Voorwaarden toekenning subsidies rechtswinkels

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 01-04-1994 t/m 01-01-2005

Voorwaarden toekenning subsidies rechtswinkels

De staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat rechtswinkels voor 1993 onder bepaalde voorwaarden geldelijke bijdragen zijn toegekend in verhouding tot hun activiteiten en financiële positie, met dien verstande, dat zij desgevraagd ten hoogste f 11.000,- en in uitzonderlijke gevallen een aanvullende bijdrage ontvingen op grond van de beschikking van 23 december 1992, D. Rh. RW 92-500-059-5 (Stcrt. 253);

Overwegende, dat het wenselijk is om rechtswinkels voor 1994 wederom onder bepaalde voorwaarden enige financiële steun te verlenen;

Besluit:

1.

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Aan rechtswinkels die voor 1993 subsidie hebben ontvangen op grond van voormelde beschikking, kan voor 1994 financiële steun worden verleend als hierna sub 3 en 4 vermeld, onder de volgende voorwaarden:

  • a. dat mededeling is gedaan over de wijze waarop de rechtswinkel is georganiseerd, welke rechtsvorm deze organisatie eventueel heeft aangenomen, en dat wordt overgelegd het reglement van de organisatie of de statuten, waaruit blijkt dat de rechtswinkel zonder winstoogmerk in hoofdzaak juridische bijstand verleent aan minder draagkrachtige personen of groepen van personen waartoe ook worden gerekend activiteiten, als voorlichting, preventie en andere activiteiten, gericht op het signaleren, voorkomen en tegengaan van tekortkomingen en leemten in de door het recht te verlenen bescherming van belangen van minder draagkrachtige rechtszoekenden;

  • b. dat een opgave is verstrekt van de samenstelling van het bestuur, alsmede van het aantal en de hoedanigheid van de medewerkers (juridische studenten, juristen, advocaten, deskundigen van andere disciplines enz.);

  • c. dat uit een ingediend verslag van de activiteiten en ervaringen in 1993, vergezeld van een ingevuld aanvraagformulier, blijkt, dat de organisatie gedurende de daarin beschreven periode zelf heeft voorzien in een behoefte aan juridische bijstand als genoemd onder 1.a.;

  • d. dat het bestuur aan ondertekende verantwoording heeft afgelegd voor het financieel beheer over 1993;

  • e. dat een – aanvaardbare – begroting is overgelegd voor 1994, voorzien van een vermelding van eventuele bij andere instanties of organisaties ingediende subsidie-aanvragen en zo mogelijk het resultaat daarvan;

  • f. dat uit het onder 1.c bedoelde verslag blijkt, dat voldoende aandacht wordt geschonken aan de wijze waarop de kwaliteit van de door de rechtswinkel ontplooide rechtshulpactiviteiten wordt gewaarborgd;

  • g. dat het betreft een rechtswinkel waarvan de medewerkers in overwegende mate vrijwilligers zijn die niet uit hoofde van hun beroep inkomsten verwerven uit de gefinancierde rechtbijstand tenzij gewaarborgd is, dat geen vermenging van vrijwillige en professionele activiteiten kan optreden.

2.

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Subsidie op grond van deze beschikking wordt slechts verleend voor zover de wetgever de nodige gelden toestaat.

3.

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Aan rechtswinkel die voor 1 april 1994 aan de sub 1 vermelde voorwaarden hebben voldaan, kan in 1994 in verhouding tot hun activiteiten en financiële positie een geldelijke bijdrage worden toegekend tot ten hoogste f 11.000,-. Een aanvullende bijdrage kan, voor zover de financiële positie van de rechtswinkel daartoe aanleiding geeft en de beschikbare middelen zulks toelaten, worden toegekend indien de winkel naar het oordeel van de ondergetekende een bijzondere bijdrage levert aan de verdere gedachtenvorming over en ontwikkeling van de rechtshulp.

4.

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De subsidie per winkel zal niet meer belopen dan de bijdrage, toegekend in 1993.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 februari 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,
Namens de

Staatssecretaris

Het

Hoofd van de Directie Rechtshulp

,

W. F. G. Meurs

Naar boven