Regeling gegevensverstrekking draagkracht rechtzoekenden

[Regeling vervallen per 01-04-2006.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-03-2006

Regeling gegevensverstrekking draagkracht rechtzoekenden

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op de artikelen 13, 14, 15 en 16 van het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de verklaring:

de verklaring, bedoeld in artikel 25, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand;

b. het formulier:

het formulier, bedoeld in artikel 13, eerste lid van het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand, waarvan het model is opgenomen als bijlage 1 bij deze regeling;

c. de burgemeester:

de burgemeester van de woonplaats van de rechtzoekende, of een door hem aangewezen ambtenaar;

d. de partner:

de echtgenoot van de rechtzoekende, tenzij deze duurzaam van hem gescheiden leeft; of de persoon van verschillend of gelijk geslacht met wie de rechtzoekende duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, tenzij tussen deze en de rechtzoekende een bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2006]

 • 1 De rechtzoekende vraagt de verklaring bij de burgemeester aan met het door hem ondertekende formulier waarop hij de relevante gegevens verstrekt.

 • 2 Bij de aanvraag overlegt de rechtzoekende de meest recente, originele bewijsstukken ten aanzien van de op het formulier verstrekte gegevens. Als bewijsstukken worden onder meer aangemerkt:

  • a. loonstrook;

  • b. bewijs van betaling van een uitkering krachtens een sociale verzekerings- of voorzieningsregeling danwel krachtens een pensioenregeling;

  • c. ontvangstbewijzen of dagafschriften, waaruit blijkt van andere inkomsten dan inkomen als hiervoor onder a en b bedoeld;

  • d. dagafschrift van bank- en/of girorekening(en);

  • e. dagafschrift van spaarrekeningen alsmede spaarbankboekjes;

  • f. een door de bank afgegeven bewijs van bezit van effecten;

  • g. opgave van de restschuld van de hypotheek op de eigen woning;

  • h. aanslag onroerend-goedbelasting;

  • i. bewijs van betaling of ontvangst van betaalde of ontvangen alimentatie betreffende de ex-partner of kinderen;

  • j. bewijzen van bijdragen in de kosten van levensonderhoud ten behoeve van de ex-partner en kinderen, anders dan hiervoor onder i bedoeld;

  • k. bewijs van betaling van de premie van een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet, van de premie van een andere ziektekostenverzekering en van de premie, bedoeld in artikel 17 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

  • l. beschikking tot verhaal krachtens de Wet werk en bijstand en bewijs van betaling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2006]

 • 1 De burgemeester controleert aan de hand van de eigen administratie de volgende gegevens:

  • a. de naam, voornamen en geboortedatum en – voor zover mogelijk het SOFI-nummer van de rechtzoekende;

  • b. het huisadres waarop de rechtzoekende staat ingeschreven bij het bevolkingsregister;

  • c. de burgerlijke staat van de rechtzoekende;

  • d. de naam, voornamen en geboortedatum en – voor zover mogelijk – het SOFI-nummer van de partner van de rechtzoekende;

 • 2 De burgemeester verifieert de overige gegevens aan de hand van de door de rechtzoekende overgelegde bewijsstukken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2006]

 • 1 Na controle en verificatie van de verstrekte gegevens stelt de burgemeester de verklaring op met gebruikmaking van het desbetreffende deel van het formulier.

 • 2 De verklaring is alleen geldig indien de verklaring is gedateerd, door of namens de burgemeester is ondertekend en indien het gemeentestempel is geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2006]

 • 1 De rechtsbijstandverlener overlegt de verklaring bij de indiening van het verzoek om toevoeging aan het bureau rechtsbijstandvoorziening.

 • 2 Bij de verklaring worden kopieën van de in artikel 2, tweede lid, onder a, b en c bedoelde bewijsstukken overgelegd. Desgewenst kan het bureau rechtsbijstandvoorziening verlangen dat aanvullende bescheiden worden overgelegd.

 • 3 Indien de rechtzoekende een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, worden bij de verklaring de meest recente jaarrekening, een kopie van de meest recente aangifte en aanslag van de inkomstenbelasting en premieheffing en een kopie van de meest recente aangifte en aanslag van de vermogensbelasting overgelegd, en voorts, voor zover van toepassing, de in het tweede lid bedoelde bescheiden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2006]

Indien de rechtzoekende ten tijde van het verzoek om toevoeging uitsluitend een uitkering geniet ingevolge de Wet werk en bijstand of uitsluitend verstrekkingen ontvangt ingevolge de Regeling opvang asielzoekers, overlegt de rechtsbijstandverlener bij de indiening van het verzoek om toevoeging aan het bureaurechtsbijstandvoorziening een desbetreffende verklaring van de rechtzoekende, die door deze is ondertekend, en het laatst verstrekte, originele bewijs van uitkering respectievelijk een origineel bewijs omtrent toekenning van de verstrekkingen. De verklaring wordt opgesteld overeenkomstig het als bijlage 2 bij deze regeling gevoegde model. Desgewenst kan het bureau rechtsbijstandvoorziening verlangen dat aanvullende bescheiden worden overgelegd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2006]

Voor de opstelling van een verklaring als bedoeld in artikel 16 van het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand maakt de rechtzoekende gebruik van het model dat als bijlage 3 bij deze regeling is opgenomen.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-04-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-04-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking draagkracht rechtzoekenden.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 januari 1994

De

Staatssecretaris

van Justitie,
Namens de

Staatssecretaris

,
De

Secretaris-Generaal

,

G.J. van Dinter

Bijlage 2. bij de Regeling gegevensverstrekking draagkracht rechtzoekenden

[Regeling vervallen per 01-04-2006]

MODEL Verklaring bijstandsgerechtigden en asielzoekers (ABW, BWW, ROA)

Ondergetekende (naam en voornamen voluit)

geboren (jaar en datum invullen)

wonende (straat, huisnummer, postcode en plaats)

sofinummer

Verklaart dat hij/zij en zijn/haar partner geen andere inkomsten heeft (hebben) dan:

(U moet één van deze drie mogelijkheden aankruisen)

De ondergetekende verklaart:

 • -

  dat alle gegevens volledig en naar waarheid zijn verstrekt;

 • -

  ermee bekend te zijn dat de vermelde gegevens worden opgenomen in de cliëntenadministratie van de raad voor rechtsbijstand;

 • -

  ervan op de hoogte te zijn dat de raad bij de diverse instanties (o.a. de instantie die de ABW-uitkering verstrekt of de ROA-verstrekking toekent) informatie kan inwinnen om de vermelde gegevens te controleren;

 • -

  ermee bekend te zijn dat het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging of tot strafvervolging.

  Datum:

  Handtekening:

  Naam (blokletters):

  N.B. Bij deze verklaring voegt u uw meest recente originele uitkeringsstrook of het bewijs van toekenning van ROA-verstrekkingen.

Bijlage 3. bij de Regeling gegevensverstrekking draagkracht rechtzoekenden

[Regeling vervallen per 01-04-2006]

MODEL van VERKLARING inzake DRAAGKRACHT i.v.m de verlengde SPREEKUURvoorziening

Ondergetekende ..................... (naam en voornamen voluit)

geboren ..................... (jaar en datum)

wonende ..................... (adres, postcode en woonplaats

met SOFInummer .....................

verklaart

 • -

  dat de medewerker van het bureau voor rechtshulp hem/haar heeft gewezen op de voorwaarden ten aanzien van de financiële draagkracht voor het verkrijgen van verdergaande rechtsbijstand gedurende maximaal twee uren ten vervolge op het spreekuur;

 • -

  dat zijn/haar inkomen en dat (bij samenwoning) van zijn/ haar partner tezamen niet meer bedraagt dan het daarvoor op grond van de Wet op de Rechtsbijstand geldende maximumbedrag;

 • -

  dat zijn/haar vermogen en dat (bij samenwoning) van zijn/ haar partner tezamen niet meer bedraagt dan het daarvoor op grond van de Wet op de Rechtsbijstand geldende maximumbedrag.

De ondergetekende verklaart voorts

 • -

  ermee bekend te zijn dat deze verklaring wordt opgenomen in de cliëntenadministratie van het bureau voor rechtshulp;

 • -

  ervan op de hoogte te zijn dat over de verklaring bij diverse instanties (o.a. de belastingdienst) informatie kan worden ingewonnen om de afgelegde verklaring te toetsen.

datum:

handtekening:

1

 1. Het opzettelijk afleggen van een onjuiste verklaring is strafbaar gesteld in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. Het opzettelijk afleggen van een onjuiste verklaring kan leiden tot een navordering van het bureau voor rechtshulp voor de verleende rechtsbijstand. ^ [1]
Naar boven