Verstrekking gegevens aan directeur-generaal van de Arbeid

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 25-09-2023.
Geldend van 01-03-1997 t/m 21-09-2004

Verstrekking gegevens aan directeur-generaal van de Arbeid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 62 van de Ziektewet (Stb. 1987, 88);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen verstrekt voor 1 mei van ieder kalenderjaar aan de Directeur-Generaal van de Arbeid, op de in de bijlage van dit besluit aangegeven wijze, de in deze bijlage genoemde gegevens over de werkgevers in de zin van de Ziektewet voor wie een hogere premie op grond van de Ziektewet is vastgesteld dan de op grond van artikel 60, tweede lid, van die wet vastgestelde premie en voor wie de loonsom meer bedraagt dan 25 maal de gemiddelde loonsom per werknemer zoals bedoeld in artikel 60, derde lid, tweede volzin, van de Ziektewet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1994 en zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 februari 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. Wallage

Naar boven