Wijzigingsbesluit Registratiebesluit vissersvaartuigen 1964

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geraadpleegd op 15-04-2024.
Geldend van 09-02-1994 t/m 24-02-2005

Besluit van 27 januari 1994, houdende wijziging van het Registratiebesluit vissersvaartuigen 1964

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 30 augustus 1993, no. J 9312898, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op verordening (EEG) nr. 163/89 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 januari 1989 betreffende het gegevensbestand inzake de vissersvaartuigen van de Gemeenschap (PbEG L 20);

Gelet op artikel 3 van de Visserijwet 1963;

Gezien het advies van het Produktschap voor Vis en Visprodukten en het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

De Raad van State gehoord (advies van 22 december 1993, no. W11.93.0602);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 januari 1994, no. J 94222, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

In afwijking van het eerste en tweede lid van artikel 6b worden de verklaringen in het kalenderjaar 1994 voor 1 april ingediend.

Artikel III

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 januari 1994

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

P. Bukman

Uitgegeven de achtste februari 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven