Instellingsbeschikking Raad voor de divisie Centrale Recherche Informatie

Geldend van 01-04-1994 t/m heden

Instellingsbeschikking Raad voor de divisie Centrale Recherche Informatie

De Minister van Justitie in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende dat er ten behoeve van het Korps landelijke politiediensten een Raad voor het Korps landelijke politiediensten is die jaarlijks de stukken, bedoeld in artikel 39 van Politiewet 1993, vaststelt;

Overwegende dat de Raad voor het Korps landelijke politiediensten voorts adviseert over het beheer, de taken en de taakvervulling van het Korps landelijke politiediensten;

Overwegende dat de taken van de divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde specialistische werkzaamheden met zich meebrengen;

Overwegende dat voor de uitvoering van deze werkzaamheden een goede samenwerking met alle bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde betrokken personen en instanties noodzakelijk is;

Overwegende dat het – onverminderd de taakstelling van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten – gewenst is dat ter bevordering van deze samenwerking een Raad voor de divisie Centrale Recherche Informatie wordt ingesteld;

Besluit:

Artikel 2

 • 1 De Raad voor de divisie Centrale Recherche Informatie heeft tot taak te adviseren over de strategische aspecten van de samenwerking tussen de divisie Centrale Recherche Informatie en alle andere bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde betrokken personen en instanties.

 • 2 Bij de uitoefening van zijn taak laat de Raad voor de divisie Centrale Recherche Informatie aangelegenheden met betrekking tot het beheer buiten beschouwing.

 • 3 De Raad voor de divisie Centrale Recherche Informatie stelt omtrent zijn werkwijze regels vast.

Artikel 3

 • 1 In de Raad voor de divisie Centrale Recherche Informatie hebben zitting:

  • aº.. als voorzitter, tevens lid:

   • 1. een procureur-generaal bij een gerechtshof;

  • bº.. als leden:

   • een (fungerend) hoofdofficier van justitie;

   • een vertegenwoordiger van het openbaar bestuur in de betrekking van korpsbeheerder/burgemeester;

   • drie ambtenaren van politie, werkzaam bij onderscheiden regionale politiekorpsen;

   • een vertegenwoordiger van de personen die ingevolge artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering als buitengewoon opsporingsambtenaar met de opsporing van strafbare feiten zijn belast;

   • een militair van het Wapen der Koninklijke marechaussee.

 • 2 De personen, bedoeld in het eerste lid, worden bij afzonderlijke beschikking benoemd.

 • 3 De Raad voor de divisie Centrale Recherche Informatie wordt ondersteund door het secretariaat dat tevens het secretariaat is van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 4

Het hoofd van de divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten woont de vergaderingen van de Raad voor de divisie Centrale Recherche Informatie bij.

Artikel 5

De divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten verstrekt de Raad voor de divisie Centrale Recherche Informatie desgevraagd dan wel eigener beweging de inlichtingen die deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak.

Artikel 7

Deze beschikking wordt aangehaald als: Instellingsbeschikking Raad voor de divisie Centrale Recherche Informatie.

's-Gravenhage, 7 maart 1994

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

Directeur-Generaal Politie en Criminaliteitsbestrijding

.

J. J. H. Suyver

Terug naar begin van de pagina