Regeling samenstelling task force jeugdhulpverlening

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-05-1994 t/m 27-08-2004

Regeling samenstelling task force jeugdhulpverlening

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de Staatssecretaris van Justitie, en de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is onafhankelijke task force Doelmatigheid, Effectiviteit en Financiering Jeugdhulpverlening, hierna te noemen de task force.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De taskforce brengt, uitgaande van de minderjarige, het stelsel van jeugdhulpverlening, jeugdbescherming en GGZ-voorzieningen voor jeugdigen in beeld en adviseert over de mogelijkheden om de doelmatigheid van dit stelsel te vergroten. Daarbij wordt de budgettaire ruimte uitdrukkelijk betrokken.

Daarbij besteedt de task force in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten:

 • -

  De verwachte ontwikkeling van de vraag naar jeugdhulpverlening, mede gelet op de thans bestaande wachtlijsten, de problematiek van de moeilijk plaatsbare minderjarigen en de ontwikkeling van bestaande of nieuwe sociale problemen (aandeel allochtone minderjarigen in de voorzieningen, meldingen van kindermishandeling, problemen van buitenlandse adoptiekinderen, etc.).

 • -

  De mogelijkheden voor het verhogen van de efficiency en effectiviteit door inhoudelijke vernieuwing van het aanbod (onder meer substitutie).

 • -

  De mogelijkheden voor het verhogen van de efficiency en de effectiviteit door wijziging van de structuur, met name schaalvergroting, scheiding tussen plaatsing en uitvoering, etc.

 • -

  De mogelijkheden de efficiency en de effectiviteit te verhogen door wijzigingen in de bestuurlijke structuur, de verdeling van verantwoordelijkheden en de financieringsstructuur.

 • -

  De maatschappelijke relevantie respectievelijk noodzaak van het stelsel van voorzieningen voor jeugdigen.

Gelet op de korte termijn waarop een advies van de task force gevraagd wordt, kunnen niet alle aspecten in detail worden uitgewerkt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Tot lid, tevens voorzitter, van de task force wordt benoemd: mevrouw E. ter Veld.

 • 2 Tot leden van de task force worden benoemd: de heer P. Kalbfleisch, de heer F. Verheij, mevrouw A. Visser en de heer M. de Winter.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Tot adviserende leden van de task force worden benoemd: de heer J. Bastiaanse, de heer G. Brouwer, de heer G. Gruppen, mevrouw J. van den Hul-Omta, de heer M. Malmberg, de heer N. Oudendijk en de heer M. Rutten.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het secretariaat van de task force wordt gevormd door de heer A. van Montfoort en mevrouw Y. Clarijs, beiden in dienst van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) te Utrecht.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ter uitvoering van haar werkzaamheden kan de task force externe deskundigen en maatschappelijke organisaties raadplegen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De leden van de task force regelen de werkzaamheden van de task force, inclusief het vergaderschema. De task force kan bijeenkomen met of zonder de adviserende leden. De adviserende leden worden door de taskforce op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden en ontvangen de stukken van alle bijeenkomsten.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De task force brengt in april 1994 advies uit aan de Minister van WVC, de Staatssecretaris van Justitie en de Staatssecretaris van WVC.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De leden van de task force ontvangen vacantiegelden alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande WVC-regelingen, voor zover niet uit andere hoofde een vergoeding wordt verleend.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant.

De

Minister

voornoemd,

H. d' Ancona.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

A. Kosto.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

Hans J. Simons

.
Naar boven