Regeling vacatiegelden leden commissie beheer landbouwgronden, provinciale commissie beheer landbouwgronden en geschillencommissie

Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Regeling vacatiegelden leden Centrale Landinrichtingscommissie, commissie beheer landbouwgronden, provinciale commissie beheer landbouwgronden en geschillencommissie

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 12 van het Besluit van 11 september 1985, houdende nadere regelen betreffende de taak, werkwijze en samenstelling van de Centrale Landinrichtingscommissie (Stb. 521), artikel 10 van het Besluit van 30 oktober 1981, houdende voorschriften betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Commissie Beheer Landbouwgronden (Stb. 677) en artikel 1, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Gezien het advies van de Centrale Landinrichtingscommissie en de Commissie Beheer Landbouwgronden;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. commissie beheer landbouwgronden:

Commissie Beheer Landbouwgronden, bedoeld in artikel 30 van de Wet agrarisch grondverkeer;

b. provinciale commissie beheer landbouwgronden:

Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden, bedoeld in artikel 1 van de Regeling instelling en werkwijze provinciale commissies beheer landbouwgronden;

c. geschillencommissie:

Geschillencommissie, bedoeld in artikel 64 van de Regeling beheersovereenkomsten 1993.

Paragraaf 2. Vacatiegelden commissie beheer landbouwgronden

Artikel 2

 • 1 Aan de leden en adviserende leden van de commissie beheer landbouwgronden, niet zijnde functionarissen in dienst van het Rijk, van een ander publiekrechtelijk lichaam dan het Rijk of van een door het Rijk in het leven geroepen instelling dan wel van een instelling, welker personeelskosten door het Rijk worden vergoed, indien hun benoeming haar oorzaak vindt in de functie die zij vervullen, wordt voor het bijwonen van een vergadering van de commissie dan wel voor het afleggen van een terreinbezoek een vergoeding van € 72,60 toegekend.

 • 2 Twee of meer vergaderingen dan wel terreinbezoeken op dezelfde dag gelden als één vergadering dan wel terreinbezoek.

 • 3 Aan de fungerend voorzitter van de commissie beheer landbouwgronden, niet zijnde een functionaris in dienst van het Rijk, van een ander publiekrechtelijk lichaam dan het Rijk of van een door het Rijk in het leven geroepen instelling dan wel een instelling, welker personeelskosten door het Rijk worden vergoed, indien zijn benoeming haar oorzaak vindt in de functie die hij vervult, wordt voor het bijwonen van een vergadering naast de in het eerste lid bedoelde vergoeding, een vergoeding van € 13,61 toegekend.

Paragraaf 3. Vacatiegelden provinciale commissies beheer landbouwgronden en subcommissies

Artikel 4

 • 1 Aan de leden, plaatsvervangende en adviserende leden van een provinciale commissie beheer landbouwgronden en de daaronder ressorterende subcommissies, niet zijnde functionarissen in dienst van het Rijk, van een ander publiekrechtelijk lichaam dan het Rijk of van een door het Rijk in het leven geroepen instelling dan wel van een instelling, welker personeelskosten door het Rijk worden vergoed, indien hun benoeming haar oorzaak vindt in de functie die zij vervullen, wordt voor het bijwonen van een vergadering van een zodanige commissie dan wel voor het afleggen van een terreinbezoek, een vergoeding van € 58,99 toegekend.

 • 2 Twee of meer vergaderingen dan wel terreinbezoeken op dezelfde dag gelden als één vergadering dan wel terreinbezoek.

 • 3 Aan de fungerend voorzitter van een provinciale commissie beheer landbouwgronden dan wel van een subcommissie, niet zijnde een functionaris in dienst van het Rijk, van een ander publiekrechtelijk lichaam dan het Rijk of van een door het Rijk in het leven geroepen instelling dan wel van een instelling, welker personeelskosten door het Rijk worden vergoed, indien zijn benoeming haar oorzaak vindt in de functie die hij vervult, wordt voor het bijwonen van een vergadering naast de in het eerste lid bedoelde vergoeding, een vergoeding van € 13,61 toegekend.

 • 4 Indien de leden, plaatsvervangende en adviserende leden van een provinciale commissie beheer landbouwgronden op één dag tevens een vergadering bijwonen van een subcommissie als bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Regeling instelling en werkwijze provinciale commissies beheer landbouwgronden, wordt aan hen geen vergoeding als bedoeld in het eerste lid, toegekend.

 • 5 Indien de fungerend voorzitter van een provinciale commissie beheer landbouwgronden op één dag tevens als voorzitter een vergadering van een subcommissie als bedoeld in het derde lid, bijwoont, wordt aan hem geen vergoeding, als bedoeld in het tweede lid, toegekend.

Paragraaf 4. Vacatiegelden geschillencommissie

Artikel 5

 • 1 Aan de leden en plaatsvervangende leden van de geschillencommissie voor zover niet zijnde functionarissen in dienst van het Rijk, van een ander publiekrechtelijk lichaam dan het Rijk of van een door het Rijk in het leven geroepen instelling dan wel van een instelling welker personeelskosten door het Rijk worden vergoed, indien hun benoeming haar oorzaak vindt in de functie die zij vervullen, wordt voor het bijwonen van een vergadering van zodanige commissie dan wel voor het afleggen van een terreinbezoek, een vergoeding van € 72,60 toegekend.

 • 2 Twee of meer vergaderingen dan wel terreinbezoeken op dezelfde dag gelden als één vergadering dan wel terreinbezoek.

 • 3 Aan de fungerend voorzitter van de geschillencommissie, voor zover niet zijnde een functionaris in dienst van het Rijk, van een ander publiekrechtelijk lichaam dan het Rijk of van een door het Rijk in het leven geroepen instelling dan wel een instelling, welker personeelskosten door het Rijk worden vergoed, indien zijn benoeming haar oorzaak vindt in de functie die hij vervult, wordt voor het bijwonen van een vergadering naast de in het eerste lid bedoelde vergoeding, een vergoeding van € 13,61 toegekend.

Paragraaf 5. Reis- en verblijfkosten

Artikel 6

De in de artikelen 2, 4 en 5 bedoelde personen genieten in verband met de in die artikelen bedoelde werkzaamheden, een vergoeding voor reis- en verblijfskosten overeenkomstig hetgeen daarover is overeengekomen in de laatstelijk afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst die is gesloten voor de ambtenaren die krachtens een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1993.

Artikel 8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vacatiegelden leden commissie beheer landbouwgronden, provinciale commissie beheer landbouwgronden en geschillencommissie.

's-Gravenhage, 16 februari 1994

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

G. van der Lely

Naar boven