Uitzondering toepassingstermijn anticumulatie (ex artikel 33 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet)

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Uitzondering toepassingstermijn anticumulatie (ex artikel 33 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 33, vijfde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en artikel 44, vijfde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

Gehoord de Sociale Verzekeringsraad;

Besluit:

Artikel 1

Ten aanzien van de persoon, die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en:

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 1993.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 februari 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. Wallage

Terug naar begin van de pagina