Regeling formulier en model rekening en verantwoording 1993 voor b.v.e.-instellingen

[Regeling vervallen per 01-08-2003.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 12-02-1994 t/m 31-07-2003

Aanvraag rijksvergoeding over het kalenderjaar 1993

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op de artikelen 63, vierde lid, en 63a, derde lid, van het Bekostigingsbesluit WVO en artikel 53 van het Besluit vormingswerk voor jeugdigen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling is van toepassing op scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, scholen voor voortgezet algemeen volwassen-

enonderwijs, vormingsinstituten voor jeugdigen en scholen voor lager nautisch onderwijs, als bedoeld in het Besluit van 7 december 1973 (Stb. 620).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

De formulieren voor de verstrekking van gegevens, bedoeld in de artikelen 63 en 63a van het Bekostigingsbesluit WVO, en het model voor de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 53 van het Besluit vormingswerk voor jeugdigen, worden vastgesteld volgens de bijlage bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-08-2003]

[Red: Raadpleeg voor de formulieren de gedrukte Uitleg 1994 5]

Naar boven