Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren artikel 25 Warenwet

[Regeling vervallen per 14-12-2019.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-06-1996 t/m 13-12-2019

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren artikel 25 Warenwet

De Staatssecretaris van Financiën,

In overeenstemming met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op artikel 25, eerste lid, onder b, van de Warenwet (Stb. 1935, 793);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Warenwet (Stb. 1935, 793) bepaalde, worden aangewezen de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 14-12-2019]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 4 maart 1994

De

Staatssecretaris

van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven