Regeling vervoerskostenvergoeding W.v.g.

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-04-1994 t/m 31-12-2006

Regeling vervoerskostenvergoeding W.v.g.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

handelende na overleg met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Wet voorzieningen gehandicapten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Indien een gehandicapte op grond van artikel 57, tweede lid, onder a, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, of op grond van artikel P9, tweede lid, onder a, van de Algemene burgelijke pensioenwet, dat wel op grond van artikel X 5, derde lid, onder a, van de Algemene militaire pensioenwet in aanmerking kan worden gebracht voor een vervoersvoorziening, wordt op grond van artikel 2 van de Wet voorzieningen gehandicapten geen financiële tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een vervoermiddel verleend, en wordt een op grond van laatstgenoemd artikel reeds verleende financiële tegemoetkoming in de kosten van het gebruik van een vervoermiddel uiterlijk na twaalf maanden beëindigd.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 april 1994.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoerskostenvergoeding Wvg.

's-Gravenhage, 23 februari 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. Wallage

Naar boven