Regeling geheel of gedeeltelijk eindigen van het recht op uitkering bij samenloop

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 01-03-1994 t/m 31-12-2013

Regeling geheel of gedeeltelijk eindigen van het recht op uitkering bij samenloop

De minister van onderwijs en wetenschappen,Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op artikel 6, zesde lid, Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel;

In overeenstemming met de Sector Commissie Onderwijs en Wetenschappen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Indien de betrokkene meer dan één recht op uitkering op grond van het Besluit werkloosheid onderwijsen onderzoekpersoneel heeft en zich een omstandigheid, als bedoeld in artikel 6, eerste lid onderdeel a, van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel voordoet, worden voor de toepassing van het tweede, derde, vierde en vijfde lid van dat artikel de uitkeringsrechten beëindigd in de volgorde, waarin zij zijn ontstaan.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

  • 1 De minister neemt in afwijking van artikel 1 een andere volgorde in aanmerking, indien toepassing van dat artikel tot een kennelijk onjuiste uitkomst leidt.

  • 2 In de situatie, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de vaststelling van de volgorde, waarin de uitkeringsrechten worden beëindigd, uitgegaan van een samenhang tussen de werkloosheidssituaties en de reden van beëindiging van het recht op uitkering.

  • 3 Een samenhang, als bedoeld in het tweede lid, wordt vastgesteld aan de hand van:

    • a. het beroep of de beroepen van betrokkenen;

    • b. het aantal uren van de werkloosheid en het aantal uren, waarmee het uitkeringsrecht moet worden beëindigd;

    • c. de hoogte van het loon.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1994.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geheel of gedeeltelijk eindigen van het recht op uitkering bij samenloop.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M . Ritzen

Naar boven