Regeling premiebetaling bij schuldige nalatigheid

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 30-07-1994 t/m 31-12-2005

Regeling premiebetaling bij schuldige nalatigheid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op art. 18, zesde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de vaststelling van de periode of de perioden, waarover de premieplichtige ingevolge artikel 18, zesde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen alsnog geacht wordt niet schuldig nalatig te zijn geweest in de premiebetaling, wordt een betaling, zoals bedoeld in het vierde lid van dat artikel, voorzover deze wordt toegerekend aan de ingevolge de Algemene Ouderdomswet verschuldigde premie, geacht in de eerste plaats betrekking te hebben op het oudste tijdvak of de oudste tijdvakken, waarover de termijn van vijf jaar, bedoeld in eerdergenoemd vierde lid, nog niet is verstreken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het besluit van 13 september 1989, nr. SVT/89/4890, Stcrt. 1989, 185 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 24 november 1993.

's-Gravenhage, 7 februari 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. Wallage

's-Gravenhage, 7 februari 1994
De

Staatssecretaris

voornoemd,

M. J. J. van Amelsvoort

Naar boven