Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Wet verontreiniging zeewater

[Regeling vervallen per 11-09-2005.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 24-01-1995 t/m 10-09-2005

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verontreiniging oppervlaktewateren en Wet verontreiniging zeewater

[Regeling vervallen per 11-09-2005]

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan te wijzen als ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet verontreiniging zeewater bepaalde of bevolene, de hoofdinspecteur en de regionale inspecteurs van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, en de onder hun bevelen werkzame ambtenaren, met uitzondering van hen, die meer in het bijzonder administratieve werkzaamheden uitoefenen.

Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 22 februari 1994

De

Minister

voornoemd,
namens deze,
De

Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat

,
namens deze,

Hoofd Afdeling Juridische Zaken,

H. R. van Woerden

Naar boven