Besluit aanwijzing nationaal park De Biesbosch

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 07-03-1998 t/m 31-08-2007

Besluit aanwijzing nationaal park De Biesbosch

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van de Voorlopige Commissie Nationale Parken van 8 februari 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. Overlegorgaan:

Overlegorgaan, bedoeld in artikel 3;

c. nationaal park:

gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (Kamerstukken II, 1992/93, 22880, nr. 5, blz. 99).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Als nationaal park wordt aangewezen het natuurgebied De Biesbosch, zoals aangegeven op de als bijlage bij dit besluit behorende kaart.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Er is een Overlegorgaan nationaal park De Biesbosch.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Het Overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting en het beheer van het nationaal park De Biesbosch. Daartoe behoort onder meer:

 • a. het opstellen en actualiseren van het beheers- en inrichtingsplan;

 • b. de onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en het beheer van belang zijn activiteiten;

 • c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding en toekenning van de voor het nationaal park De Biesbosch beschikbare middelen en een jaarlijks werkprogramma met de daarbij behorende begroting voor activiteiten in het kader van het nationaal park De Biesbosch;

 • d. besteding van gelden op basis van het door de minister goed te keuren bestedingsprogramma, het (doen) opstellen van projectplannen, controle op de besteding van gelden en coördinatie van de uitvoering van projecten binnen het kader van het beheers- en inrichtingsplan;

 • e. bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park De Biesbosch.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Het Overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park De Biesbosch van februari 1992, met inachtneming van de daarbij bij brief van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 21 september 1993, kenmerk NBLF 93-2688, geplaatste kanttekeningen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

In het Overlegorgaan hebben zitting:

 • a. één door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. dertien door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van respectievelijk:

  • 1. de provincie Zuid-Holland;

  • 2. de provincie Noord-Brabant;

  • 3. de gemeente Dordrecht;

  • 4. de gemeente Made;

  • 5. de gemeente Werkendam;

  • 6. het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch;

  • 7. het Waterschap De Groote Waard;

  • 8. de N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch;

  • 9. het Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch;

  • 10. het Recreatieschap Nationaal Park De Biesbosch;

  • 11. het Staatsbosbeheer;

  • 12. het Ministerie van Financiën;

  • 13. het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

 • c. de Directeur van de Directie Zuid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Noord-Brabant te benoemen ambtenaar van die provincie.

 • 2 Het Overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 3 Het Overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in het nationaal park De Biesbosch verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

Indien in het Overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het Overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

De Regeling aanwijzing nationaal park in oprichting De Biesbosch wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 maart 1994.

 • 2 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing nationaal park De Biesbosch.

  Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 8 maart 1994

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.D. Gabor

Naar boven