Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid

Geraadpleegd op 19-07-2024.
Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Besluit van 4 februari 1994, tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen of preparaten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 16 augustus 1993, DGVgz/VVP/P/93991, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtlijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (PbEG L 262), zoals gewijzigd door Richtlijn 89/677/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1989, houdende de achtste wijziging van Richtlijn 76/769 EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (PbEG L 398), alsmede op de artikelen 4, eerste lid, onder a, 13 en 14 van de Warenwet;

Gezien het advies van de Adviescommissie Warenwet van 24 mei 1993, no. 14681/(41)5;

De Raad van State gehoord (advies van 23 december 1993, nr. W13.93.0583);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 31 januari 1994, DGVgz/VVP/P 94170, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a. stof: een chemisch element en de verbindingen ervan, zoals zij voorkomen in natuurlijke toestand of bij de vervaardiging ontstaan, met inbegrip van alle additieven die nodig zijn voor het behoud van de stabiliteit ervan en alle onzuiverheden ten gevolge van het toegepaste procedé, doch met uitzondering van elk oplosmiddel dat kan worden afgescheiden zonder dat de stabiliteit van de stof wordt aangetast of de samenstelling ervan wordt gewijzigd;

  • b. mengsel: een mengsel of oplossing bestaande uit twee of meer stoffen;

  • c. voorwerp: een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de chemische samenstelling;

  • d. verordening (EG) 1907/2006: Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PbEU 2007, L 136).

Artikel 2

Het is verboden te handelen in strijd met artikel 67, eerste lid, en bijlage XVII van verordening (EG) 1907/2006, voor zover de daarin opgenomen voorschriften betrekking hebben op bij ministeriële regeling aan te wijzen stoffen, groepen van stoffen, mengsels of voorwerpen.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit algemene chemische productveiligheid.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 februari 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Uitgegeven de vierentwintigste februari 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven