Bescherming van vogels

[Regeling vervallen per 13-11-2004.]
Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 30-01-1994 t/m 12-11-2004

Bescherming van vogels

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 10 van de Richtlijn (EEG) 79/409 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 206);

Gezien het advies van de Natuurbeschermingsraad;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-11-2004]

Als nationale lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende soorten als bedoeld in bijlage V van de Richtlijn (EEG) 79/409 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 206) waartoe het onderzoek en de werkzaamheden nodig voor de bescherming en het beheer, wordt bevorderd, wordt vastgesteld de volgende lijst van soorten:

Dodaars

Tachybaptus ruficollis

Geoorde Fuut

Podiceps nigricollis

Roerdomp

Botaurus stellaris

Woudaapje

Ixobrychus minutus

Kwak

Nycticorax nycticorax

Purperreiger

Ardea purpurea

Ooievaar

Ciconia ciconia

Lepelaar

Platalea leucorodia

Zomertaling

Anas querquedula

Krooneend

Netta rufina

Eidereend

Somateria mollissima

Rode Wouw

Milvus milvus

Blauwe Kiekendief

Circus cyaneus

Grauwe Kiekendief

Circus pygargus

Korhoen

Tetrao tetrix

Patrijs

Perdix perdix

Porseleinhoen

Porzana porzana

Kwartelkoning

Crex crex

Kraanvogel

Grus grus

Kluut

Recurvirostra avosetta

Griel

Burhinus oedicnemus

Bontbekplevier

Charadrius hiaticula

Strandplevier

Charadrius alexandrinus

Kemphaan

Philomachus pugnax

Watersnip

Gallinago gallinago

Grutto

Limosa limosa

Tureluur

Trioga totanus

Grote Stern

Sterna sandvicensis

Visdief

Sterna hirundo

Noordse Stern

Sterna paradisaea

Dwergstern

Sterna albifrons

Zwarte Stern

Chlidonias niger

Kerkuil

Tyto alba

Steenuil

Athene noctua

Velduil

Asio flammeus

Nachtzwaluw

Caprimulgus europaeus

IJsvogel

Alcedo atthis

Hop

Upupa epops

Draaihals

Jynx torquila

Groene Specht

Picus viridis

Kuifleeuwerik

Galerida cristata

Oeverzwaluw

Riparia riparia

Duinpieper

Anthus campestris

Paapje

Saxicola rubetra

Roodborsttapuit

Saxicola torquata

Tapuit

Oenanthe oenanthe

Snor

Locustella luscinioides

Rietzanger

Acrocephalus schoenobaenus

Grote Karekiet

Acrocephalus arundinaceus

Baardmannetje

Panurus biarmicus

Grauwe Klauwier

Lanius collurio

Klapekster

Lanius excubitor

Roodkopklauwier

Lanius senator

Raaf

Corvus corax

Geelgors

Emberiza citrinella

Ortolaan

Emberiza hortulana

Grauwe Gors

Miliaria calandra

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-11-2004]

Voor de volgende soorten is Nederland van bijzondere betekenis, omdat een groot deel van de populatie van Noord-west-Europa in Nederland verblijft:

Lepelaar

Platalea leucorodia

Kleine Zwaan

Cygnus columbianus

Kleine Rietgans

Anser brachyrhynchus

Kolgans

Anser albifrons

Grauwe Gans

Anser anser

Brandgans

Branta leucopsis

Rotgans

Branta bernicla

Smient

Anas penelope

Toppereend

Aythya marila

Nonnetje

Mergus albellus

Scholekster

Haematopus ostralegus

Kluut

Recurvirostra avosetta

Grutto

Limosa limosa

Rosse Grutto

Limosa lapponica

Zwarte Stern

Chlidonias niger

Blauwborst

Luscinia svecica

Baardmannetje

Panurus biarmicus

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-11-2004]

De regeling van de minister van Landbouw en Visserij van 28 november 1985, nr. J 7582 (Stcrt. 240) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 13-11-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 27 januari 1994

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

G. van der Lely

Naar boven