstaan onzeker is en die de persoon van de mens treffen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Er is een Pensioen- & Verzekeringskamer, waarbij het toezicht op de verzekeraars berust, zoals dit uit deze wet voortvloeit.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer verstrekt Onze Minister desgevraagd de inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van voorgenomen wettelijke voorschriften en algemene beleidsvoornemens, voor zover deze betrekking hebben op het levens- en schadeverzekeringsbedrijf.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De rechtspersoon die de taken en bevoegdheden van de Pensioen- & Verzekeringskamer uitoefent, voldoet en blijft voldoen aan de volgende eisen:

 • a. hij dient in staat te zijn de bij of krachtens de wet aan de Pensioen- & Verzekeringskamer opgedragen taken naar behoren te vervullen;

 • b. de voorwaarden dienen aanwezig te zijn voor een zodanige besluitvorming binnen de rechtspersoon dat een onafhankelijke vervulling van die taken is gewaarborgd;

 • c. de statuten van de rechtspersoon dienen te voorzien in een raad van commissarissen ter zake van het beheer, bestaande uit deskundigen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer brengt jaarlijks over haar werkzaamheden en bevindingen ingevolge deze wet aan Ons verslag uit. In het verslag worden niet opgenomen de door haar gegeven aanwijzingen, bedoeld in artikel 54, eerste lid, waarvan geen mededeling is gedaan, noch wordt ten aanzien van afzonderlijke verzekeraars melding gemaakt van inlichtingen die niet in de openbaar te maken staten, bedoeld in de artikelen 72, vierde lid, en 100, vierde lid, zijn opgenomen. Een oordeel over enige verzekeraar wordt in dit verslag niet kenbaar gemaakt.

 • 2 Het verslag wordt door de zorg van de Pensioen- & Verzekeringskamer openbaar gemaakt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer legt te haren kantore ten behoeve van een ieder een lijst ter inzage van de verzekeraars:

  • a. die in het bezit zijn van een of meer vergunningen als bedoeld in artikel 24, eerste lid, onder vermelding van de branches;

  • b. met zetel in een andere lid-staat dan Nederland die bevoegd zijn een bijkantoor in Nederland te hebben, onder vermelding van de branches;

  • c. met zetel buiten Nederland die bevoegd zijn naar Nederland diensten te verrichten, onder vermelding van de aard van de risico’s van schadeverzekering dan wel van de aard van de overeenkomsten van levensverzekering.

 • 2 Voorts worden in de lijst bij de bijkantoren van de verzekeraars met zetel buiten Nederland de naam en de woonplaats van de vertegenwoordiger vermeld. Met betrekking tot een verzekeraar met zetel in een andere lid-staat dan Nederland wordt tevens het adres van het bijkantoor vermeld waaraan rechtsgeldig mededelingen aan de vertegenwoordiger kunnen worden gestuurd.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, worden in de lijst niet vermeld opvanginstellingen die in het bezit zijn van een of meer vergunningen als bedoeld in artikel 24, eerste lid, tenzij een overdracht van de portefeuille van een verzekeraar krachtens artikel 147d, derde lid, heeft plaatsgevonden en van deze overdracht mededeling in de Staatscourant is gedaan.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer werkt bij de uitoefening van het toezicht op verzekeraars met vestiging in de Unie samen met de betrokken toezichthoudende autoriteiten van de andere lid-staten. De Pensioen- & Verzekeringskamer pleegt daartoe in voorkomende gevallen overleg met deze autoriteiten.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan bij de uitoefening van het toezicht op een bijkantoor in Nederland van een verzekeraar met zetel buiten de Unie de betrokken toezichthoudende autoriteit raadplegen.

Artikel 10a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer voert het toezicht ingevolge deze wet, voor zover het betrekking heeft op de onderwerpen, bedoeld in het eerste lid, uit met inachtneming van daartoe met de overige in het eerste lid bedoelde autoriteiten te sluiten overeenkomsten. Deze overeenkomsten bevatten afspraken over coördinatie en afstemming van regelgeving en beleid, en in voorkomende gevallen over uitvoering van toezicht. De Pensioen- & Verzekeringskamer draagt er zorg voor dat zij of een van de overige in het eerste lid bedoelde autoriteiten een afschrift van de gesloten overeenkomsten zendt aan Onze Minister.

 • 3 Binnen zes maanden na afloop van elk kalenderjaar draagt de Pensioen- & Verzekeringskamer in samenwerking met de overige in het eerste lid bedoelde autoriteiten zorg voor een gezamenlijk verslag dat openbaar wordt gemaakt en waarin melding wordt gemaakt van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het eerste en tweede lid.

Artikel 10b

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Met het oog op een effectieve en efficiënte besluitvorming over de wijze van behandeling van aangelegenheden van wederzijds belang en het verzamelen van informatie ten behoeve daarvan, maken de Pensioen- & Verzekeringskamer, het College toezicht, genoemd in artikel 77, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, en het College zorgverzekeringen, genoemd in artikel 58, eerste lid, van die wet, afspraken met elkaar.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer werkt, voor zover noodzakelijk ten behoeve van de uitoefening van het toezicht op verzekeraars die deel uitmaken van een groep, samen met de autoriteiten die ingevolge de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht beleggingsinstellingen onderscheidenlijk de Wet toezicht effectenverkeer 1995 belast zijn met het toezicht op kredietinstellingen, beleggingsinstellingen onderscheidenlijk effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders die tot diezelfde groep behoren.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer pleegt, in de gevallen bedoeld in het eerste lid, waar nodig overleg met een autoriteit als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 De Pensioen- & Verzekeringskamer werkt, in de gevallen bedoeld in het eerste lid, waar nodig samen op basis van een of meer daartoe met een autoriteit als bedoeld in het eerste lid overeen te komen regelingen. Deze regelingen betreffen in elk geval afspraken over het stellen van gemeenschappelijke eisen, het coördineren van werkzaamheden uit hoofde van ieders uitoefening van het toezicht en het uitwisselen van gegevens en inlichtingen.

 • 4 De Pensioen- & Verzekeringskamer verstrekt aan een autoriteit als bedoeld in het eerste lid danwel de autoriteit die belast is met de uitvoering van de Wet inzake de geldtransactiekantoren of de Wet toezicht trustkantoren de gegevens of inlichtingen die zij verkregen heeft bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet opgedragen taak en die betrekking hebben op de deskundigheid van personen als bedoeld in artikel 29, eerste en derde lid, onderscheidenlijk de voornemens, de handelingen en de antecedenten van personen als bedoeld in artikel 29, tweede en vierde lid, voor zover de Pensioen- & Verzekeringskamer van oordeel is dat deze gegevens of inlichtingen van belang zijn of zouden kunnen zijn voor het toezicht dat door die andere autoriteit wordt uitgeoefend.

 • 5 De verplichting als bedoeld in het vierde lid geldt niet in het geval de gegevens of inlichtingen zijn verkregen van een buitenlandse instantie als bedoeld in artikel 183, eerste lid.

Artikel 11a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Onze Minister kan de Pensioen- & Verzekeringskamer voorschriften geven ter implementatie van richtlijnen op het gebied van toezicht op het verzekeringsbedrijf van de Raad van de Europese Unie dan wel van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie gezamenlijk.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze wet is, tenzij daaruit anders voortvloeit, van toepassing op:

 • a. verzekeraars met zetel in Nederland;

 • b. verzekeraars met zetel buiten Nederland voor wat betreft:

  • 1°. een bijkantoor in Nederland;

  • 2°. het verrichten van diensten naar Nederland.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Als verzekeraars worden niet beschouwd:

  • a. de Sociale verzekeringsbank;

  • b. het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  • c. het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel;

  • d. onderlinge waarborgmaatschappijen met zetel in Nederland en ondernemingen of instellingen op onderlinge grondslag met zetel buiten Nederland die uitsluitend schade verzekeren, veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij;

  • e. ondernemingen of instellingen die geen andere branche uitoefenen dan de branche Hulpverlening en daarbij uitsluitend dekking verlenen in geval van een ongeval met of een defect aan een wegvoertuig, mits ingevolge de dekking de hulp bij een ongeval of defect in Nederland of direct over de grens beperkt is tot:

   • 1°. technische hulp ter plaatse, waarvoor de onderneming of instelling in de regel eigen personeel of uitrusting gebruikt;

   • 2°. het vervoer van het voertuig naar de dichtstbijzijnde of meest geschikte plaats van reparatie, alsmede het eventuele vervoer van de bestuurder en passagiers, doorgaans met hetzelfde hulpmiddel, naar de dichtstbijzijnde plaats vanwaar zij hun reis met andere middelen kunnen voortzetten;

   • 3°. het vervoer van het voertuig, eventueel met de bestuurder en passagiers, naar hun woonplaats, hun plaats van vertrek of hun oorspronkelijke bestemming binnen Nederland;

   en, voor zover de dekking zich mede uitstrekt tot een ongeval of defect in het buitenland, de hulp beperkt is tot de onder 1° en 2° bedoelde verrichtingen, de belanghebbende lid is van de onderneming of instelling en de hulp of het vervoer van het voertuig enkel op vertoon van een bewijs van lidmaatschap, zonder betaling van extra premie, wordt uitgevoerd door een soortgelijke, in de betrokken staat werkzame organisatie die zich hiertoe op basis van wederkerigheid heeft verplicht.

  • f. verzekeraars als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf.

 • 2 Als uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf wordt niet beschouwd het sluiten of afwikkelen van overeenkomsten als bedoeld in artikel 1, tweede lid.

 • 3 Als uitoefening van het verzekeringsbedrijf wordt, met inachtneming van het vierde lid, niet beschouwd het sluiten of afwikkelen van overeenkomsten van verzekering voor eigen rekening door:

  • a. bedrijfstakpensioenfondsen, ondernemingspensioenfondsen of ondernemingsspaarfondsen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c onderscheidenlijk d, van de Pensioen- en spaarfondsenwet, die krachtens die wet aan het toezicht van de Pensioen- & Verzekeringskamer zijn onderworpen;

  • b. ondernemingen in de zin van artikel 1 van de Pensioen- en spaarfondsenwet of pensioeninstellingen die voor eigen rekening geen andere overeenkomsten van verzekering sluiten of afwikkelen dan die welke dienen ter uitvoering van toezeggingen als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de genoemde wet of toezeggingen ten aanzien waarvan krachtens artikel 29 van die wet ontheffing is verleend van artikel 2, eerste lid, van die wet;

  • c. fondsen waarop de Wet verplichte beroepspensioenregeling van toepassing is, en wel zolang de verplichte deelneming van kracht is alsmede gedurende de afwikkeling van hun schulden die ten tijde van de intrekking van de verplichtstelling bestaan;

  • d. het pensioenfonds waaraan deelneming verplicht is op grond van de Wet op het notarisambt.

 • 4 Het bepaalde in het derde lid is slechts van toepassing voor zover:

  • a. een bedrijfstakpensioenfonds binnen de bedrijfstak of bedrijfstakken, omschreven in zijn statuten, dan wel een ondernemingspensioenfonds handelt ter uitvoering van:

   • 1°. een verplichtstelling op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

   • 2°. een toezegging omtrent pensioen, als bedoeld in artikel 2 van de Pensioen- en spaarfondsenwet of een toezegging omtrent pensioen, gedaan door een bijdragende onderneming met zetel in een andere lidstaat, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen n en o, van de Pensioen- en spaarfondsenwet;

   • 3°. een vrijwillige pensioenvoorziening waartoe de mogelijkheid voortvloeit uit het deelnemerschap en die hetzij past binnen het raam van de regeling die voor de categorie waartoe de deelnemer behoort, in het pensioenfonds geldt ter uitvoering van een verplichtstellingsbeschikking als bedoeld onder 1° of van een toezegging als bedoeld onder 2°, hetzij kan worden beschouwd als een fase in de ontwikkelingsgang naar een eventuele uitbreiding van de werkingssfeer van de ten behoeve van nabestaanden in de regeling opgenomen voorzieningen; of

   • 4°. een regeling krachtens welke de voor een deelnemer bestaande pensioenvoorziening bij beëindiging van diens deelnemerschap vrijwillig wordt voortgezet;

  • b. een ondernemingsspaarfonds handelt ter uitvoering van een door een werkgever getroffen regeling tot sparen voor een uitkering bij wijze van oudedagsverzorging;

  • c. een onderneming als bedoeld in het derde lid, onderdeel b, verzekeringen sluit ten bate van personen, verbonden aan die onderneming, dan wel een pensioeninstelling als bedoeld in dat onderdeel verzekeringen sluit ten bate van personen, verbonden aan een bepaalde zodanige onderneming; ingeval de onderneming waaraan de betrokken personen verbonden zijn, tot een groep behoort, wordt de groep gelijkgesteld met die onderneming;

  • d. een beroepspensioenfonds handelt ter uitvoering van:

   • 1°. een verplichtstelling op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling of de Wet op het notarisambt; of

   • 2°. een vrijwillige pensioenvoorziening ten bate van een deelnemer of gewezen deelnemer die hetzij past binnen het raam van de regeling die in het pensioenfonds geldt ter uitvoering van een verplichtstelling als bedoeld onder 1°, hetzij kan worden beschouwd als een fase in de ontwikkelingsgang naar een eventuele uitbreiding van de werkingssfeer van de ten behoeve van nabestaanden in de regeling opgenomen voorzieningen;

  • e. het pensioenfonds, bedoeld in het derde lid, onderdeel d, handelt ter uitvoering van:

   een vrijwillige pensioenvoorziening ten bate van een deelnemer of gewezen deelnemer, die hetzij past binnen het raam van de regeling die in het betrokken pensioenfonds geldt ter uitvoering van de onder 1° genoemde toepasselijke wet, hetzij kan worden beschouwd als een fase in de ontwikkelingsgang naar een eventuele uitbreiding van de werkingssfeer van de ten behoeve van nabestaanden in de regeling opgenomen voorzieningen.

 • 5 Onze Minister en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen nadere beperkingen en verdere regels stellen met betrekking tot het bepaalde in het vierde lid, aanhef en onderdeel a, onder 2, 3 en 4, onderdelen b en c, onderdeel d, onder 2, en onderdeel e, onder 2. Onze voornoemde ministers kunnen de Pensioen- & Verzekeringskamer en de Sociaal-Economische Raad om advies vragen. In dat geval zijn deze verplicht dit advies uit te brengen.

 • 6 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in het vierde lid. Aan een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden en zij kan worden ingetrokken.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde verzekeraars zenden jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening met jaarverslag in tweevoud toe aan de Pensioen- & Verzekeringskamer.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het schadeverzekeringsbedrijf wordt onderscheiden naar branches, die de volgende benamingen dragen en waartoe de daaronder vermelde risico’s behoren.

 • 1. Ongevallen:

  • a. forfaitaire uitkeringen ter zake van ongevallen en beroepsziekten;

  • b. overige uitkeringen ter zake van ongevallen en beroepsziekten.

 • 2. Ziekte:

  • a. forfaitaire uitkeringen ter zake van andere ziekten dan beroepsziekten;

  • b. overige uitkeringen ter zake van andere ziekten dan beroepsziekten.

 • 3. Voertuigcasco:

  schaden aan motorrijtuigen en overige voertuigen, met uitzondering van schaden aan rollend spoorwegmaterieel.

 • 4. Casco rollend spoorwegmaterieel:

  schaden aan rollend spoorwegmaterieel.

 • 5. Luchtvaartuigcasco:

  schaden aan luchtvaartuigen.

 • 6. Casco zee- en binnenschepen:

  schaden aan zee- en binnenschepen.

 • 7. Vervoerde zaken:

  schaden aan vervoerde zaken of bagage, onafhankelijk van de aard van het transportmiddel.

 • 8. Brand en natuurevenementen:

  schaden aan zaken (met uitzondering van schaden, begrepen onder de branches Voertuigcasco, Casco rollend spoorwegmaterieel, Luchtvaartuigcasco, Casco zee- en binnenschepen en Vervoerde zaken), wanneer deze zijn veroorzaakt door brand, ontploffing, storm of andere natuurevenementen (met uitzondering van hagel en vorst), kernenergie of aardverzakking.

 • 9. Andere schaden aan zaken:

  schaden aan zaken (met uitzondering van schaden, begrepen onder de branches Voertuigcasco, Casco rollend spoorwegmaterieel, Luchtvaartuigcasco, Casco zee- en binnenschepen en Vervoerde zaken), wanneer deze zijn veroorzaakt door hagel of vorst, alsmede door alle overige evenementen die niet reeds zijn begrepen onder de branche Brand en natuurevenementen.

 • 10A. Aansprakelijkheid motorrijtuigen:

  aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van motorrijtuigen (met uitzondering van de aansprakelijkheden, begrepen onder de branche Aansprakelijkheid wegvervoer).

 • 10B. Aansprakelijkheid wegvervoer:

  aansprakelijkheden die voor de vervoerder voortvloeien uit goederenvervoer over de weg (met uitzondering van de aansprakelijkheden, begrepen onder de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen).

 • 11. Aansprakelijkheid luchtvaartuigen:

  aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van luchtvaartuigen, aansprakelijkheden van de vervoerder daaronder begrepen.

 • 12. Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen:

  aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van zee- en binnenschepen, aansprakelijkheden van de vervoerder daaronder begrepen.

 • 13. Algemene aansprakelijkheid:

  overige vormen van aansprakelijkheid die niet reeds zijn begrepen onder de branches Aansprakelijkheid motorrijtuigen, Aansprakelijkheid wegvervoer, Aansprakelijkheid luchtvaartuigen en Aansprakelijkheid zee- en binnenschepen.

 • 14. Krediet:

  schaden die het gevolg zijn van algemene insolventie, verleend exportkrediet, hypothecair krediet, landbouwkrediet en verkoop op afbetaling.

 • 15. Borgtocht:

  schaden die het gevolg zijn van verleende directe borgtocht en indirecte borgtocht.

 • 16. Diverse geldelijke verliezen:

  geldelijke verliezen die het gevolg zijn van niet onder een der andere branches vallende risico's.

 • 17. Rechtsbijstand:

  verleende diensten en gemaakte kosten in het bijzonder met het oog op verhaal van door een verzekerde geleden schade en diens verdediging of vertegenwoordiging, zowel in als buiten rechte (met uitzondering van de werkzaamheden ter verdediging of vertegenwoordiging van een verzekerde die een verzekeraar krachtens een overeenkomst van aansprakelijkheidsverzekering mede in zijn eigen belang verricht).

 • 18. Hulpverlening:

  onmiddellijke hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats bevinden (met uitzondering van onderhoudsdiensten, dienstverlening na verkoop en de loutere aanwijzing omtrent of terbeschikkingstelling van hulp door een tussenpersoon).

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het levensverzekeringsbedrijf wordt onderscheiden naar branches, die de volgende benamingen dragen.

 • 1. Levensverzekering algemeen:

  kapitaal-, pensioen- en lijfrenteverzekeringen, met uitzondering van de onder de branches 2 en 3 begrepen verzekeringen, verzekeringen in verband met de verzorging van de uitvaart van de mens die uitsluitend strekken tot het verrichten van andere dan geldelijke prestaties alsmede aanvullende verzekeringen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, zoals invaliditeitsverzekeringen en verzekeringen bij overlijden ten gevolge van een ongeval.

 • 2. Levensverzekering in verband met huwelijk of geboorte

 • 3. Levensverzekering verbonden met beleggingsfondsen

 • 4. Permanent health insurance:

  niet-opzegbare langlopende ziekteverzekeringen gesloten met ingezetenen van Ierland of het Verenigd Koninkrijk.

 • 5. Deelneming in spaarkassen

 • 6. Kapitalisatieverrichtingen:

  verrichtingen gebaseerd op een actuariële techniek tot sparen met het oog op kapitaalvorming, bestaande uit verplichtingen die in ruil voor eenmalige of periodieke stortingen voor wat betreft hun duur en hun bedrag bepaald zijn.

 • 7. Beheer over collectieve pensioenfondsen:

  beheer over de beleggingen van pensioenfondsen waaronder de waarden die tegenover de voorziening voor pensioenverplichtingen staan.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt het beheer over collectieve pensioenfondsen als uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf beschouwd indien het wordt gevoerd door verzekeraars die ook overigens het levensverzekeringsbedrijf uitoefenen.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer beslist voor de toepassing van deze wet of een handeling of een samenstel van handelingen al dan niet uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf, het levensverzekeringsbedrijf of een andersoortig bedrijf vormt en of een handeling of een samenstel van handelingen al dan niet uitoefening van het verzekeringsbedrijf vanuit een vestiging in Nederland vormt. Zij beslist tevens tot welke branche of branches een overeenkomst van verzekering behoort.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer beslist ambtshalve dan wel op aanvraag van:

  • a. hetzij degene die de handeling of het samenstel van handelingen verricht of voornemens is te verrichten onderscheidenlijk de verzekeraar die de overeenkomst van verzekering sluit of voornemens is te sluiten;

  • b. hetzij een representatieve organisatie van verzekeraars als bedoeld in artikel 187, tweede lid.

Artikel 19

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Ter uitvoering van een tussen de Unie en een staat, die niet een lid-staat is, gesloten overeenkomst betreffende de toegang tot en de uitoefening van het verzekeringsbedrijf, kan bij algemene maatregel van bestuur en zonodig onder het bij of krachtens algemene maatregel van bestuur stellen van nadere regels worden bepaald dat en in hoeverre voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde die staat wordt gelijkgesteld met een lid-staat.

Artikel 20

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze wet is onder bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing op de volgende categorieën schadeverzekeraars:

 • a. onderlinge waarborgmaatschappijen van beperkte omvang met zetel in Nederland en ondernemingen of instellingen op onderlinge grondslag van beperkte omvang met zetel buiten Nederland;

 • b. verzekeraars met zetel in Nederland die zich beperken tot het sluiten en afwikkelen van overeenkomsten van exportkredietverzekering voor rekening of met garantie van de staat.

Artikel 22

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De verzekeraars, verenigd onder de naam Lloyd's, te Londen, Verenigd Koninkrijk, worden voor de toepassing van deze wet te zamen als een verzekeraar beschouwd.

Hoofdstuk II. De toegang tot het verzekeringsbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 23

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op verzekeraars met zetel buiten Nederland voor wat betreft het verrichten van diensten naar Nederland.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het is verboden het directe verzekeringsbedrijf uit te oefenen zonder een vergunning van de Pensioen- & Verzekeringskamer of dit bedrijf uit te oefenen in een branche waarvoor de Verzekeringskamer geen vergunning heeft verleend.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een verzekeraar met zetel in een andere lid-staat die bevoegd is in Nederland een bijkantoor te hebben.

Afdeling 2. Verzekeraars met zetel in Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 25

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Bij de aanvraag van een vergunning legt de aanvrager aan de Pensioen- & Verzekeringskamer een programma van werkzaamheden over.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het programma van werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien voor de eerste maal een vergunning wordt aangevraagd, legt de aanvrager tevens aan de Pensioen- & Verzekeringskamer over:

  • a. een authentiek afschrift van de akte van oprichting, een exemplaar van zijn statuten alsmede een lijst met namen en adressen van zijn bestuurders en commissarissen;

  • b. een lijst met namen en adressen van de personen die het dagelijks beleid bepalen van de groep waartoe de aanvrager behoort en tevens uit dien hoofde het dagelijks beleid van de aanvrager mede bepalen;

  • c. een lijst met namen en adressen van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen van de groep waartoe de aanvrager behoort en tevens uit dien hoofde het beleid van de aanvrager mede bepalen;

  • d. gegevens over de identiteit van degenen die een gekwalificeerde deelneming houden in de onderneming van de aanvrager alsmede over de omvang van die deelneming;

  • e. gegevens over de formele en de feitelijke zeggenschapsstructuur van de groep waartoe de aanvrager behoort, en

  • f. de voorgenomen maatregelen, gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering, met uitzondering van de maatregelen ter naleving van de effectentypische gedragsregels, bedoeld in artikel 18a van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

Artikel 27

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een vergunning wordt voor een branche verleend.

 • 2 In afwijking van artikel 24, eerste lid, mogen in de uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf, naast de risico’s die behoren tot de branche waarvoor de vergunning is verleend, tevens risico’s worden verzekerd die behoren tot een of meer andere branches, mits deze risico’s naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer als bijkomende risico’s kunnen worden beschouwd, omdat zij:

  • a. samenhangen met het hoofdrisico dat behoort tot de branche waarvoor de vergunning is verleend;

  • b. betrekking hebben op het belang of gevaarsobject dat is verzekerd tegen het hoofdrisico; en

  • c. worden verzekerd bij dezelfde overeenkomst als het hoofdrisico.

 • 3 De risico’s van de branches Krediet en Borgtocht mogen evenwel niet als bijkomende risico’s met andere branches worden gecombineerd.

 • 4 De risico’s van de branche Rechtsbijstand mogen uitsluitend als bijkomende risico’s worden gecombineerd met de branche Hulpverlening en met branches waarbij risico’s worden verzekerd die verband houden met het gebruik van zeeschepen.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Verzekeraars met zetel in Nederland dienen de rechtsvorm van naamloze vennootschap of onderlinge waarborgmaatschappij te bezitten. Zij kunnen eveneens de rechtsvorm aannemen van een Europese vennootschap zodra deze bestaat.

 • 2 Het dagelijks beleid van een verzekeraar wordt bepaald door ten minste twee personen.

 • 3 Een verzekeraar die de rechtsvorm van naamloze vennootschap of Europese vennootschap bezit, heeft ten minste drie commissarissen als bedoeld in artikel 140 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 4 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan aan een verzekeraar van het bepaalde in het tweede of derde lid ontheffing verlenen en aan deze ontheffing beperkingen stellen of voorschriften verbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 158 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Een ontheffing kan worden ingetrokken.

 • 5 Een verzekeraar behoort niet tot een groep waarbinnen de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur in zodanige mate ondoorzichtig is dat deze, naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer, een belemmering vormt voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de verzekeraar.

 • 6 Indien een verzekeraar in een groep is verbonden met een natuurlijke of rechtspersoon op wie, onderscheidenlijk waarop, het recht van een staat die geen lid is van de Unie van toepassing is, mag het recht van die staat, naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer, niet een belemmering vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de verzekeraar.

Artikel 29

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid van een verzekeraar bepalen, dient naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer voldoende te zijn in verband met de uitoefening van het verzekeringsbedrijf.

 • 2 De voornemens, de handelingen of de antecedenten van de personen die het beleid van de verzekeraar bepalen of mede bepalen, mogen de Pensioen- & Verzekeringskamer geen aanleiding geven tot het oordeel dat, met het oog op de belangen van degenen die als verzekeringnemers, verzekerden of gerechtigden op uitkeringen betrokken zijn of zullen worden bij overeenkomsten van verzekering, gesloten of te sluiten met de verzekeraar, de betrouwbaarheid van deze personen niet buiten twijfel staat.

 • 3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de personen die het dagelijks beleid bepalen van de groep waartoe de verzekeraar behoort, voor zover zij tevens uit dien hoofde het dagelijks beleid van de verzekeraar mede bepalen.

 • 4 Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de personen die het beleid bepalen of mede bepalen van de groep waartoe de verzekeraar behoort en tevens uit dien hoofde het beleid van de verzekeraar mede bepalen.

Artikel 29a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De personen die het dagelijks beleid van een verzekeraar bepalen, verrichten hun werkzaamheden in verband daarmee vanuit Nederland.

Artikel 30

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De geschiktheid van de houders van een gekwalificeerde deelneming in de onderneming van de aanvrager dient naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer voldoende te zijn met het oog op een gezonde, prudente en integere bedrijfsvoering van de verzekeraar. Onder integere bedrijfsvoering wordt in dit artikel verstaan de bedrijfsvoering met uitzondering van het deel dat wordt geregeld door de effectentypische gedragsregels, bedoeld in artikel 18a van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

Artikel 31

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De Pensioen- & Verzekeringskamer stelt de Commissie van de Europese Gemeenschappen in kennis van de verlening van een vergunning aan een dochtermaatschappij met zetel in Nederland van een onderneming met zetel buiten de Unie, onder opgave van de formele zeggenschapsstructuur van de groep waartoe de dochtermaatschappij behoort.

Artikel 32

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De aanvrager van een vergunning dient te beschikken over:

 • a. het minimum bedrag van het garantiefonds dat krachtens artikel 68, tweede lid, voor de betrokken branche of branches geldt dan wel over de solvabiliteitsmarge die krachtens artikel 68, eerste of derde lid, is vereist op grond van de reeds door hem uitgeoefende branches, indien deze solvabiliteitsmarge hoger is dan bedoeld minimum bedrag;

 • b. financiële middelen tot dekking van de te verwachten kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet.

Artikel 33

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een vergunning voor de branche Permanent health insurance wordt slechts verleend aan een verzekeraar die zich beperkt tot deze branche.

 • 2 Een vergunning voor de branche Kapitalisatieverrichtingen of voor de branche Beheer over collectieve pensioenfondsen wordt slechts verleend aan een verzekeraar die in het bezit is van een vergunning voor de branche Levensverzekering algemeen, die de werkzaamheden in de branche Kapitalisatieverrichtingen onderscheidenlijk in de branche Beheer over collectieve pensioenfondsen in zodanige mate uitoefent dat zij voor zijn gehele bedrijf van ondergeschikte betekenis zijn en die, indien het betreft de branche Beheer over collectieve pensioenfondsen, voorts voldoet aan de door de Pensioen- & Verzekeringskamer te zijnen aanzien gestelde voorwaarden.

Artikel 34

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Indien de stukken die bij de aanvraag van een vergunning zijn overgelegd, de Pensioen- & Verzekeringskamer aanleiding geven tot het maken van opmerkingen, stelt zij de aanvrager in de gelegenheid op deze opmerkingen binnen een door haar te stellen termijn te antwoorden.

Artikel 35

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De Pensioen- & Verzekeringskamer verleent een vergunning aan ieder die te haren genoegen heeft aangetoond dat hij aan de bij of krachtens deze wet gestelde eisen voor het verkrijgen van de vergunning voldoet, behoudens voor zover artikel 179, vierde lid, aanhef en onderdeel b, toepassing vindt.

Artikel 36

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer beslist binnen acht weken. Indien toepassing is gegeven aan artikel 34, begint de in de eerste volzin genoemde termijn op het tijdstip waarop de inlichtingen door de Pensioen- & Verzekeringskamer zijn ontvangen.

 • 2 Met betrekking tot een aanvrager die dochtermaatschappij is van een onderneming met zetel buiten de Unie is het eerste lid niet van toepassing indien ingevolge artikel 179, vierde lid, aanhef en onderdeel b, de beslissing op de aanvraag is opgeschort.

 • 3 De Pensioen- & Verzekeringskamer doet van de verlening van een vergunning mededeling in de Staatscourant.

 • 4 Ten aanzien van een opvanginstelling wordt de mededeling, bedoeld in het derde lid, gedaan gelijktijdig met de portefeuille-overdracht.

Afdeling 3. Verzekeraars met zetel in een andere lid-staat dan Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 37

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel in een andere lid-staat dan Nederland, die in het bezit is van een vergunning die overeenkomt met de in artikel 24, eerste lid, bedoelde vergunning, kan, met inachtneming van het derde lid, in Nederland een bijkantoor openen nadat de toezichthoudende autoriteit van die lid-staat de Pensioen- & Verzekeringskamer schriftelijk in kennis heeft gesteld van het voornemen van de verzekeraar tot het openen van het bijkantoor, onder bijvoeging van gegevens die overeenkomen met die van artikel 80, tweede lid, onderdelen b tot en met d, en van een verklaring dat de verzekeraar beschikt over de vereiste solvabiliteitsmarge. Indien de verzekeraar risico’s behorende tot de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen wenst te dekken voegt de betrokken toezichthoudende autoriteit bij de inkennisstelling, bedoeld in de eerste volzin, tevens:

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, de betrokken toezichthoudende autoriteit berichten welke voorwaarden om redenen van algemeen belang in acht moeten worden genomen bij het uitoefenen van de werkzaamheden in Nederland.

 • 3 Na de verzending door de Pensioen- & Verzekeringskamer van dit bericht dan wel van de mededeling dat geen zodanig bericht zal volgen, maar in elk geval twee maanden nadat de Pensioen- & Verzekeringskamer de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, heeft ontvangen, kan de verzekeraar het bijkantoor openen.

 • 4 De Pensioen- & Verzekeringskamer doet van de bevoegdheid van een verzekeraar een bijkantoor te openen mededeling in de Staatscourant.

Artikel 38

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien zich een wijziging voordoet van de gegevens die overeenkomen met die van artikel 80, tweede lid, onderdelen b tot en met d, kan de verzekeraar die wijziging met inachtneming van het vierde lid toepassen na haar ten minste een maand tevoren schriftelijk te hebben gemeld aan de Pensioen- & Verzekeringskamer en nadat de betrokken toezichthoudende autoriteit de Pensioen- & Verzekeringskamer van die wijziging in kennis heeft gesteld, onder bijvoeging van een verklaring dat de verzekeraar beschikt over de vereiste solvabiliteitsmarge.

 • 2 Indien een wijziging als bedoeld in het eerste lid het geval betreft dat de verzekeraar voornemens is voor de eerste maal risico’s behorende tot de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen te dekken, voegen de verzekeraar en de betrokken toezichthoudende autoriteit bij de melding onderscheidenlijk de inkennisstelling, bedoeld in het eerste lid, tevens schriftelijke bewijzen als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdelen a en b.

 • 3 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan binnen een maand na ontvangst van de melding, bedoeld in het eerste lid, de betrokken toezichthoudende autoriteit berichten welke voorwaarden om redenen van algemeen belang in acht moeten worden genomen bij het uitoefenen van de werkzaamheden in Nederland.

 • 4 De verzekeraar kan de wijziging in elk geval toepassen na de verzending door de Pensioen- & Verzekeringskamer aan de betrokken toezichthoudende autoriteit van het bericht, bedoeld in het derde lid, dan wel van de mededeling dat geen zodanig bericht zal volgen.

 • 5 Indien het voornemen bestaat om de bedrijfsuitoefening vanuit het bijkantoor te staken, stelt de verzekeraar de Pensioen- & Verzekeringskamer daarvan ten minste een maand tevoren schriftelijk in kennis. Zodra de verzekeraar zijn voornemen uitvoert, meldt hij dit onverwijld aan de Pensioen- & Verzekeringskamer, die daarvan mededeling doet in de Staatscourant.

Afdeling 4. Verzekeraars met zetel buiten de Unie

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 39

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Bij de aanvraag van een vergunning legt een verzekeraar met zetel buiten de Unie aan de Pensioen- & Verzekeringskamer een programma van werkzaamheden over.

 • 2 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot het programma van werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 40

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien voor de eerste maal een vergunning wordt aangevraagd, legt de verzekeraar tevens aan de Pensioen- & Verzekeringskamer over:

  • a. een authentiek afschrift van de akte van oprichting, een exemplaar van zijn statuten alsmede een lijst met namen en adressen van zijn bestuurders en commissarissen;

  • b. de akte van aanstelling van de vertegenwoordiger alsook, indien de vertegenwoordiger rechtspersoon is, de statuten van deze rechtspersoon, een uittreksel uit diens inschrijving in het handelsregister en de akte van aanstelling van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 45, vijfde lid,

  • c. gegevens waaruit blijkt dat de verzekeraar zowel in zijn bijkantoor als in de staat van zijn zetel beschikt over een goede administratieve organisatie en adequate interne controleprocedures; en

  • d. gegevens waaruit blijkt dat de verzekeraar zowel in zijn bijkantoor als in de staat van zijn zetel beschikt over adequate maatregelen, gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering.

  Onder integere bedrijfsvoering wordt in dit artikel verstaan de bedrijfsvoering met uitzondering van het deel dat wordt geregeld door de effectentypische gedragsregels, bedoeld in artikel 18a van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

 • 3 De modellen van de akten van aanstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden door de Pensioen- & Verzekeringskamer vastgesteld.

Artikel 41

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een vergunning wordt voor een branche verleend.

 • 2 In afwijking van artikel 24, eerste lid, mogen in de uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf, naast de risico’s die behoren tot de branche waarvoor de vergunning is verleend, tevens risico’s worden verzekerd die behoren tot een of meer andere branches, mits deze risico’s naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer als bijkomende risico’s kunnen worden beschouwd, omdat zij:

  • a. samenhangen met het hoofdrisico dat behoort tot de branche waarvoor de vergunning is verleend;

  • b. betrekking hebben op het belang of gevaarsobject dat is verzekerd tegen het hoofdrisico; en

  • c. worden verzekerd bij dezelfde overeenkomst als het hoofdrisico.

 • 3 De risico’s van de branches Krediet en Borgtocht mogen evenwel niet als bijkomende risico’s met andere branches worden gecombineerd.

 • 4 De risico’s van de branche Rechtsbijstand mogen uitsluitend als bijkomende risico’s worden gecombineerd met de branche Hulpverlening en met branches waarbij risico’s worden verzekerd die verband houden met het gebruik van zeeschepen.

Artikel 42

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar die een vergunning aanvraagt dient:

  • a. naar het recht van de staat van zijn zetel rechtspersoon te zijn;

  • b. in de staat van zijn zetel bevoegd te zijn tot uitoefening van het betrokken directe verzekeringsbedrijf, dit bedrijf vanuit een vestiging in die staat daadwerkelijk uit te oefenen en bevoegd te zijn een bijkantoor in Nederland te openen;

  • c. met betrekking tot zijn gehele in en buiten Nederland uitgeoefende verzekeringsbedrijf over een solvabiliteitsmarge te beschikken, die ten minste overeenkomt met de ingevolge artikel 68 vereiste solvabiliteitsmarge;

  • d. met inachtneming van artikel 96, tweede lid, te beschikken over het minimum bedrag van het garantiefonds dat krachtens artikel 96, eerste lid, voor de betrokken branche of branches geldt dan wel over de solvabiliteitsmarge die krachtens artikel 96, eerste lid, is vereist op grond van de reeds door hem uitgeoefende branches, indien deze solvabiliteitsmarge hoger is dan bedoeld minimum bedrag;

  • e. ten minste de helft van het in onderdeel d bedoelde minimum bedrag van het garantiefonds aan te houden in bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen waarden volgens de daarbij te stellen regels;

  • f. te beschikken over financiële middelen tot dekking van de te verwachten kosten voor de inrichting van de administratie en van het produktienet in Nederland.

 • 2 In de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, kan worden voorgeschreven dat de verzekeraar voor bepaalde handelingen toestemming van de Pensioen- & Verzekeringskamer behoeft.

Artikel 43

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een vergunning voor het levensverzekeringsbedrijf wordt niet verleend aan een verzekeraar die in of buiten Nederland het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent.

 • 2 Het eerste lid geldt niet voor de verzekeraar die sedert 15 maart 1979 vanuit de bijkantoren in Nederland uitsluitend het levensverzekeringsbedrijf uitoefent.

Artikel 44

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een vergunning voor de branche Permanent health insurance wordt slechts verleend aan een verzekeraar die zich in en buiten Nederland beperkt tot deze branche.

 • 2 Een vergunning voor de branche Kapitalisatieverrichtingen of voor de branche Beheer over collectieve pensioenfondsen wordt slechts verleend aan een verzekeraar die in het bezit is van een vergunning voor de branche Levensverzekering algemeen, die de werkzaamheden in de branche Kapitalisatieverrichtingen onderscheidenlijk in de branche Beheer over collectieve pensioenfondsen in zodanige mate uitoefent dat zij voor zijn gehele bedrijf van ondergeschikte betekenis zijn en die, indien het betreft de branche Beheer over collectieve pensioenfondsen, voorts voldoet aan de door de Pensioen- & Verzekeringskamer te zijnen aanzien gestelde voorwaarden.

Artikel 45

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De verzekeraar stelt als zijn vertegenwoordiger een natuurlijk persoon of een rechtspersoon aan, die zijn woonplaats in Nederland heeft.

 • 2 De vertegenwoordiger heeft ten aanzien van de uitoefening van het verzekeringsbedrijf vanuit de bijkantoren in Nederland van rechtswege alle bevoegdheden die de verzekeraar bezit. Hij maakt daarvan gebruik voor zover de Pensioen- & Verzekeringskamer zulks verlangt.

 • 3 De vertegenwoordiger is gehouden namens de verzekeraar te voldoen aan de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften. Het ontbreken van de vertegenwoordiger of zijn in gebreke zijn ontslaat de verzekeraar niet van de verplichting te voldoen aan deze voorschriften.

 • 4 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan ambtshalve of op aanvraag van de verzekeraar ontheffing verlenen van het bepaalde in de eerste volzin van het derde lid. Aan een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden en zij kan worden ingetrokken.

 • 5 Is de vertegenwoordiger rechtspersoon, dan wijst hij op zijn beurt een natuurlijk persoon aan die in Nederland zijn woonplaats heeft en die hem bij uitsluiting van ieder ander vertegenwoordigt bij de uitoefening van zijn bevoegdheden en bij de nakoming van zijn uit deze wet voortvloeiende verplichtingen.

 • 6 Als woonplaats van de verzekeraar in Nederland geldt de woonplaats van zijn vertegenwoordiger, met dien verstande dat, indien de vertegenwoordiger een natuurlijk persoon is die een kantoor houdt, dit kantoor als woonplaats van de verzekeraar wordt aangemerkt.

 • 7 Artikel 29, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de natuurlijke persoon die als vertegenwoordiger is aangesteld en op de natuurlijke persoon, bedoeld in het vijfde lid.

Artikel 46

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Indien de stukken die bij de aanvraag van een vergunning zijn overgelegd, de Pensioen- & Verzekeringskamer aanleiding geven tot het maken van opmerkingen, stelt zij de verzekeraar in de gelegenheid op deze opmerkingen binnen een door haar te stellen termijn te antwoorden.

Artikel 47

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De Pensioen- & Verzekeringskamer verleent een vergunning aan ieder die te haren genoegen heeft aangetoond dat hij aan de bij of krachtens deze wet gestelde eisen voor het verkrijgen van de vergunning voldoet.

Artikel 48

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer beslist binnen acht weken. Indien toepassing is gegeven aan artikel 46, begint de in de eerste volzin genoemde termijn op het tijdstip waarop de inlichtingen door de Pensioen- & Verzekeringskamer zijn ontvangen.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer doet van de verlening van een vergunning mededeling in de Staatscourant.

Artikel 49

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan, in overeenstemming met de toezichthoudende autoriteiten van de lid-staten waar een verzekeraar eveneens een bijkantoor heeft of een bijkantoor wil openen, aan deze verzekeraar op zijn aanvraag een verklaring afgeven, inhoudende dat in afwijking van artikel 42, eerste lid, aanhef en onderdelen d en e, en artikel 96, vanaf het in de verklaring vermelde tijdstip:

  • a. de solvabiliteitsmarge wordt berekend op basis van het gehele schadeverzekeringsbedrijf dan wel levensverzekeringsbedrijf dat de verzekeraar vanuit de bijkantoren in de Unie uitoefent;

  • b. de waarden die het garantiefonds vertegenwoordigen, in de lid-staat van de in het tweede lid bedoelde toezichthoudende autoriteit aanwezig dienen te zijn; en

  • c. ten minste de helft van het minimum bedrag van het garantiefonds dient te worden aangehouden in waarden volgens de regels die terzake gelden in de lid-staat van de in het tweede lid bedoelde toezichthoudende autoriteit.

 • 2 De verzekeraar doet in zijn aanvraag een met redenen omklede keuze van de toezichthoudende autoriteit die zich zal belasten met het toezicht op de solvabiliteitsmarge, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

 • 3 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan aan een op grond van dit artikel afgegeven verklaring beperkingen stellen of voorschriften verbinden.

 • 4 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan de verklaring intrekken. Alvorens daartoe over te gaan verzoekt de Pensioen- & Verzekeringskamer de toezichthoudende autoriteiten van de andere lid-staten die een overeenkomstige verklaring hebben afgegeven, deze verklaring eveneens in te trekken op het door haar aangegeven tijdstip.

 • 5 De Pensioen- & Verzekeringskamer trekt de verklaring tevens in, indien de toezichthoudende autoriteit van een van de andere betrokken lid-staten zulks verzoekt. Alsdan gaat de intrekking door de Pensioen- & Verzekeringskamer niet eerder in dan op het tijdstip dat is aangegeven door de toezichthoudende autoriteit die om de intrekking heeft verzocht.

 • 6 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ter zake van het bepaalde in de voorgaande leden nadere regels worden gesteld.

Hoofdstuk III. De uitoefening van het verzekeringsbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Afdeling 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

§ 1. Algemeen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 50

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Dit hoofdstuk is, behoudens de artikelen 51, 53 en 55 tot en met 57, niet van toepassing op verzekeraars met zetel buiten Nederland voor wat betreft het verrichten van diensten naar Nederland.

Artikel 51

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot aan het publiek te verstrekken informatie door verzekeraars.

 • 2 Onze Minister kan, op aanvraag, bepalen dat een verzekeraar niet behoeft te voldoen aan alle in het eerste lid bedoelde regels, indien de verzekeraar aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet volledig kan worden voldaan en dat de doeleinden die deze wet beoogt te bereiken anderszins voldoende zijn bereikt. Onze Minister kan een besluit als bedoeld in de vorige volzin wijzigen of intrekken, indien naar zijn oordeel de omstandigheden waaronder het besluit is genomen zodanig zijn gewijzigd, dat de doeleinden die deze wet beoogt te bereiken niet langer worden bereikt.

 • 4 Taken en bevoegdheden die Onze Minister op grond van dit artikel heeft, kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden overgedragen aan een of meer rechtspersonen. Alsdan gelden de verplichtingen op grond van dit artikel jegens Onze Minister als verplichtingen jegens de desbetreffende rechtspersoon of rechtspersonen.

 • 5 Een overdracht als bedoeld in het vierde lid vindt slechts plaats, indien de betrokken rechtspersoon aan de volgende vereisten voldoet:

  • a. hij dient in staat te zijn de in het vierde lid bedoelde taken en bevoegdheden naar behoren te vervullen;

  • b. de voorwaarden dienen aanwezig te zijn voor een zodanige besluitvorming binnen de rechtspersoon, dat een onafhankelijke vervulling van de in het vierde lid bedoelde taken en bevoegdheden zo veel mogelijk is gewaarborgd.

 • 6 Aan de overdracht, bedoeld in het vierde lid, kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

Artikel 52

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De schaderegelaar heeft zijn woonplaats of vestiging in de lid-staat waar hij is aangesteld. Vorderingen van benadeelden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel e, behandelt en wikkelt hij af in de officiële taal of de officiële talen van die lid-staat.

 • 3 De schaderegelaar houdt zich namens de verzekeraar niet bezig met de uitoefening van het verzekeringsbedrijf. Evenmin wordt hij beschouwd als een vestiging van de verzekeraar in de zin van Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEG L 12 van 16 januari 2001), onderscheidenlijk het Verdrag van Brussel van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van de beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PbEG C 27 van 26 februari 1998).

 • 4 Een verzekeraar aan wie vergunning is verleend voor de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen meldt binnen twee weken na de aanvang van de uitoefening van die branche aan het Informatiecentrum, bedoeld in artikel 27b van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en aan het informatiecentrum in iedere andere lid-staat, de naam en het adres van de door hem in iedere lid-staat aangestelde schaderegelaar. De verzekeraar stelt de in de eerste volzin bedoelde informatiecentra en de Pensioen- & Verzekeringskamer binnen twee weken in kennis van een wijziging in de naam of het adres van de desbetreffende schaderegelaar.

 • 5 De verzekeraar van degene die de schade heeft veroorzaakt of zijn schaderegelaar geeft binnen drie maanden na de datum waarop een benadeelde zijn verzoek tot schadevergoeding heeft ingediend:

  • a. een met redenen omkleed voorstel tot schadevergoeding indien de aansprakelijkheid niet wordt betwist en de omvang van de schade is vastgesteld; of

  • b. een met redenen omkleed antwoord op alle punten van het verzoek tot schadevergoeding indien de aansprakelijkheid wordt betwist of de omvang van de schade nog niet volledig is vastgesteld.

  Op dit lid is artikel 119 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 • 6 Een verzekeraar aan wie vergunning is verleend voor de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen legt binnen twee weken na de aanvang van de uitoefening van die branche aan de Pensioen- & Verzekeringskamer een door hem ondertekende verklaring over dat zijn voorwaarden van verzekering voldoen aan de door de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen gestelde eisen.

 • 7 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen aan een verzekeraar die geen aansprakelijkheden dekt ten aanzien waarvan de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen van toepassing is en die de risico’s van de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen uitsluitend als bijkomende risico’s dekt. Aan een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden en zij kan worden ingetrokken.

Artikel 53

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Een levensverzekeraar draagt er zorg voor dat in individuele overeenkomsten van levensverzekering die een looptijd van meer dan zes maanden hebben, uitdrukkelijk wordt bepaald dat de verzekeringnemer beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen, gerekend vanaf het tijdstip waarop de verzekeringnemer ervan in kennis wordt gesteld dat de overeenkomst is gesloten, om de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen. De kennisgeving van de verzekeraar geschiedt schriftelijk binnen vier weken na het sluiten van de overeenkomst. De opzegging door de verzekeringnemer heeft ten gevolge dat hij en de verzekeraar met ingang van het tijdstip waarop de verzekeraar deze opzegging heeft ontvangen, worden ontheven van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

§ 2. Aanwijzingsrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 54

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien de Pensioen- & Verzekeringskamer zulks noodzakelijk acht in het belang van degenen die als verzekeringnemers, verzekerden of gerechtigden op uitkeringen betrokken zijn of zullen worden bij overeenkomsten van verzekering, gesloten of te sluiten door een verzekeraar, kan zij die verzekeraar een aanwijzing geven.

 • 2 De verzekeraar volgt een aanwijzing binnen de door de Pensioen- & Verzekeringskamer gestelde termijn op.

 • 3 Indien de Pensioen- & Verzekeringskamer niet binnen twee weken na de bekendmaking van de aanwijzing een haar bevredigend antwoord van de verzekeraar heeft ontvangen of naar haar oordeel niet of onvoldoende aan haar aanwijzing is gevolg gegeven, kan zij:

  • a. de verzekeraar aanzeggen, dat vanaf een bepaald tijdstip alle of bepaalde organen van de verzekeraar, daaronder voor de toepassing van dit artikel de vertegenwoordiger begrepen, hun bevoegdheden slechts mogen uitoefenen na toestemming door een of meer door de Pensioen- & Verzekeringskamer aangewezen personen en met inachtneming van de opdrachten van deze personen, welke aanzegging terstond van kracht wordt;

  • b. de verzekeraar aanzeggen, dat de Pensioen- & Verzekeringskamer van de aanwijzing mededeling zal doen in de Staatscourant en in een of meer dagbladen te harer keuze, bij welke mededeling, indien de verzekeraar dit verlangt, tevens de correspondentie wordt gepubliceerd, die naar aanleiding van de aanwijzing tussen de Pensioen- & Verzekeringskamer en de verzekeraar is gevoerd.

 • 4 Indien het in het eerste lid bedoelde belang onverwijld ingrijpen noodzakelijk maakt, kan de Pensioen- & Verzekeringskamer zonder toepassing van het eerste lid onmiddellijk uitvoering geven aan onderdeel a van het derde lid, nadat zij de verzekeraar in de gelegenheid heeft gesteld zijn mening over de onmiddellijke uitvoering te geven.

 • 5 De organen van de verzekeraar verlenen de door de Pensioen- & Verzekeringskamer aangewezen personen alle medewerking. De Pensioen- & Verzekeringskamer kan de betrokken organen van de verzekeraar toestaan bepaalde handelingen zonder machtiging te verrichten.

 • 6 De door de Pensioen- & Verzekeringskamer aangewezen personen oefenen hun bevoegdheden uit gedurende ten hoogste twee jaren na de bekendmaking van de aanzegging, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, behoudens de bevoegdheid van de Pensioen- & Verzekeringskamer om deze termijn te verlengen telkens voor ten hoogste een jaar. Een zodanige verlenging maakt de Pensioen- & Verzekeringskamer aan de verzekeraar bekend. De verlenging wordt terstond van kracht. De Pensioen- & Verzekeringskamer kan te allen tijde de door haar aangewezen personen door anderen vervangen.

 • 7 Voor schade ten gevolge van handelingen, welke zijn verricht in strijd met een aanzegging als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, zijn degenen, die deze handelingen als orgaan van de verzekeraar verrichten, persoonlijk aansprakelijk tegenover de verzekeraar. De verzekeraar kan de ongeldigheid van deze handelingen inroepen, indien de wederpartij wist, dat de vereiste toestemming ontbrak of daarvan niet onkundig kon zijn.

 • 8 De Pensioen- & Verzekeringskamer trekt in elk geval de maatregel, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, in zodra zij van oordeel is, dat het in het eerste lid bedoelde belang deze maatregel niet langer noodzakelijk maakt.

 • 9 De werking van het besluit tot publikatie van een aanwijzing, bedoeld in het derde lid, onderdeel b, wordt opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist. Indien de verzekeraar na de publikatie alsnog voldoet aan de aanwijzing doet de Pensioen- & Verzekeringskamer hiervan op dezelfde wijze mededeling als bij de voorafgaande publikatie.

Artikel 54a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien een verzekeraar tot een groep behoort en de deskundigheid of betrouwbaarheid van de in artikel 29, derde en vierde lid, bedoelde personen naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer niet langer buiten twijfel staat, kan deze aan de personen of instellingen die via een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur het beleid bepalen van de groep waartoe de verzekeraar behoort, de aanwijzing geven dat de eerstgenoemde personen het beleid van die verzekeraar niet meer kunnen bepalen of mede bepalen.

 • 2 De personen en instellingen tot wie de aanwijzing is gericht, volgen deze binnen de door de Pensioen- & Verzekeringskamer gestelde termijn op.

 • 3 De personen en instellingen tot wie de aanwijzing is gericht, informeren de Pensioen- & Verzekeringskamer binnen de door haar gestelde termijn over de maatregelen die zijn getroffen om aan de aanwijzing gevolg te geven.

 • 4 De verzekeraar geeft geen gevolg aan algemene of bijzondere instructies van personen op wie een aanwijzing van de Pensioen- & Verzekeringskamer als bedoeld in het eerste lid betrekking heeft.

§ 3. Informatieverstrekking en getuigenverhoor

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 55

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan bij:

  • a een verzekeraar;

  • b een vertegenwoordiger;

  • c ondernemingen of instellingen die met een verzekeraar met zetel in Nederland in een groep zijn verbonden;

  • d ondernemingen of instellingen die een gekwalificeerde deelneming houden in een verzekeraar met zetel in Nederland;

  • e ondernemingen of instellingen waarop onderdeel c niet van toepassing is en waarin door een verzekeraar met zetel in Nederland of door een lid of meer leden tezamen van een in onderdeel c bedoelde groep voor meer dan vijftig procent rechtstreeks of middellijk wordt deelgenomen;

  • f pools waarin verzekeraars ter egalisering van risico's samenwerken en daarmee vergelijkbare vormen van samenwerking tussen verzekeraars op verzekeringstechnisch gebied;

  • g een ieder die zich naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer voordoet als verzekeraar,

  alle inlichtingen inwinnen of doen inwinnen, die redelijkerwijs nodig zijn voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden die zij op grond van deze wet heeft en teneinde na te gaan of de bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen worden nageleefd.

 • 2 Degene van wie de inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, worden verlangd, verstrekt deze binnen de door de Pensioen- & Verzekeringskamer te stellen termijn.

 • 3 Ten aanzien van personen die door de Pensioen- & Verzekeringskamer zijn belast met het inwinnen van inlichtingen of met de uitoefening van andere taken en bevoegdheden die de Pensioen- & Verzekeringskamer heeft op grond van het bij of krachtens deze wet bepaalde, zijn de artikelen 5:12, 5:13, 5:15, 5:16, 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat indien een onderzoek als bedoeld in artikel 184, eerste lid, wordt ingesteld, de persoon bij wie het onderzoek wordt ingesteld en die niet ingevolge deze wet onder toezicht staat, slechts is gehouden tot het verlenen van inzage in zakelijke gegevens en bescheiden.

Artikel 55a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Bij of krachtens de in de artikelen 70a en 98a bedoelde algemene maatregel van bestuur kan worden voorgeschreven dat verzekeraars bepaalde gegevens ter zake van de integere bedrijfsvoering aan de Pensioen- & Verzekeringskamer melden. Onder integere bedrijfsvoering wordt in dit artikel verstaan de bedrijfsvoering met uitzondering van het deel dat wordt geregeld door de effectentypische gedragsregels, bedoeld in artikel 18a van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

Artikel 56

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan getuigen en deskundigen alsmede bestuurders en commissarissen van een verzekeraar en van een in artikel 55, eerste lid, bedoelde onderneming, instelling of pool en de betrokken vertegenwoordiger oproepen. Indien deze vertegenwoordiger rechtspersoon is, geldt deze bevoegdheid ten aanzien van de bestuurders en commissarissen van de vertegenwoordiger en ten aanzien van de door hem aangewezen natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt bij de uitoefening van zijn bevoegdheden en bij de nakoming van zijn verplichtingen.

 • 2 Deze personen zijn verplicht op die oproeping te verschijnen.

 • 3 De oproeping geschiedt op de wijze door de Pensioen- & Verzekeringskamer te bepalen.

 • 4 Bij oproeping door middel van dagvaarding wordt de tussenkomst van het Openbaar Ministerie ingeroepen en vinden de bepalingen aangaande het dagvaarden van getuigen en deskundigen in strafzaken overeenkomstige toepassing.

 • 5 Indien de opgeroepene niet op de dagvaarding verschijnt, kan de Pensioen- & Verzekeringskamer daarvan proces-verbaal opmaken. Zij kan hem andermaal doen dagvaarden en daarbij een bevel tot medebrenging voegen of zodanig bevel laten uitvaardigen. Tot het ten uitvoer leggen van zodanig bevel verleent het Openbaar Ministerie zijn tussenkomst; de Pensioen- & Verzekeringskamer richt het verzoek daartoe tot de officier van justitie, hoofd van het parket bij de rechtbank binnen welker rechtsgebied de Pensioen- & Verzekeringskamer is gevestigd.

 • 6 De getuigen zijn verplicht getuigenis af te leggen, behoudens verschoning wegens ambts- of beroepsgeheim. De deskundigen zijn verplicht hun taak onpartijdig en naar beste weten te verrichten. De overige in het eerste lid bedoelde personen zijn verplicht alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

 • 9 Het afnemen van verhoren van getuigen en deskundigen alsook van de overige in het eerste lid bedoelde personen geschiedt op een plaats, door de Pensioen- & Verzekeringskamer te bepalen. Zij kan een of meer van de leden van haar bestuur dan wel een of meer van haar medewerkers machtigen een verhoor als in de eerste volzin bedoeld af te nemen. Het afnemen van de eed geschiedt echter steeds door een lid van haar bestuur.

 • 10 De Pensioen- & Verzekeringskamer kent aan getuigen en deskundigen op hun verlangen een vergoeding toe overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wet tarieven in burgerlijke zaken.

Artikel 57

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De toezichthoudende autoriteit van een andere lid-staat stelt de Pensioen- & Verzekeringskamer van haar voornemen in kennis ten behoeve van het financiële toezicht op een in Nederland gelegen bijkantoor van een verzekeraar met zetel in die lid-staat gegevens te verifiëren. Degene bij wie gegevens worden geverifieerd verleent aan de toezichthoudende autoriteit en diens functionarissen alle medewerking die nodig is voor een goede uitvoering van die verificatie. De Pensioen-& Verzekeringskamer kan aan die verificatie deelnemen of door personen, door haar bij uitdrukkelijke en bijzondere machtiging aangewezen, doen deelnemen.

§ 4. De branche Rechtsbijstand

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 58

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar die uitsluitend de branche Rechtsbijstand uitoefent, draagt er zorg voor dat, voor zover de personeelsleden zich bezighouden met de schaderegeling of met het geven van juridische adviezen met betrekking tot deze regeling, zij niet terzelfder tijd dezelfde of soortgelijke werkzaamheden uitoefenen voor een andere verzekeraar die met eerstbedoelde verzekeraar financiële, commerciële of administratieve banden heeft en die een of meer andere branches uitoefent.

 • 2 De verzekeraar, bedoeld in het eerste lid, kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan een juridisch zelfstandig schaderegelingskantoor dat:

  • a. wordt vermeld in de overeenkomst van verzekering; en

  • b. indien het financiële, commerciële of administratieve banden heeft met een verzekeraar die een of meer andere branches dan de branche Rechtsbijstand uitoefent, ervoor zorg draagt dat de personeelsleden en de leden van het leidinggevend orgaan die zich bezighouden met de schaderegeling of met het geven van juridische adviezen met betrekking tot deze regeling, niet terzelfder tijd voor deze verzekeraar dezelfde of soortgelijke werkzaamheden uitoefenen.

 • 3 De verzekeraar, bedoeld in het eerste lid, neemt, voor zover hij geen gebruik maakt van de in het eerste en tweede lid bedoelde methoden, in de overeenkomst van verzekering de bepaling op dat de verzekerde, zodra hij uit hoofde van deze overeenkomst recht heeft op rechtsbijstand, de behartiging van zijn belangen mag toevertrouwen aan een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige van zijn keuze.

 • 4 Een verzekeraar die naast de branche Rechtsbijstand een of meer andere branches uitoefent, kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan een juridisch zelfstandig schaderegelingskantoor dat:

  • a. wordt vermeld in de overeenkomst van verzekering; en

  • b. indien het financiële, commerciële of administratieve banden heeft met een verzekeraar die een of meer andere branches dan de branche Rechtsbijstand uitoefent, ervoor zorg draagt dat de personeelsleden en de leden van het leidinggevende orgaan die zich bezighouden met de schaderegeling of met het geven van juridische adviezen met betrekking tot deze regeling, niet terzelfder tijd voor deze verzekeraar dezelfde of soortgelijke werkzaamheden uitoefenen.

 • 5 De verzekeraar, bedoeld in het vierde lid, neemt, voor zover hij geen gebruik maakt van de in dat lid bedoelde methode, in de overeenkomst van verzekering de bepaling op dat de verzekerde, zodra hij uit hoofde van deze overeenkomst recht heeft op rechtsbijstand, de behartiging van zijn belangen mag toevertrouwen aan een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige van zijn keuze.

Artikel 59

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Een verzekeraar die de branche Rechtsbijstand uitoefent, draagt er zorg voor dat de inhoud van de rechtsbijstanddekking wordt opgenomen in hetzij een afzonderlijke overeenkomst hetzij een afzonderlijk hoofdstuk van de overeenkomst van verzekering indien deze tevens risico’s van andere branches dekt.

Artikel 60

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Een verzekeraar die overeenkomstig artikel 58, eerste, tweede of vierde lid, de branche Rechtsbijstand uitoefent, draagt er zorg voor dat uitdrukkelijk in de overeenkomst van verzekering wordt bepaald dat het de verzekerde in ieder geval vrij staat een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige te kiezen indien:

 • a. een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige wordt verzocht de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen;

 • b. zich een belangenconflict voordoet.

Artikel 61

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Een verzekeraar als bedoeld in artikel 60 draagt er zorg voor dat uitdrukkelijk in de overeenkomst van verzekering wordt voorzien in een scheidsrechterlijke procedure of een andere procedure die vergelijkbare garanties inzake objectiviteit biedt, teneinde te bepalen welke gedragslijn er bij verschil van mening tussen de verzekeraar dan wel het juridisch zelfstandige schaderegelingskantoor en de verzekerde zal worden gevolgd voor de regeling van het geschil waarvoor een beroep op rechtsbijstandverzekering wordt gedaan.

Artikel 62

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Een verzekeraar als bedoeld in artikel 60 dan wel een juridisch zelfstandig schaderegelingskantoor als bedoeld in artikel 58, tweede of vierde lid, draagt er zorg voor dat, telkens wanneer zich een belangenconflict voordoet of er een verschil van mening bestaat over de regeling van het geschil, de verzekerde op de hoogte wordt gebracht van het in artikel 60 bedoelde recht onderscheidenlijk van de mogelijkheid gebruik te maken van de in artikel 61 bedoelde procedure.

Artikel 63

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De artikelen 58 tot en met 62 zijn niet van toepassing op:

 • a. de door een verzekeraar verleende rechtsbijstand voor zover deze betrekking heeft op risico’s die verband houden met het gebruik van zeeschepen;

 • b. de door een verzekeraar als bijkomend risico bij de branche Hulpverlening verleende rechtsbijstand in een andere staat dan die waar de verzekerde zijn woonplaats heeft voor zover:

  • 1°. deze rechtsbijstand deel uitmaakt van een overeenkomst van verzekering die alleen betrekking heeft op hulpverlening; en

  • 2°. in de overeenkomst afzonderlijk is verklaard dat de rechtsbijstanddekking is beperkt tot de in dit onderdeel bedoelde omstandigheden en slechts een aanvulling vormt op de hulpverlening.

Afdeling 2. Verzekeraars met zetel in Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 64

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel in Nederland mag geen ander bedrijf dan hetzij het schadeverzekeringsbedrijf hetzij het levensverzekeringsbedrijf uitoefenen.

 • 2 Een schadeverzekeraar mag geen schaden verzekeren, veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. In overeenkomsten van zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekering mogen evenwel de algemeen gebruikelijke molestclausules worden opgenomen zolang de Pensioen- & Verzekeringskamer daartegen geen bedenkingen naar voren heeft gebracht.

Artikel 65

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Een levensverzekeraar doet binnen twee weken na het voor de eerste maal sluiten van een nieuw type overeenkomst van verzekering aan de Pensioen- & Verzekeringskamer opgave van de technische grondslagen voor de berekening van het desbetreffende tarief en van de desbetreffende technische voorzieningen.

§ 2. Technische voorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 66

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel in Nederland houdt toereikende technische voorzieningen aan.

 • 2 Een levensverzekeraar stelt, rekening houdend met alle financiële aspecten van zijn onderneming, de premies voor te sluiten overeenkomsten van verzekering op adequate wijze vast.

 • 3 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

 • 4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ter zake van het eerste tot en met het derde lid nadere regels worden gesteld.

 • 5 De technische voorzieningen worden volledig door waarden gedekt, ten aanzien waarvan is voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels. De Pensioen- & Verzekeringskamer kan tegen de aard en de waardering van deze waarden bedenkingen naar voren brengen, aan welke bedenkingen de verzekeraar dient tegemoet te komen.

 • 6 De waarden die dienen tot dekking van de technische voorzieningen moeten in toereikende mate in dezelfde muntsoort kunnen worden geïnd of te gelde gemaakt als die waarin de verplichtingen luiden. Deze waarden moeten in de Unie aanwezig zijn voor zover zij dienen tot dekking van de technische voorzieningen voor aangegane verplichtingen indien wat schadeverzekeraars betreft het risico in de Unie is gelegen en wat levensverzekeraars betreft de verzekeringnemer zijn gewone verblijfplaats in de Unie heeft, of, indien de verzekeringnemer een rechtspersoon is, de vestiging van deze rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft, zich in de Unie bevindt.

 • 7 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de toepassing van het bepaalde in het zesde lid. Daarbij kan tevens worden bepaald dat en in hoeverre de Pensioen- & Verzekeringskamer vrijstelling of ontheffing kan verlenen van gegeven voorschriften. Aan een vrijstelling en een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden en zij kunnen worden ingetrokken.

 • 8 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat en in hoeverre vorderingen op herverzekeraars als de waarden, bedoeld in het vijfde lid, in aanmerking kunnen worden genomen. Ten aanzien van deze waarden is het zesde lid, laatste volzin, niet van toepassing.

Artikel 67

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel in Nederland dekt de verplichtingen die voortvloeien uit de vorderingen, bedoeld in artikel 171, tweede lid, onderdelen b, c en d, dan wel uit de vorderingen, bedoeld in artikel 171, derde lid, onderdelen a, b en c, volledig door waarden, ten aanzien waarvan wordt voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels. De Pensioen- & Verzekeringskamer kan tegen de aard en de waardering van deze waarden bedenkingen naar voren brengen, aan welke bedenkingen de verzekeraar dient tegemoet te komen.

 • 2 De waarden die dienen tot dekking van de in het eerste lid genoemde verplichtingen moeten in toereikende mate in dezelfde muntsoort kunnen worden geïnd of te gelde gemaakt als die waarin de verplichtingen luiden. De waarden moeten in de Unie aanwezig zijn.

 • 3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de toepassing van het bepaalde in het tweede lid. Daarbij kan tevens worden bepaald dat en in hoeverre de Pensioen- & Verzekeringskamer vrijstelling of ontheffing kan verlenen van de nadere regels. Aan een vrijstelling of ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden en zij kunnen worden ingetrokken.

§ 3. Solvabiliteitsmarge

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 68

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel in Nederland beschikt over een minimum bedrag aan solvabiliteitsmarge dat wordt berekend op de wijze, voorgeschreven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. De berekening van de solvabiliteitsmarge kan voor onderscheiden categorieën van verzekeraars verschillend zijn.

 • 2 Een derde gedeelte van de overeenkomstig het eerste lid berekende solvabiliteitsmarge vormt het garantiefonds. Het garantiefonds beloopt evenwel ten minste een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag, waarvan de hoogte afhankelijk is van de branche of branches waarvoor de verzekeraar een vergunning bezit.

 • 3 In afwijking van het eerste lid beloopt de solvabiliteitsmarge ten minste het voor de verzekeraar geldende minimum bedrag van het garantiefonds.

 • 4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke vermogensbestanddelen de solvabiliteitsmarge en het garantiefonds kunnen vormen en welke vermogensbestanddelen daarbij een aftrek dienen te vormen. Voorts wordt vermeld de mate waarin en de voorwaarden waaronder het in de eerste volzin bepaalde geschiedt. De Pensioen- & Verzekeringskamer kan tegen de waardering van de vermogensbestanddelen bedenkingen naar voren brengen, aan welke bedenkingen de verzekeraar tegemoet dient te komen.

 • 5 Indien een verzekeraar weet of redelijkerwijze kan voorzien dat zijn solvabiliteitsmarge niet voldoet of zal voldoen aan de eisen die daaraan krachtens het eerste of derde lid zijn gesteld, of dat zijn solvabiliteitsmarge niet of niet meer voldoet aan het door de Pensioen- & Verzekeringskamer op grond van artikel 137a, tweede lid, hoger voorgeschreven minimum bedrag aan vereiste solvabiliteitsmarge doet hij hiervan terstond aan de Pensioen- & Verzekeringskamer mededeling.

 • 6 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat en in hoeverre vorderingen op herverzekeraars als de vermogensbestanddelen, bedoeld in het vierde lid, in aanmerking kunnen worden genomen.

Artikel 69

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Bij koninklijk besluit kan, zonodig onder het stellen van beperkingen of het verbinden van voorschriften, een levensverzekeraar die sedert 15 maart 1979 uitsluitend of nagenoeg uitsluitend uitkeringen bij overlijden verzekert, waarvan het bedrag per verzekerde niet groter is dan het gemiddelde bedrag van de kosten van uitvaart, worden ontheven van de verplichting te beschikken over het minimum bedrag van het garantiefonds, bedoeld in artikel 68, tweede lid.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan een verzekeraar aan wie de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, is verleend, toestaan over een lagere solvabiliteitsmarge te beschikken dan ingevolge artikel 68, eerste lid, is vereist.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de verzekeraar die zijn werkzaamheden uitbreidt met een of meer branches voor de uitoefening waarvan hij een vergunning behoeft of die in een andere lid-staat een bijkantoor wil openen dan wel zijn werkzaamheden aldaar wil uitbreiden.

§ 3a. Aanvullend toezicht op verzekeraars in een verzekeringsgroep als bedoeld in richtlijn nr. 98/78/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 oktober 1998 betreffende het aanvullend toezicht op verzekeringsondernemingen in een verzekeringsgroep (PbEG L 330)

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 69a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In deze paragraaf en de daarop berustende bepalingen wordt – voor zover niet anders blijkt – verstaan onder:

 • a. verzekeraar: een schadeverzekeraar of een levensverzekeraar met zetel in Nederland waaraan ingevolge artikel 24, eerste lid, een vergunning is verleend of een schadeverzekeraar of een levensverzekeraar met zetel in een andere lid-staat dan Nederland die in het bezit is van een vergunning die overeenkomt met de in artikel 24, eerste lid, bedoelde vergunning;

 • b. verzekeraar met zetel buiten de Unie: een schadeverzekeraar of een levensverzekeraar met zetel buiten de Unie die, indien hij zijn zetel in Nederland of in een andere lid-staat dan Nederland had, een vergunning ingevolge artikel 24, eerste lid, zou kunnen krijgen onderscheidenlijk een vergunning die overeenkomt met de in artikel 24, eerste lid, bedoelde vergunning;

 • c. herverzekeraar: een verzekeraar die geen verzekeraar is als bedoeld in onderdeel a of b en waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het accepteren van door een verzekeraar, door een verzekeraar met zetel buiten de Unie of door een andere herverzekeraar overgedragen risico's;

 • d. moederonderneming: een moederonderneming als bedoeld in artikel 1 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening (PbEG L 193), alsmede iedere onderneming die naar de mening van de Pensioen- & Verzekeringskamer feitelijk een overheersende invloed op een andere onderneming uitoefent;

 • e. dochteronderneming: een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede iedere onderneming waarop naar de mening van de Pensioen- & Verzekeringskamer een moederonderneming feitelijk een overheersende invloed uitoefent;

 • f. deelneming: een deelneming als bedoeld in artikel 24c, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of een rechtstreeks of middellijk belang van 20 procent of meer van het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van 20 procent of meer van de stemrechten in een onderneming;

 • g. deelnemende onderneming: een onderneming die een moederonderneming is of iedere andere onderneming die een deelneming bezit;

 • h. verbonden onderneming: een dochteronderneming of iedere andere onderneming waarin een deelneming bestaat;

 • i. verzekeringsholding: een moederonderneming waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het verkrijgen en houden van deelnemingen in dochterondernemingen die uitsluitend of hoofdzakelijk verzekeraars, verzekeraars met zetel buiten de Unie of herverzekeraars zijn, en waarvan ten minste één dochteronderneming verzekeraar is;

 • j. gemengde verzekeringsholding: een moederonderneming, die geen verzekeraar, verzekeraar met zetel buiten de Unie, herverzekeraar of verzekeringsholding is, en waarvan ten minste één dochteronderneming verzekeraar is.

Artikel 69b

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De bevoegdheden die de Pensioen- & Verzekeringskamer op grond van deze paragraaf heeft jegens de in artikel 69c bedoelde verzekeraars laten onverlet dat zij haar overige bevoegdheden die zij op grond van deze wet heeft, kan toepassen.

Artikel 69c

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Iedere verzekeraar met zetel in Nederland die een deelnemende onderneming is in minstens één verzekeraar, verzekeraar met zetel buiten de Unie of herverzekeraar, is onderworpen aan aanvullend toezicht zoals bepaald in de artikelen 69f, 69g, 69i en 69j.

 • 2 Iedere verzekeraar met zetel in Nederland die een dochteronderneming is van een verzekeringsholding, een verzekeraar met zetel buiten de Unie of een herverzekeraar, is onderworpen aan aanvullend toezicht zoals bepaald in de artikelen 69g, 69i en 69k.

 • 3 Iedere verzekeraar met zetel in Nederland waarvan de moederonderneming een gemengde verzekeringsholding is, is onderworpen aan aanvullend toezicht zoals bepaald in de artikelen 69g en 69i.

Artikel 69d

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In het toezicht, bedoeld in artikel 69c, worden betrokken:

  • a. verbonden ondernemingen van de verzekeraar;

  • b. deelnemende ondernemingen in de verzekeraar;

  • c. verbonden ondernemingen van een deelnemende onderneming in de verzekeraar.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer behoeft bij het toezicht, bedoeld in artikel 69c, niet te betrekken ondernemingen met zetel buiten de Unie waar wettelijke belemmeringen bestaan voor het verstrekken van de nodige informatie, behoudens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels ten aanzien van het niet beschikbaar zijn van noodzakelijk informatie.

 • 3 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan per geval besluiten om in de volgende gevallen een onderneming niet te betrekken in het in artikel 69c bedoelde toezicht:

  • a. indien de bij dat toezicht te betrekken onderneming in het licht van de doelstellingen van dat toezicht slechts van te verwaarlozen betekenis is;

  • b. indien het in aanmerking nemen van de financiële positie van die onderneming in het licht van de doelstellingen van dat toezicht misplaatst of misleidend zou zijn.

Artikel 69e

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Indien een verzekeraar met zetel in Nederland en een of meer verzekeraars met zetel in een andere lid-staat dan Nederland als moederonderneming dezelfde verzekeringsholding, verzekeraar met zetel buiten de Unie, herverzekeraar of gemengde verzekeringsholding hebben, kan de Pensioen- & Verzekeringskamer met die andere toezichthoudende autoriteit in overleg treden met het doel overeenstemming te bereiken over de vraag wie het toezicht, bedoeld in artikel 69c, zal uitoefenen.

Artikel 69f

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Een verzekeraar die aan het toezicht, bedoeld in artikel 69c, eerste lid, is onderworpen, beschikt over adequate interne controleprocedures om de gegevens en informatie te verschaffen die relevant zijn voor de uitoefening van dat toezicht.

Artikel 69g

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan de op grond van deze paragraaf vereiste informatie alleen rechtstreeks van de in artikel 69d, eerste lid, bedoelde betrokken ondernemingen vragen indien die informatie eerst aan de verzekeraar met zetel in Nederland is gevraagd, maar niet is verkregen.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan de in het eerste lid bedoelde informatie verifiëren bij:

  • a. de aan het toezicht, bedoeld in artikel 69c, onderworpen verzekeraar;

  • b. de dochterondernemingen van deze verzekeraar;

  • c. de moederondernemingen van deze verzekeraar;

  • d. de dochterondernemingen van een moederonderneming van deze verzekeraar.

 • 3 Indien de toezichthoudende autoriteit van een andere lid-staat dan Nederland belangrijke informatie wenst te verifiëren betreffende een in Nederland gevestigde onderneming die een verbonden verzekeraar, een dochteronderneming, een moederonderneming of een dochteronderneming van een moederonderneming van de aan het toezicht, bedoeld in artikel 69c, onderworpen verzekeraar is, verricht de Pensioen- & Verzekeringskamer een door die toezichthoudende autoriteit gevraagde verificatie binnen het kader van haar bevoegdheden dan wel verleent zij toestemming aan die toezichthoudende autoriteit om de verificatie zelf te verrichten dan wel staat zij toe dat de verificatie door een deskundige wordt verricht.

Artikel 69h

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien verzekeraars die in verschillende lid-staten zijn gevestigd, verbonden zijn of een gemeenschappelijke deelnemende onderneming hebben, verstrekt de Pensioen- & Verzekeringskamer de toezichthoudende autoriteiten van iedere andere betrokken lid-staat op hun verzoek alle informatie die uitoefening van het toezicht in het kader van deze paragraaf mogelijk maakt of kan vergemakkelijken en stelt zij eigener beweging de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten in kennis van alle informatie die essentieel lijkt.

Artikel 69i

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer betrekt in haar toezicht zoals dat voortvloeit uit deze paragraaf onder andere transacties tussen een verzekeraar die is onderworpen aan het toezicht, bedoeld in artikel 69c, en:

  • a. een met de verzekeraar verbonden onderneming;

  • b. een in de verzekeraar deelnemende onderneming;

  • c. een met een in de verzekeraar deelnemende onderneming verbonden onderneming;

  • d. een natuurlijke persoon die een deelneming bezit in:

   • 1°. de verzekeraar of een met de verzekeraar verbonden onderneming;

   • 2°. een in de verzekeraar deelnemende onderneming;

   • 3°. een met een in de verzekeraar deelnemende onderneming verbonden onderneming.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde transacties hebben in het bijzonder betrekking op:

  • a. leningen;

  • b. garanties en posten buiten de balans;

  • c. vermogensbestanddelen die in aanmerking mogen worden genomen voor de solvabiliteitsmarge;

  • d. beleggingen;

  • e. herverzekeringstransacties;

  • f. overeenkomsten met betrekking tot kostentoedeling.

 • 3 De verzekeraar, bedoeld in het eerste lid, dient eenmaal per jaar bij de Pensioen- & Verzekeringskamer een rapportage in waarin zijn opgenomen transacties als bedoeld in dat lid voor zover die van significante betekenis zijn. De Pensioen- & Verzekeringskamer kan een verzekeraar of categorieën van verzekeraars voorschrijven dat de rapportage met een hogere frequentie wordt ingediend. Blijkt uit de rapportages dat de solvabiliteit van de verzekeraar wordt of dreigt te worden ondermijnd, dan neemt zij jegens die verzekeraar passende maatregelen.

Artikel 69j

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar als bedoeld in artikel 69c, eerste lid, berekent een aangepaste solvabiliteit overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels.

 • 2 Alle verbonden ondernemingen, alle deelnemende ondernemingen en alle met een deelnemende onderneming verbonden ondernemingen worden in de in het eerste lid bedoelde berekening betrokken.

 • 3 Indien uit de in het eerste lid bedoelde berekening blijkt dat de aangepaste solvabiliteit negatief is, neemt de Pensioen- & Verzekeringskamer jegens de verzekeraar passende maatregelen.

Artikel 69k

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar als bedoeld in artikel 69c, tweede lid, berekent de aangepaste solvabiliteit overeenkomstig bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels.

 • 2 Alle met de verzekeringsholding, de herverzekeraar of de verzekeraar met zetel buiten de Unie verbonden ondernemingen worden in de in het eerste lid bedoelde berekening betrokken.

 • 3 Indien de Pensioen- & Verzekeringskamer op grond van de berekening, bedoeld in het tweede lid, van mening is dat de solvabiliteit van een verzekeraar die een dochteronderneming is van de verzekeringsholding, de herverzekeraar of de verzekeraar met zetel buiten de Unie, in gevaar is of zou kunnen komen, neemt zij jegens die verzekeraar passende maatregelen.

§ 4. Administratieve organisatie, bedrijfsvoering en verslaglegging

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 70

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel in Nederland draagt zorg voor een goede administratieve organisatie en adequate interne controleprocedures.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan aan verzekeraars regels stellen voor hun bedrijfsvoering met betrekking tot de administratieve organisatie – met inbegrip van de financiële administratie – en de interne controle.

Artikel 70a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar draagt zorg voor adequate maatregelen, gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering.

 • 2 Met het oog op een integere bedrijfsvoering worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan verzekeraars regels gesteld ter zake van:

  • a. het tegengaan van verstrengeling van tegenstrijdige belangen;

  • b. het voorkomen van betrokkenheid van de verzekeraar en van zijn werknemers bij strafbare feiten die het vertrouwen in de verzekeraar of in de financiële markten in het algemeen schaden;

  • c. het voorkomen van betrokkenheid van de verzekeraar en van zijn werknemers bij handelingen die anderszins in het maatschappelijk verkeer zodanig onaanvaardbaar zijn, dat deze het vertrouwen in de verzekeraar of in de financiële markten in het algemeen schaden;

  • d. het vaststellen van de identiteit, de aard en de achtergrond van de cliënten van de verzekeraar;

  • e. andere bij algemene maatregel van bestuur te noemen onderwerpen.

Artikel 71

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar doet het boekjaar gelijk lopen met het kalenderjaar.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen. Aan een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden en zij kan worden ingetrokken.

Artikel 72

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar dient binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar bij de Pensioen- & Verzekeringskamer staten in, die te zamen een duidelijk beeld geven van het door de verzekeraar gevoerde beheer en van zijn financiële toestand. De indiening geschiedt in tweevoud en voor wat betreft de staten die ingevolge het zesde lid openbaar worden gemaakt, in drievoud, tenzij de Pensioen- & Verzekeringskamer andere aantallen vaststelt.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan een verzekeraar, categorieën van verzekeraars of alle verzekeraars voorschrijven dat een of meer van deze staten met een hogere frequentie of binnen een kortere termijn worden ingediend of dat staten vergezeld worden van een toelichting.

 • 3 Een van de staten behelst het actuarieel verslag dat wordt voorzien van een verklaring van de actuaris. Met zijn verklaring bevestigt de actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat de in het actuarieel verslag genoemde voorzieningen prudent zijn vastgesteld en voor het levensverzekeringsbedrijf de in een staat opgenomen sterftevergelijking juist is weergegeven. Ten bewijze van een en ander waarmerkt de actuaris de betrokken staten. Hij is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken. De verzekeraar machtigt bij de opdracht tot het onderzoek de actuaris schriftelijk om desgevraagd of ingevolge een daartoe strekkende overeenkomst tussen de verzekeraar, de actuaris en de Pensioen- & Verzekeringskamer, aan de Pensioen- & Verzekeringskamer alle inlichtingen te verstrekken, die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens deze wet opgelegde taak. De Pensioen- & Verzekeringskamer stelt de verzekeraar in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de actuaris.

 • 4 Indien de actuaris naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer niet of niet meer de nodige waarborgen biedt dat deze de toevertrouwde taak met betrekking tot de verzekeraar naar behoren zal vervullen, kan de Pensioen- & Verzekeringskamer bepalen dat hij niet bevoegd is een verklaring als bedoeld in het derde lid met betrekking tot die verzekeraar af te leggen.

 • 5 De modellen van de staten worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld. In de algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke staten openbaar moeten worden gemaakt.

 • 6 De verzekeraar legt de openbaar te maken staten op al zijn kantoren in Nederland ter inzage van een ieder tot achttien maanden na afloop van het boekjaar. Tot zolang verstrekt hij ieder op verzoek een afschrift tegen ten hoogste de kostprijs.

 • 7 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan bepalen dat de staten, bedoeld in het tweede lid, niet vergezeld gaan van een verklaring als bedoeld in het derde lid of van een verklaring als bedoeld in artikel 72a, eerste lid.

Artikel 72a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar doet de staten, bedoeld in artikel 72, eerste lid, vergezeld gaan van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht of, indien het staten betreft als bedoeld in artikel 72, tweede lid, in zijn onderzoek zijn betrokken, waarmerkt de accountant de staten. De verzekeraar machtigt bij de opdracht tot het onderzoek de accountant schriftelijk desgevraagd of ingevolge een daartoe strekkende overeenkomst tussen de verzekeraar, de accountant en de Pensioen- & Verzekeringskamer, aan de Pensioen- & Verzekeringskamer alle inlichtingen te verstrekken, die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens deze wet opgelegde taak. De Pensioen- & Verzekeringskamer stelt de verzekeraar in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de accountant.

 • 2 De accountant, bedoeld in het eerste lid, meldt de Pensioen- & Verzekeringskamer zo spoedig mogelijk elke omstandigheid waarvan hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid kennis heeft gekregen en die:

  • a. in strijd is met de eisen die voor het verkrijgen van de vergunning zijn gesteld;

  • b. in strijd is met de bij of krachtens deze wet opgelegde verplichtingen;

  • c. het voortbestaan van de verzekeraar bedreigt; of

  • d. leidt tot weigering van het afgeven van een verklaring omtrent de getrouwheid of tot het maken van voorbehouden.

 • 3 Op de accountant die naast zijn werkzaamheden voor de verzekeraar ook werkzaamheden uitvoert voor een andere onderneming of instelling, is de meldingsplicht, bedoeld in het tweede lid, van overeenkomstige toepassing indien de verzekeraar dochtermaatschappij is van de andere onderneming of instelling, dan wel indien de andere onderneming of instelling dochtermaatschappij is van de verzekeraar. Voor de toepassing van de eerste volzin wordt onder dochtermaatschappij verstaan een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat een verzekeraar tevens dochtermaatschappij kan zijn van een natuurlijk persoon of vennootschap.

 • 4 De accountant die op grond van het tweede of derde lid tot een melding aan de Pensioen- & Verzekeringskamer is overgegaan, is niet aansprakelijk voor schade die een derde dientengevolge lijdt, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat, gelet op alle feiten en omstandigheden, in redelijkheid niet tot melding had mogen worden overgegaan.

 • 5 Indien de accountant naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer niet of niet meer de nodige waarborgen biedt dat deze de toevertrouwde taak met betrekking tot de verzekeraar naar behoren zal vervullen, kan de Pensioen- & Verzekeringskamer bepalen dat hij niet bevoegd is een verklaring als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot die verzekeraar af te leggen.

Artikel 72b

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Op een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die de jaarrekening van een verzekeraar controleert, is artikel 72a, tweede tot en met vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 72c

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan een verzekeraar, categorieën van verzekeraars of alle verzekeraars voorschrijven dat bijzondere opgaven met een door de Pensioen- & Verzekeringskamer bepaalde frequentie en binnen een door haar bepaalde termijn worden ingediend.

 • 2 De modellen van de bijzondere opgaven worden bij ministeriële regeling vastgesteld. Deze opgaven worden niet openbaar gemaakt.

Artikel 73

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 74

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een schadeverzekeraar dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar bij de Pensioen- & Verzekeringskamer een opgave in met betrekking tot de vanuit de vestigingen in de Unie gesloten overeenkomsten van verzekering, onder aparte vermelding van de in dienstverrichting gesloten overeenkomsten. In die opgave worden per lid-staat en per branchegroep de in dat boekjaar geboekte premies, schaden en provisies vermeld, telkens zonder aftrek van herverzekering. Deze gegevens, alsmede de frequentie en de gemiddelde kosten van de schadegevallen, worden voor de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen evenwel afzonderlijk vermeld.

 • 2 Een levensverzekeraar dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar bij de Pensioen- & Verzekeringskamer een opgave in met betrekking tot de vanuit de vestigingen in de Unie gesloten overeenkomsten van verzekering, onder aparte vermelding van de in dienstverrichting gesloten overeenkomsten. In die opgave worden per lid-staat en per branche de in dat boekjaar geboekte premies vermeld, zonder aftrek van herverzekering.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de vanuit de vestigingen in Nederland gesloten overeenkomsten van verzekering waarbij geen sprake is van het verrichten van diensten.

 • 4 De in het eerste lid bedoelde branchegroepen en de modellen van de opgave, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden door de Pensioen- & Verzekeringskamer vastgesteld.

 • 5 De Pensioen- & Verzekeringskamer legt de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens met betrekking tot een lid-staat in geaggregeerde vorm over aan de toezichthoudende autoriteit van die lid-staat indien deze daarom verzoekt.

§ 5. Wijzigingen in aan de Pensioen- & Verzekeringskamer overgelegde informatie

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 75

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel in Nederland:

  • a. legt een authentiek afschrift van elke wijziging in zijn statuten binnen twee weken na de totstandkoming van de desbetreffende wijziging aan de Pensioen- & Verzekeringskamer over;

  • b. brengt elke wijziging in de samenstelling van zijn bestuur en raad van commissarissen vooraf ter kennis van de Pensioen- & Verzekeringskamer;

  • c. brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het dagelijks beleid bepalen van de groep waartoe de verzekeraar behoort en tevens uit dien hoofde het dagelijks beleid van de verzekeraar mede bepalen vooraf ter kennis van de Pensioen- & Verzekeringskamer;

  • d. brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen van de groep waartoe de verzekeraar behoort en tevens uit dien hoofde het beleid van de verzekeraar mede bepalen vooraf ter kennis van de Pensioen- & Verzekeringskamer.

 • 2 Een wijziging als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, c of d, wordt niet doorgevoerd indien de Pensioen- & Verzekeringskamer binnen zes weken na ontvangst van de melding of, indien de Pensioen- & Verzekeringskamer om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na de ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan de verzekeraar bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.

 • 3 Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in artikel 29, tweede of vierde lid, stelt de verzekeraar de Pensioen- & Verzekeringskamer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

 • 4 Een levensverzekeraar doet binnen twee weken aan de Pensioen- & Verzekeringskamer opgave van de wijzigingen in de technische grondslagen voor de berekening van zijn tarieven en van de technische voorzieningen.

§ 6. Overboeking

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 76

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het is een verzekeraar met zetel in Nederland verboden overeenkomsten van verzekering, gesloten vanuit een vestiging in de Unie, zonder toestemming van degenen die aan die overeenkomsten rechten kunnen ontlenen, over te boeken naar een bijkantoor van deze verzekeraar in een andere staat.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gegeven verbod indien de verzekeraar aannemelijk maakt dat de belangen van degenen die aan de betrokken overeenkomsten rechten kunnen ontlenen, zich tegen de overboeking niet verzetten. Aan een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden.

§ 7. Het verrichten van diensten

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 77

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel in Nederland die voornemens is vanuit een vestiging in de Unie voor de eerste maal diensten te verrichten naar een andere lid-staat dan Nederland, stelt de Pensioen- & Verzekeringskamer daarvan schriftelijk in kennis onder opgave van die lid-staat en van de aard van de risico’s van schadeverzekering die bij deze dienstverrichting zullen worden gedekt dan wel van de aard van de overeenkomsten van levensverzekering die bij deze dienstverrichting zullen worden gesloten.

 • 2 Indien de verzekeraar risico’s behorende tot de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen wenst te dekken en de betrokken lid-staat dit eist, voegt de verzekeraar bij de in het eerste lid bedoelde opgave:

  • a. de naam en het adres van de schade-afhandelaar in de betrokken lid-staat die belast wordt met het namens de verzekeraar afwikkelen van vorderingen van benadeelden die voortvloeien uit risico’s behorende tot de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen;

  • b. een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de verzekeraar is toegetreden tot het nationale bureau en het nationale waarborgfonds van de betrokken lid-staat die overeenkomen met het bureau, bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen onderscheidenlijk het Waarborgfonds Motorverkeer, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van die wet.

 • 3 De verzekeraar doet de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens vergezeld gaan van een vertaling voor zover de Pensioen- & Verzekeringskamer zulks verlangt.

 • 4 De Pensioen- & Verzekeringskamer doet mededeling aan de betrokken toezichthoudende autoriteit van de in het eerste lid en, in voorkomend geval, van de in het tweede lid bedoelde gegevens, waarbij zij een verklaring voegt dat de verzekeraar beschikt over de ingevolge artikel 68 vereiste solvabiliteitsmarge en een opgave verstrekt van de branches waarvoor de verzekeraar een vergunning bezit, binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, indien:

  • a. de verzekeraar in het bezit is van een vergunning;

  • b. de verzekeraar beschikt over de ingevolge artikel 68 vereiste solvabiliteitsmarge;

  • c. de Pensioen- & Verzekeringskamer geen herstelplan ingevolge artikel 137a heeft verlangd van de verzekeraar; en

  • d. de Pensioen- & Verzekeringskamer geen bedenkingen heeft tegen het verrichten van diensten.

 • 5 De Pensioen- & Verzekeringskamer maakt de mededeling, bedoeld in het vierde lid, aanhef, gelijktijdig aan de verzekeraar bekend.

 • 6 Indien de Pensioen- & Verzekeringskamer bedenkingen heeft tegen het verrichten van diensten, maakt zij zulks binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, aan de verzekeraar bekend.

 • 7 De verzekeraar kan het verrichten van diensten aanvangen vanaf de datum van de door de Pensioen- & Verzekeringskamer gedane bekendmaking, bedoeld in het vijfde lid.

Artikel 78

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

De verzekeraar legt elke voorgenomen wijziging in de aard van de risico’s van schadeverzekering of in de aard van de overeenkomsten van levensverzekering ten opzichte van de opgave, bedoeld in artikel 77, eerste lid, aan de Pensioen- & Verzekeringskamer over. Artikel 77, tweede tot en met zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 79

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

In geval van communautaire co-assurantie zijn de artikelen 77 en 78 slechts van toepassing op de verzekeraar die als eerste verzekeraar optreedt.

§ 8. Bijkantoren in andere lid-staten

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 80

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel in Nederland die voornemens is een bijkantoor te openen in een andere lid-staat stelt de Pensioen- & Verzekeringskamer daarvan schriftelijk in kennis.

 • 2 Deze kennisgeving geschiedt onder opgave van:

  • a. de lid-staat waarin de verzekeraar voornemens is het bijkantoor te openen;

  • b. een programma van werkzaamheden, met betrekking waartoe bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld en waarin met name de aard van de risico’s van schadeverzekering dan wel de aard van de overeenkomsten van levensverzekering die door het bijkantoor zullen worden gedekt onderscheidenlijk gesloten en de voorziene organisatiestructuur – met inbegrip van de financiële administratie en de interne controle – ten behoeve van het bijkantoor zijn vermeld;

  • c. het adres van het bijkantoor;

  • d. de naam en het adres van de vertegenwoordiger en, zo de vertegenwoordiger rechtspersoon is, de naam en het adres van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 82, tweede lid; en

  • e. indien de verzekeraar risico’s behorende tot de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen wenst te dekken een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat de verzekeraar is toegetreden tot het nationale bureau en het nationale waarborgfonds van de betrokken lid-staat die overeenkomen met het bureau, bedoeld in artikel 2, zesde lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen onderscheidenlijk het Waarborgfonds Motorverkeer, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van die wet.

 • 3 De verzekeraar doet de in het tweede lid bedoelde gegevens vergezeld gaan van een vertaling voor zover de Pensioen- & Verzekeringskamer zulks verlangt.

 • 4 De Pensioen- & Verzekeringskamer doet mededeling aan de betrokken toezichthoudende autoriteit van de in het tweede lid bedoelde gegevens binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, indien:

  • a. de verzekeraar in het bezit is van een vergunning;

  • b. de verzekeraar beschikt over de ingevolge artikel 68 vereiste solvabiliteitsmarge;

  • c. de Pensioen- & Verzekeringskamer geen herstelplan ingevolge artikel 137a heeft verlangd van de verzekeraar; en

  • d. de Pensioen- & Verzekeringskamer geen bedenkingen heeft tegen de opening van het bijkantoor. Zij voegt daarbij een verklaring dat de verzekeraar beschikt over de ingevolge artikel 68 vereiste solvabiliteitsmarge. De Pensioen- & Verzekeringskamer maakt die mededeling aan de verzekeraar bekend.

 • 5 Indien de verzekeraar, gezien de werkzaamheden die hij vanuit het bijkantoor voornemens is te verrichten, niet voldoet aan de bij of krachtens deze wet gestelde eisen ten aanzien van:

  • a. de deskundigheid, de voornemens, de handelingen of de antecedenten van de personen die het dagelijks beleid van de verzekeraar bepalen of van de vertegenwoordiger en, zo de vertegenwoordiger rechtspersoon is, de deskundigheid, de voornemens, de handelingen of de antecedenten van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 82, tweede lid;

  • b. de technische voorzieningen;

  • c. de solvabiliteitsmarge;

  • d. de administratieve organisatie; en

  • e. de maatregelen, gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering,

  dan wel naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer aanwijzingen bestaan dat de verzekeraar niet aan deze eisen zal kunnen voldoen, doet de Pensioen- & Verzekeringskamer geen mededeling als bedoeld in het vierde lid, eerste volzin. De Pensioen- & Verzekeringskamer maakt dit binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, aan de verzekeraar bekend. Onder integere bedrijfsvoering wordt in dit lid verstaan de bedrijfsvoering met uitzondering van het deel dat wordt geregeld door de effectentypische gedragsregels, bedoeld in artikel 18a van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

 • 6 De Pensioen- & Verzekeringskamer maakt aan de verzekeraar het tijdstip bekend waarop het bijkantoor kan worden geopend alsmede, in voorkomend geval, welke voorwaarden de betrokken toezichthoudende autoriteit heeft aangegeven waaronder de werkzaamheden om redenen van algemeen belang in de betrokken lid-staat moeten worden uitgeoefend.

Artikel 81

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Indien zich een wijziging voordoet van de gegevens, bedoeld in artikel 80, tweede lid, onderdelen b tot en met d, kan de verzekeraar die wijziging toepassen na haar ten minste een maand tevoren schriftelijk te hebben gemeld aan de betrokken toezichthoudende autoriteit en aan de Pensioen- & Verzekeringskamer en nadat de Pensioen- & Verzekeringskamer overeenkomstig het vierde lid de betrokken toezichthoudende autoriteit van die wijziging in kennis heeft gesteld.

 • 2 Indien een wijziging als bedoeld in het eerste lid het geval betreft dat de verzekeraar voornemens is voor de eerste maal risico’s behorende tot de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen te dekken, voegen de verzekeraar en de Pensioen- & Verzekeringskamer bij de melding onderscheidenlijk de inkennisstelling, bedoeld in het eerste lid, tevens het schriftelijk bewijs, bedoeld in artikel 80, tweede lid, onderdeel e.

 • 3 De verzekeraar doet de betrokken gewijzigde gegevens vergezeld gaan van een vertaling voor zover de Pensioen- & Verzekeringskamer zulks verlangt.

 • 4 Indien de verzekeraar beschikt over de ingevolge artikel 68 vereiste solvabiliteitsmarge en de Pensioen- & Verzekeringskamer geen bedenkingen heeft tegen de wijziging, doet zij van de in het eerste lid bedoelde gegevens mededeling aan de betrokken toezichthoudende autoriteit binnen een maand na ontvangst van de melding, bedoeld in het eerste lid. Zij voegt daarbij een verklaring dat de verzekeraar beschikt over de ingevolge artikel 68 vereiste solvabiliteitsmarge. De Pensioen- & Verzekeringskamer maakt die mededeling aan de verzekeraar bekend.

 • 5 De Pensioen- & Verzekeringskamer maakt in voorkomend geval aan de verzekeraar bekend welke voorwaarden de betrokken toezichthoudende autoriteit heeft aangegeven die om redenen van algemeen belang in acht moeten worden genomen bij het uitoefenen van de werkzaamheden in de betrokken lid-staat.

 • 6 Indien het voornemen bestaat om de bedrijfsuitoefening vanuit het bijkantoor te staken, stelt de verzekeraar de Pensioen- & Verzekeringskamer daarvan ten minste een maand tevoren schriftelijk in kennis. Zodra de verzekeraar zijn voornemen uitvoert, meldt hij dit onverwijld aan de Pensioen- & Verzekeringskamer.

Artikel 82

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De vertegenwoordiger heeft ten aanzien van de uitoefening van het verzekeringsbedrijf vanuit de bijkantoren in de betrokken lid-staten van rechtswege alle bevoegdheden die de verzekeraar bezit. Hij maakt daarvan gebruik voor zover de Pensioen- & Verzekeringskamer zulks verlangt.

 • 2 Is de vertegenwoordiger rechtspersoon, dan wijst hij op zijn beurt een natuurlijk persoon aan die hem bij uitsluiting van ieder ander vertegenwoordigt bij de uitoefening van zijn bevoegdheden en bij de nakoming van zijn verplichtingen.

 • 3 Artikel 29, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de natuurlijke persoon die als vertegenwoordiger is aangesteld en op de natuurlijke persoon, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 83

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Alvorens de Pensioen- & Verzekeringskamer ten behoeve van het financiële toezicht op een in een andere lid-staat gelegen bijkantoor ter plaatse inzage als bedoeld in artikel 57, eerste lid, neemt of doet nemen, stelt zij daaromtrent de toezichthoudende autoriteit van die lid-staat in kennis.

§ 9. Bijkantoren buiten de Unie

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 83a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel in Nederland die voornemens is een bijkantoor te openen in een staat buiten de Unie, stelt de Pensioen- & Verzekeringskamer daarvan schriftelijk in kennis.

 • 2 Deze kennisgeving geschiedt onder opgave van:

  • a. de staat waarin de verzekeraar voornemens is het bijkantoor te openen;

  • b. een programma van werkzaamheden, met betrekking waartoe bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld en waarin met name de aard van de risico's van schadeverzekering dan wel de aard van de overeenkomsten van levensverzekering die door het bijkantoor zullen worden gedekt onderscheidenlijk gesloten en de voorziene organisatiestructuur – met inbegrip van de financiële administratie en de interne controle – ten behoeve van het bijkantoor zijn vermeld;

  • c. het adres van het bijkantoor; en

  • d. de naam en het adres van de vertegenwoordiger en, zo de vertegenwoordiger rechtspersoon is, de naam en het adres van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 83c, tweede lid.

 • 3 De verzekeraar doet de in het tweede lid bedoelde gegevens vergezeld gaan van een vertaling voor zover de Pensioen- & Verzekeringskamer zulks verlangt.

 • 4 Indien de Pensioen- & Verzekeringskamer van de verzekeraar een herstelplan ingevolge artikel 137a heeft verlangd of indien de verzekeraar, gezien de werkzaamheden die hij vanuit het bijkantoor voornemens is te verrichten, niet voldoet aan de bij of krachtens deze wet gestelde eisen ten aanzien van:

  • a. de deskundigheid, de voornemens, de handelingen of de antecedenten van de personen die het dagelijks beleid van de verzekeraar bepalen of van de vertegenwoordiger en, zo de vertegenwoordiger rechtspersoon is, de deskundigheid, de voornemens, de handelingen of de antecedenten van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 83c, tweede lid;

  • b. de technische voorzieningen;

  • c. de solvabiliteitsmarge;

  • d. de administratieve organisatie;

  • e. de maatregelen, gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering,

  dan wel indien naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer aanwijzingen bestaan dat de verzekeraar niet aan deze eisen zal kunnen voldoen, geeft de Pensioen- & Verzekeringskamer geen toestemming voor opening van het bijkantoor. Onder integere bedrijfsvoering wordt in dit lid verstaan de bedrijfsvoering met uitzondering van het deel dat wordt geregeld door de effectentypische gedragsregels, bedoeld in artikel 18a van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

 • 5 De Pensioen- & Verzekeringskamer maakt binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, haar beslissing over het verlenen van toestemming voor het openen van het bijkantoor bekend aan de verzekeraar.

Artikel 83b

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De verzekeraar doet de in het tweede lid bedoelde gegevens vergezeld gaan van een vertaling voor zover de Pensioen- & Verzekeringskamer zulks verlangt.

 • 3 Indien de verzekeraar beschikt over de ingevolge artikel 68 vereiste solvabiliteitsmarge en de Pensioen- & Verzekeringskamer geen bedenkingen heeft tegen de wijziging maakt zij dit aan de verzekeraar bekend.

 • 4 Indien het voornemen bestaat om de bedrijfsuitoefening vanuit het bijkantoor te staken, stelt de verzekeraar de Pensioen- & Verzekeringskamer daarvan ten minste een maand tevoren schriftelijk in kennis. Zodra de verzekeraar zijn voornemen uitvoert, meldt hij dit onverwijld aan de Pensioen- & Verzekeringskamer.

Artikel 83c

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Met inachtneming van het recht van een derde land heeft de vertegenwoordiger ten aanzien van de uitoefening van het verzekeringsbedrijf vanuit de bijkantoren in de betrokken staten van rechtswege alle bevoegdheden die de verzekeraar bezit. Hij maakt daarvan gebruik voor zover de Pensioen- & Verzekeringskamer zulks verlangt.

 • 2 Is de vertegenwoordiger rechtspersoon, dan wijst hij op zijn beurt een natuurlijk persoon aan die hem bij uitsluiting van ieder ander vertegenwoordigt bij de uitoefening van zijn bevoegdheden en bij de nakoming van zijn verplichtingen.

 • 3 Artikel 29, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de natuurlijke persoon die als vertegenwoordiger is aangesteld en op de natuurlijke persoon, bedoeld in het tweede lid.

Afdeling 3. Verzekeraars met zetel in een andere lid-staat dan Nederland

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 84

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel in een andere lid-staat dan Nederland die voor de eerste maal een bijkantoor in Nederland opent, legt binnen twee weken daarna aan de Pensioen- & Verzekeringskamer over een exemplaar van zijn statuten, een akte van aanstelling van zijn vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 85, eerste lid, alsook, indien de vertegenwoordiger rechtspersoon is, de statuten van deze rechtspersoon, een uittreksel uit diens inschrijving in het handelsregister en een akte van aanstelling van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 85, vierde lid.

 • 2 De verzekeraar legt een afschrift van elke wijziging in zijn statuten aan de Pensioen- & Verzekeringskamer over en brengt elke wijziging in de akte van aanstelling van zijn vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 85, eerste lid, ter kennis van de Pensioen- & Verzekeringskamer, een en ander binnen twee weken na de totstandkoming van de wijziging. Dezelfde verplichting rust op de vertegenwoordiger die rechtspersoon is met betrekking tot elke wijziging in zijn statuten en in de akte van aanstelling van de door hem overeenkomstig artikel 85, vierde lid, aangewezen natuurlijke persoon.

Artikel 85

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar die voor de eerste maal een bijkantoor opent, stelt als zijn vertegenwoordiger een natuurlijk persoon of een rechtspersoon aan.

 • 2 De vertegenwoordiger heeft ten aanzien van de uitoefening van het verzekeringsbedrijf vanuit de bijkantoren in Nederland van rechtswege alle bevoegdheden die de verzekeraar bezit. Hij maakt daarvan gebruik voor zover de Pensioen- & Verzekeringskamer zulks verlangt.

 • 3 De vertegenwoordiger is gehouden namens de verzekeraar te voldoen aan de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften. Het ontbreken van de vertegenwoordiger of zijn in gebreke zijn ontslaat de verzekeraar niet van de verplichting te voldoen aan deze voorschriften.

 • 4 Is de vertegenwoordiger rechtspersoon, dan wijst hij op zijn beurt een natuurlijk persoon aan die hem bij uitsluiting van ieder ander vertegenwoordigt bij de uitoefening van zijn bevoegdheden en bij de nakoming van zijn uit deze wet voortvloeiende verplichtingen.

 • 5 Mededelingen aan de vertegenwoordiger kunnen rechtsgeldig worden gestuurd aan het adres van het bijkantoor dat is opgegeven ingevolge de procedure, bedoeld in artikel 37, of zoals dat is gewijzigd ingevolge de procedure, bedoeld in artikel 38. Voor de toepassing van deze wet wordt als woonplaats van de verzekeraar en van de vertegenwoordiger in Nederland dat bijkantoor aangemerkt.

 • 6 Zolang de vertegenwoordiger ontbreekt, wordt de verzekeraar geacht zijn woonplaats te hebben ten parkette van de officier van justitie bij de rechtbank binnen welker rechtsgebied de verzekeraar volgens het vijfde lid, laatste volzin, het laatst zijn woonplaats had, of anders ten parkette van de officier van justitie bij de rechtbank binnen welker rechtsgebied de Pensioen- & Verzekeringskamer is gevestigd.

Artikel 86

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Ontslag van de vertegenwoordiger is niet geldig tenzij het gepaard gaat met de aanstelling van een opvolger. Het ontslag gaat niet in voordat een akte van ontslag en een akte van aanstelling van de opvolger aan de Pensioen- & Verzekeringskamer zijn overgelegd. Is de opvolger rechtspersoon, dan doet de verzekeraar de akte van aanstelling vergezeld gaan van de statuten van deze rechtspersoon, een uittreksel uit diens inschrijving in het handelsregister en een akte van aanstelling van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 85, vierde lid.

 • 2 De vertegenwoordiger die heeft bedankt, behoudt zijn hoedanigheid totdat hij van zijn bedanken kennis heeft gegeven aan de Pensioen- & Verzekeringskamer.

Artikel 87

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De aanwijzing, bedoeld in artikel 85, vierde lid, vervalt van rechtswege vanaf de dag van het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, de verlening van surséance van betaling, de faillietverklaring, de ontbinding, bedoeld in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de onderbewindstelling van één of meer van de goederen, bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, of de ondercuratelestelling van de aangewezen natuurlijke persoon alsmede vanaf de dag van verlening van surséance van betaling of faillietverklaring van de vertegenwoordiger.

Artikel 88

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van het overlijden, het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, de surséance van betaling, de faillietverklaring, de ontbinding, bedoeld in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de onderbewindstelling van één of meer van de goederen, bedoeld intitel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, of de ondercuratelestelling van de vertegenwoordiger of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 85, vierde lid, alsmede van het ontslag van deze natuurlijke persoon geeft de verzekeraar onderscheidenlijk de vertegenwoordiger binnen een week aan de Pensioen- & Verzekeringskamer kennis.

 • 2 In de gevallen, genoemd in het eerste lid, alsook in het geval dat de vertegenwoordiger of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 85, vierde lid, heeft bedankt, legt de verzekeraar aan de Pensioen- & Verzekeringskamer over een akte van aanstelling van de vertegenwoordiger alsook, indien de vertegenwoordiger rechtspersoon is, de statuten van deze rechtspersoon, een uittreksel uit diens inschrijving in het handelsregister en een akte van aanstelling van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 85, vierde lid. De verzekeraar verstrekt de in dit lid bedoelde gegevens binnen twee weken na de betrokken aanstelling.

Afdeling 4. Verzekeraars met zetel buiten de Unie

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 89

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel buiten de Unie mag vanuit de bijkantoren in Nederland geen ander bedrijf dan hetzij het schadeverzekeringsbedrijf hetzij het levensverzekeringsbedrijf uitoefenen.

 • 2 Een schadeverzekeraar mag geen schaden verzekeren, veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. In overeenkomsten van zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekering mogen evenwel de algemeen gebruikelijke molestclausules worden opgenomen zolang de Pensioen- & Verzekeringskamer daartegen geen bedenkingen naar voren heeft gebracht.

Artikel 90

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Een levensverzekeraar doet binnen twee weken na het voor de eerste maal sluiten van een nieuw type overeenkomst van verzekering aan de Pensioen- & Verzekeringskamer opgave van de technische grondslagen voor de berekening van het desbetreffende tarief en van de desbetreffende technische voorzieningen.

§ 2. De vertegenwoordiger

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 91

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Ontslag van de vertegenwoordiger is niet geldig tenzij het gepaard gaat met de aanstelling van een opvolger met gebruikmaking van het model, bedoeld in artikel 40, derde lid. Het ontslag gaat niet in voordat een akte van ontslag en de akte van aanstelling van de opvolger aan de Pensioen- & Verzekeringskamer zijn overgelegd en zij aan het bestuur van de verzekeraar heeft meegedeeld dat zij tegen het ontslag geen bedenkingen heeft. Is de opvolger rechtspersoon, dan doet de verzekeraar de akte van aanstelling vergezeld gaan van de statuten van deze rechtspersoon, een uittreksel uit diens inschrijving in het handelsregister en de akte van aanstelling van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 45, vijfde lid, opgemaakt overeenkomstig artikel 40, derde lid.

 • 2 De vertegenwoordiger die heeft bedankt, behoudt zijn hoedanigheid totdat hij van zijn bedanken kennis heeft gegeven aan de Pensioen- & Verzekeringskamer en zij aan het bestuur van de verzekeraar heeft meegedeeld dat zij daartegen geen bedenkingen heeft.

Artikel 92

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De aanwijzing, bedoeld in artikel 45, vijfde lid, vervalt van rechtswege vanaf de dag van het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, de verlening van surséance van betaling, de faillietverklaring, de ontbinding, bedoeld in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de onderbewindstelling van één of meer van de goederen, bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, of de ondercuratelestelling van de aangewezen natuurlijke persoon alsmede vanaf de dag van verlening van surséance van betaling of faillietverklaring van de vertegenwoordiger.

Artikel 93

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van het overlijden, het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, de surséance van betaling, de faillietverklaring, de ontbinding, bedoeld in artikel 19 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de onderbewindstelling van één of meer van de goederen, bedoeld in titel 19 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, of de ondercuratelestelling van de vertegenwoordiger of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 45, vijfde lid, alsmede van het ontslag van deze natuurlijke persoon geeft de verzekeraar onderscheidenlijk de vertegenwoordiger binnen een week aan de Pensioen- & Verzekeringskamer kennis.

 • 2 In de gevallen, genoemd in het eerste lid, alsook in het geval dat de vertegenwoordiger of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 45, vijfde lid, heeft bedankt, stelt de verzekeraar of wijst de vertegenwoordiger binnen een door de Pensioen- & Verzekeringskamer te bepalen termijn een nieuwe vertegenwoordiger onderscheidenlijk een ander natuurlijk persoon aan. Artikel 40, eerste lid, aanhef en onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3 Zolang de vertegenwoordiger ontbreekt, wordt de verzekeraar geacht zijn woonplaats te hebben ten parkette van de officier van justitie bij de rechtbank binnen welker rechtsgebied de verzekeraar volgens artikel 45, zesde lid, het laatst zijn woonplaats had, of anders ten parkette van de officier van justitie bij de rechtbank binnen welker rechtsgebied de Pensioen- & Verzekeringskamer is gevestigd.

§ 3. Technische voorzieningen

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 94

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel buiten de Unie houdt voor zijn vanuit de bijkantoren in Nederland aangegane verplichtingen uit overeenkomsten van verzekering toereikende technische voorzieningen aan.

 • 2 Een levensverzekeraar stelt, rekening houdend met alle financiële aspecten van zijn onderneming, de premies voor te sluiten overeenkomsten van verzekering op adequate wijze vast.

 • 3 [Red: Dit lid is nog niet in werking getreden.]

 • 4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ter zake van het eerste tot en met het derde lid nadere regels worden gesteld.

 • 5 De technische voorzieningen worden volledig door waarden gedekt, ten aanzien waarvan is voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels. De Pensioen- & Verzekeringskamer kan tegen de aard en de waardering van deze waarden bedenkingen naar voren brengen, aan welke bedenkingen de verzekeraar dient tegemoet te komen.

 • 6 De waarden die dienen tot dekking van de technische voorzieningen moeten in toereikende mate in dezelfde muntsoort kunnen worden geïnd of te gelde gemaakt als die waarin de verplichtingen luiden. Deze waarden moeten in Nederland aanwezig zijn.

 • 7 In afwijking van het zesde lid, laatste volzin, mogen met betrekking tot een overeenkomst van communautaire co-assurantie de waarden ter keuze van de verzekeraar ook aanwezig zijn in de andere lid-staten van waaruit de overige co-assuradeuren deelnemen aan de overeenkomst.

 • 8 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de toepassing van het bepaalde in het zesde lid. Daarbij kan tevens worden bepaald dat en in hoeverre de Pensioen- & Verzekeringskamer vrijstelling of ontheffing kan verlenen van gegeven voorschriften. Aan een vrijstelling en een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden en zij kunnen worden ingetrokken.

 • 9 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat en in hoeverre vorderingen op herverzekeraars als de waarden, bedoeld in het vijfde lid, in aanmerking kunnen worden genomen. Deze waarden behoeven niet in Nederland aanwezig te zijn.

 • 10 Artikel 67 is van overeenkomstige toepassing.

§ 4. Solvabiliteitsmarge

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 96

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel buiten de Unie dient voor het verzekeringsbedrijf dat hij vanuit de bijkantoren in Nederland uitoefent, te beschikken over een solvabiliteitsmarge ten aanzien waarvan artikel 68 van overeenkomstige toepassing is, met dien verstande dat het minimum bedrag van het garantiefonds de helft beloopt van het krachtens artikel 68, tweede lid, vast te stellen bedrag.

 • 2 De waarden die de solvabiliteitsmarge vertegenwoordigen, dienen ten belope van ten minste het garantiefonds in Nederland aanwezig te zijn en voor het overige deel in de Unie.

§ 5. Administratieve organisatie, bedrijfsvoering en verslaglegging

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 97

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Een verzekeraar met zetel buiten de Unie voert hier te lande de administratie met betrekking tot de bijkantoren in Nederland en bewaart hier te lande de desbetreffende zakelijke gegevens en bescheiden.

Artikel 98

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar draagt zorg voor een goede administratieve organisatie en adequate interne controleprocedures.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan aan verzekeraars regels stellen voor hun bedrijfsvoering met betrekking tot de administratieve organisatie – met inbegrip van de financiële administratie – en de interne controle.

Artikel 98a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar draagt zorg voor adequate maatregelen, gericht op het bevorderen en handhaven van een integere bedrijfsvoering.

 • 2 Met het oog op een integere bedrijfsvoering worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan verzekeraars regels gesteld ter zake van:

  • a. het tegengaan van verstrengeling van tegenstrijdige belangen;

  • b. het voorkomen van betrokkenheid van de verzekeraar en van zijn werknemers bij strafbare feiten die het vertrouwen in de verzekeraar of in de financiële markten in het algemeen schaden;

  • c. het voorkomen van betrokkenheid van de verzekeraar en van zijn werknemers bij handelingen die anderszins in het maatschappelijk verkeer zodanig onaanvaardbaar zijn, dat deze het vertrouwen in de verzekeraar of in de financiële markten in het algemeen schaden;

  • d. het vaststellen van de identiteit, de aard en de achtergrond van de cliënten van de verzekeraar;

  • e. andere bij algemene maatregel van bestuur te noemen onderwerpen.

Artikel 99

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar doet het boekjaar gelijk lopen met het kalenderjaar.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen. Aan een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden en zij kan worden ingetrokken.

Artikel 100

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar dient binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar bij de Pensioen- & Verzekeringskamer staten in, die te zamen een duidelijk beeld geven van het door de verzekeraar gevoerde beheer en van zijn financiële toestand. De indiening geschiedt in tweevoud en voor wat betreft de staten die ingevolge het zesde lid openbaar worden gemaakt, in drievoud, tenzij de Pensioen- & Verzekeringskamer andere aantallen vaststelt.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan een verzekeraar, categorieën van verzekeraars of alle verzekeraars voorschrijven dat een of meer van deze staten met een hogere frequentie of binnen een kortere termijn worden ingediend of dat staten vergezeld worden van een toelichting.

 • 3 Een van de staten behelst het actuarieel verslag dat wordt voorzien van een verklaring van de actuaris. Met zijn verklaring bevestigt de actuaris dat hij zich ervan heeft overtuigd dat de in het actuarieel verslag genoemde voorzieningen prudent zijn vastgesteld en voor het levensverzekeringsbedrijf de in een staat opgenomen sterftevergelijking juist is weergegeven. Ten bewijze van een en ander waarmerkt de actuaris de betrokken staten. Hij is bevoegd zijn verklaring nader toe te lichten of op enig punt een voorbehoud te maken. De verzekeraar machtigt bij de opdracht tot het onderzoek de actuaris schriftelijk om desgevraagd of ingevolge een daartoe strekkende overeenkomst tussen de verzekeraar, de actuaris en de Pensioen- & Verzekeringskamer, aan de Pensioen- & Verzekeringskamer alle inlichtingen te verstrekken, die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens deze wet opgelegde taak. De Pensioen- & Verzekeringskamer stelt de verzekeraar in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de actuaris.

 • 4 Indien de actuaris naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer niet of niet meer de nodige waarborgen biedt dat deze de toevertrouwde taak met betrekking tot de verzekeraar naar behoren zal vervullen, kan de Pensioen- & Verzekeringskamer bepalen dat hij niet bevoegd is een verklaring als bedoeld in het derde lid met betrekking tot die verzekeraar af te leggen.

 • 5 De modellen van de staten worden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld. In de algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke staten openbaar moeten worden gemaakt.

 • 6 De verzekeraar legt de openbaar te maken staten op al zijn kantoren in Nederland ter inzage van een ieder tot achttien maanden na afloop van het boekjaar. Tot zolang verstrekt hij ieder op verzoek een afschrift tegen ten hoogste de kostprijs.

 • 7 De verzekeraar dient zijn jaarrekening in drievoud bij de Pensioen- & Verzekeringskamer in zodra hij deze openbaar heeft gemaakt of krachtens het recht van de staat van zijn zetel openbaar moet hebben gemaakt. Op deze jaarrekening is het vijfde lid van overeenkomstige toepassing.

 • 8 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan bepalen dat de staten, bedoeld in het tweede lid, niet vergezeld gaan van een verklaring als bedoeld in het derde lid of van een verklaring als bedoeld in artikel 100a, eerste lid.

Artikel 100a

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar doet de staten, bedoeld in artikel 100, eerste lid, vergezeld gaan van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht of, indien het staten betreft als bedoeld in artikel 100, tweede lid, in zijn onderzoek zijn betrokken, waarmerkt de accountant de staten. De verzekeraar machtigt bij de opdracht tot het onderzoek de accountant schriftelijk desgevraagd of ingevolge een daartoe strekkende overeenkomst tussen de verzekeraar, de accountant en de Pensioen- & Verzekeringskamer, aan de Pensioen- & Verzekeringskamer alle inlichtingen te verstrekken, die redelijkerwijze geacht kunnen worden nodig te zijn voor de vervulling van de haar bij of krachtens deze wet opgelegde taak. De Pensioen- & Verzekeringskamer stelt de verzekeraar in de gelegenheid aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de accountant.

 • 2 De accountant, bedoeld in het eerste lid, meldt de Pensioen- & Verzekeringskamer zo spoedig mogelijk elke omstandigheid waarvan hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid kennis heeft gekregen en die:

  • a. in strijd is met de eisen die voor het verkrijgen van de vergunning zijn gesteld;

  • b. in strijd is met de bij of krachtens deze wet opgelegde verplichtingen;

  • c. het voortbestaan van de verzekeraar bedreigt; of

  • d. leidt tot weigering van het afgeven van een verklaring omtrent de getrouwheid of tot het maken van voorbehouden.

 • 3 Op de accountant die naast zijn werkzaamheden voor de verzekeraar ook werkzaamheden uitvoert voor een andere onderneming of instelling, is de meldingsplicht, bedoeld in het tweede lid, van overeenkomstige toepassing indien de verzekeraar dochtermaatschappij is van de andere onderneming of instelling, dan wel indien de andere onderneming of instelling dochtermaatschappij is van de verzekeraar. Voor de toepassing van de eerste volzin wordt onder dochtermaatschappij verstaan een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat een verzekeraar tevens dochtermaatschappij kan zijn van een natuurlijk persoon of vennootschap.

 • 4 De accountant die op grond van het tweede of derde lid tot een melding aan de Pensioen- & Verzekeringskamer is overgegaan, is niet aansprakelijk voor schade die een derde dientengevolge lijdt, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat, gelet op alle feiten en omstandigheden, in redelijkheid niet tot melding had mogen worden overgegaan.

 • 5 Indien de accountant naar het oordeel van de Pensioen- & Verzekeringskamer niet of niet meer de nodige waarborgen biedt dat deze de toevertrouwde taak met betrekking tot de verzekeraar naar behoren zal vervullen, kan de Pensioen- & Verzekeringskamer bepalen dat hij niet bevoegd is een verklaring als bedoeld in het eerste lid met betrekking tot die verzekeraar af te leggen.

Artikel 100b

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan een verzekeraar, categorieën van verzekeraars of alle verzekeraars voorschrijven dat bijzondere opgaven met een door de Pensioen- & Verzekeringskamer bepaalde frequentie en binnen een door haar bepaalde termijn worden ingediend.

 • 2 De modellen van de bijzondere opgaven worden bij ministeriële regeling vastgesteld. Deze opgaven worden niet openbaar gemaakt.

Artikel 101

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar dient, tenzij de Pensioen- & Verzekeringskamer een ander aantal vaststelt, zijn jaarverslag in drievoud bij haar in zodra hij het openbaar heeft gemaakt of krachtens het recht van de staat van zijn zetel openbaar moet hebben gemaakt.

Artikel 102

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een schadeverzekeraar dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar bij de Pensioen- & Verzekeringskamer een opgave in met betrekking tot de vanuit de bijkantoren in Nederland gesloten overeenkomsten van verzekering met betrekking tot in andere lid-staten dan Nederland gelegen risico's. In die opgave worden per lid-staat en per branchegroep de in dat boekjaar geboekte premies, schaden en provisies vermeld, telkens zonder aftrek van herverzekering. Deze gegevens, alsmede de frequentie en de gemiddelde kosten van de schadegevallen, worden voor de branche Aansprakelijkheid motorrijtuigen evenwel afzonderlijk vermeld.

 • 2 Een levensverzekeraar dient binnen zes maanden na afloop van het boekjaar bij de Pensioen- & Verzekeringskamer een opgave in met betrekking tot de vanuit de bijkantoren in Nederland in dienstverrichting naar andere lid-staten gesloten overeenkomsten van verzekering. In die opgave worden per lid-staat en per branche de in dat boekjaar geboekte premies vermeld, zonder aftrek van herverzekering.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde branchegroepen en de modellen van de opgave, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden door de Pensioen- & Verzekeringskamer vastgesteld.

 • 4 De Pensioen- & Verzekeringskamer legt de in het eerste en tweede lid bedoelde gegevens met betrekking tot een lid-staat in geaggregeerde vorm over aan de toezichthoudende autoriteit van die lid-staat indien deze daarom verzoekt.

§ 6. Wijzigingen in aan de Pensioen- & Verzekeringskamer overgelegde informatie

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 103

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel buiten de Unie:

  • a. legt een authentiek afschrift van elke wijziging in zijn statuten aan de Pensioen- & Verzekeringskamer over en brengt elke wijziging in de akte van aanstelling van zijn vertegenwoordiger, bedoeld in artikel 45, eerste lid, ter kennis van de Pensioen- & Verzekeringskamer, een en ander binnen twee weken na de totstandkoming van de desbetreffende wijziging. Dezelfde verplichting rust op de vertegenwoordiger die rechtspersoon is met betrekking tot elke wijziging in zijn statuten en in de akte van aanstelling van de door hem overeenkomstig artikel 45, vijfde lid, aangewezen natuurlijke persoon;

  • b. brengt elke wijziging in de samenstelling van zijn bestuur en raad van commissarissen en elke aanstelling van een vertegenwoordiger als bedoeld in artikel 91, eerste lid, en 93, tweede lid, vooraf ter kennis van de Pensioen- & Verzekeringskamer;

  • c. brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het dagelijks beleid bepalen van de groep waartoe de verzekeraar behoort en uit dien hoofde het dagelijks beleid van de verzekeraar mede bepalen vooraf ter kennis van de Pensioen- & Verzekeringskamer;

  • d. brengt elke wijziging in de samenstelling van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen van de groep waartoe de verzekeraar behoort en uit dien hoofde het beleid van de verzekeraar mede bepalen vooraf ter kennis van de Pensioen- & Verzekeringskamer.

 • 2 Een wijziging als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, c of d, wordt niet doorgevoerd indien de Pensioen- & Verzekeringskamer binnen zes weken na ontvangst van de melding of, indien de Pensioen- & Verzekeringskamer om nadere gegevens of inlichtingen heeft verzocht, binnen zes weken na de ontvangst van die gegevens of inlichtingen aan de verzekeraar bekend maakt dat zij niet met de voorgenomen wijziging instemt.

 • 3 Indien zich een wijziging voordoet van de antecedenten, bedoeld in artikel 29, tweede of vierde lid, stelt de verzekeraar de Pensioen- & Verzekeringskamer daarvan onverwijld schriftelijk in kennis.

 • 4 Een levensverzekeraar doet binnen twee weken aan de Pensioen- & Verzekeringskamer opgave van de wijzigingen in zijn algemene en bijzondere polisvoorwaarden en in de technische grondslagen voor de berekening van zijn tarieven en van de technische voorzieningen.

§ 7. Overboeking

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 104

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het is een verzekeraar met zetel buiten de Unie verboden overeenkomsten van verzekering, gesloten vanuit een bijkantoor in Nederland, zonder toestemming van degenen die aan die overeenkomsten rechten kunnen ontlenen, over te boeken naar een vestiging van deze verzekeraar buiten Nederland.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gegeven verbod indien de verzekeraar aannemelijk maakt dat de belangen van degenen die aan de betrokken overeenkomsten rechten kunnen ontlenen, zich tegen de overboeking niet verzetten. Aan een ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld of voorschriften worden verbonden.

§ 8. Het verrichten van diensten

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Artikel 105

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Een verzekeraar met zetel buiten de Unie die voornemens is vanuit Nederland voor de eerste maal diensten te verrichten naar een andere lid-staat, stelt de Pensioen- & Verzekeringskamer daarvan schriftelijk in kennis onder opgave van die lid-staat en van de aard van de risico’s van schadeverzekering die bij deze dienstverrichting zullen worden gedekt dan wel van de aard van de overeenkomsten van levensverzekering die bij deze dienstverrichting zullen worden gesloten.

 • 2 De verzekeraar doet de in het eerste lid bedoelde gegevens vergezeld gaan van een vertaling voor zover de Pensioen- & Verzekeringskamer zulks verlangt.

 • 3 Indien de verzekeraar in het bezit is van een vergunning, beschikt over de ingevolge artikel 96 vereiste solvabiliteitsmarge en de Pensioen- & Verzekeringskamer geen bedenkingen heeft tegen het verrichten van diensten, verstrekt zij hem op zijn aanvraag een verklaring waarin zulks wordt medegedeeld. Tevens wordt daarin opgave gedaan van de branches waarvoor de verzekeraar een vergunning bezit.