Wijzigingsbesluit Besluit subsidies energiebesparingstechnieken

[Regeling materieel uitgewerkt per 29-09-2014.]
Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 18-03-1994 t/m heden

Besluit van 2 maart 1994, houdende wijziging van het Besluit subsidies energiebesparingstechnieken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 30 september 1993, WJA/JZ 93069624;

Gelet op artikel 2 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ;

De Raad van State gehoord (advies van 11 januari 1994, nr. W10.930649);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 22 februari 1994, nr. WJA/JZ 94007144;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

  • 1 Met betrekking tot subsidies die vóór 1 januari 1994 zijn toegezegd, is het Besluit subsidies energiebesparingstechnieken van toepassing zoals het luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

  • 2 De in artikel 7, eerste lid, bedoelde rangschikking wordt in het jaar 1994, voor zover het gaat om aanvragen met betrekking tot voorzieningen, aangewezen in categorie 1.1, toegepast op aanvragen die worden ontvangen in de maanden januari tot en met april, en, voor zover het gaat om aanvragen met betrekking tot voorzieningen, aangwezen in categorie 1.2, toegepast op aanvragen die worden ontvangen in de maanden januari tot en met juni.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 maart 1994

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

Uitgegeven de zeventiende maart 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven