Stimuleringsprogramma ‘Volksgezondheid transparant’

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 11-02-1994 t/m 27-08-2004

Stimuleringsprogramma ‘Volksgezondheid transparant’

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Er is een stimuleringsprogramma ‘Volksgezondheid Transparant 1994’.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De regeling van het programma als bedoeld in artikel 1 is beschreven in de brochure ‘Stimuleringsprogramma Volksgezondheid Transparant 1994’.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De programma-commissie als bedoeld in de brochure als vermeld in artikel 2 bestaat uit:

  • -

   de heer dr. D. van der Meer, voorzitter tevens lid,

  • -

   de heer L. Donia, lid,

  • -

   mevrouw mr. R.M. Haas-Berger, lid,

  • -

   de heer drs. H.F.A.M. Huijsmans, lid,

  • -

   de heer drs. C.A.C.M. Oomen, lid,

  • -

   de heer B.R. Schudel, lid.

 • 2 De vergaderingen van de programma-commissie kunnen worden bijgewoond door:

  • -

   de heer drs. A.M. Bertens, als waarnemer namens de Ziekenfondsraad,

  • -

   mevrouw ir. D.E. Aldershoff M.Sc., als waarnemer namens het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de heer B. Franken, als plaatsvervangend waarnemer namens het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

 • 3 Het secretariaat van de programma-commissie wordt gevoerd door Bakkenist Management Consultants.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De leden van de programma-commissie ontvangen vacatiegelden alsmede een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten volgens de bestaande rijksregelingen, voorzover niet uit anderen hoofde een vergoeding wordt verleend uit 's Rijks kas.

 • 2 De overige uit de uitvoering van de regeling als bedoeld in artikel 2 voortvloeiende kosten worden vergoed op basis van een vooraf ingediende en door de minister goedgekeurde begroting.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de programma-commissie geschiedt door het secretariaat van de programma-commissie met inachtneming van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie op overeenkomstige wijze als dit geschiedt op het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

 • 2 De bescheiden worden bij de opheffing van de programma-commissie overgedragen aan het archief van het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Dit besluit treedt met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst in werking en werkt terug tot en met 1 december 1993.

 • 2 Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Naar boven