Wijzigingswet Wet op de accijns in verband met de afschaffing van fiscale grenzen (2)

Geraadpleegd op 23-07-2024.
Geldend van 23-02-1994 t/m heden

Wet van 4 februari 1994, tot wijziging van de Wet op de accijns en van enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de fiscale grenzen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de Wet op de accijns en de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen en de omzetbelastingen dienen te worden aangepast aan richtlijn nr. 92/108/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 december 1992 (PbEG L390) tot wijziging van richtlijn 92/12/EEG betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop en tot wijziging van richtlijn 92/81/EEG en voorts dat het wenselijk is enkele wijzigingen aan te brengen in de Wet op de accijns en in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met het goede functioneren van de interne markt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V

  • 1 De Wet op de accijns en de daarop gebaseerde regelingen zoals deze luidden op 31 december 1992 zijn van toepassing op accijnsgoederen die vóór 1 januari 1993 zijn verzonden vanuit een accijnsgoederenplaats naar de in artikel 2, derde lid, onderdelen a, b of c, bedoelde bestemmingen en na 31 december 1992 op die bestemmingen worden ontvangen.

  • 2 De Wet op de accijns en de daarop gebaseerde regelingen zoals deze luidden op 31 december 1992 zijn van toepassing op accijnsgoederen die vóór 1 januari 1993 zijn verzonden vanuit het buitenland, een entrepot of een plaats voor tijdelijke opslag naar de in artikel 3, derde lid, onderdelen a, b of c, bedoelde bestemmingen en na 31 december 1992 op die bestemmingen worden ontvangen.

Artikel VI

  • 1 Met betrekking tot accijnsgoederen die voldoen aan de artikelen 9 en 10 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap en die overeenkomstig de op 31 december 1992 van toepassing zijnde douanewetgeving zich op of na 1 januari 1993 onder een douaneregeling bevinden, dienen na 31 december 1992 wat de beëindiging van deze douaneregeling betreft de douaneformaliteiten te worden vervuld overeenkomstig de douanewetgeving zoals deze op 31 december 1992 van toepassing was.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde douaneregelingen zijn:

    • a. de regeling voor intern communautair douanevervoer;

    • b. de opslag als douanegoed in een douane-entrepot of in een vrij entrepot dan wel de tijdelijke opslag;

    • c. de regeling voor tijdelijke invoer met vrijstelling van belasting.

Artikel VII

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 4 februari 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven