Regeling vaststelling formulieren verplaatsing mestproductie

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-10-2002 t/m 31-12-2005

Regeling vaststelling formulieren verplaatsing mestproductie

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 9, eerste lid, 10, eerste lid, 11, vierde lid, en 13, van de Wet verplaatsing mestproductie, in samenhang met de artikelen 2, 3 en 4 van de Regeling gegevensverstrekking Wet verplaatsing mestproductie, alsmede artikel 2 van de Regeling mestafzetovereenkomsten Wet verplaatsing mestproductie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De formulieren, bedoeld in artikel 9, eerste lid, en 10, eerste lid, van de Wet verplaatsing mestproductie, worden vastgesteld volgens de bij deze regeling behorende modellen I, II, IV en XV.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

De formulieren, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Regeling gegevensverstrekking Wet verplaatsing mestproductie, worden vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende modellen VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV en XVI.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

De in de artikelen 1 tot en met 4 bedoelde formulieren worden opgevraagd bij Bureau Heffingen te Assen en liggen ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling formulieren verplaatsing mestproductie.

Deze regeling, met uitzondering van de in de artikelen 1 tot en met 4 bedoelde modellen, zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 februari 1994

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

Secretaris-Generaal

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina