Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten

[Regeling vervallen per 21-04-2021.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-08-2008 t/m 20-04-2021

Besluit van 4 februari 1994, houdende aanwijzing van diersoorten ter uitvoering van artikel 15, eerste lid, onderdeel e, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 oktober 1993, No. J. 9315353, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op Richtlijn nr. 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315), Richtlijn nr. 92/40/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 mei 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van aviaire influenza (PbEG L 167), Richtlijn nr. 92/66/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juli 1992 tot vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle (PbEG L 260), Richtlijn nr. 92/119/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 tot vaststelling van algemene communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde dierziekten en van specifieke maatregelen ten aanzien van vesiculaire varkensziekte (PbEG 1993, L 62), Richtlijn nr. 92/117/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 inzake maatregelen voor de bescherming tegen bepaalde zoönoses en bepaalde zoönoseverwekkers bij dieren en in produkten van dierlijke oorsprong teneinde door voedsel overgedragen infecties en vergiftigingen te voorkomen (PbEG 1993, L 62), Richtlijn nr. 93/53/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 24 juni 1993 tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen voor de bestrijding van bepaalde visziekten (PbEG L 175), Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224) en Richtlijn nr. 92/65/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn nr. 90/425/EEG geldt (PbEG L 268);

Gelet op de artikelen 15, eerste lid, onderdeel e, en 85, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Gezien het advies van de Raad voor dierenaangelegenheden, het Landbouwschap, het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Produktschap voor Vis en Visprodukten en het Bedrijfschap voor de Pluimveehandel en -industrie;

De Raad van State gehoord (advies van 30 november 1993, No. W11.93.0661.);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 1 februari 1994, No. J. 9320678, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Als soorten van dieren bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel e, van de wet worden aangewezen alle:

  • a. diersoorten behorend tot de klasse zoogdieren,

  • b. diersoorten behorend tot de klasse vogels,

  • c. vissen behorend tot de superklasse Agnatha en tot de klassen Chondrichthyes en Osteichthyes, weekdieren van het phylum Mollusca en schaaldieren van het subphylum Crustacea.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Afdeling 2 van hoofdstuk VIII van de wet is van overeenkomstige toepassing op maatregelen als bedoeld in afdeling 3 van hoofdstuk II van de wet ter voorkoming en bestrijding van ingevolge artikel 15, eerste lid, aanhef, van de wet aangewezen besmettelijke dierziekten bij in artikel 2 aangewezen diersoorten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing diersoorten besmettelijke dierziekten.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage , 4 februari 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Uitgegeven de vijftiende maart 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven