Embryobesluit

[Regeling vervallen per 21-04-2021.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 29-12-1994 t/m 20-04-2021

Besluit van 27 januari 1994, ter uitvoering van artikel 1, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 5 oktober 1993, no. J. 9315376, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op Richtlijn nr. 89/556/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo's van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen (PbEG L 302) en op Richtlijn nr. 92/65/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PbEG L 268);

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren;

Gezien het advies van de Raad voor dierenaangelegenheden en het Landbouwschap;

De Raad van State gehoord (advies van 30 november 1993, No. W11.93.0664);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 januari 1994, no. J.9319651, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Hetgeen bij of krachtens de hoofdstukken II en VII tot en met IX van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren met betrekking tot produkten of produkten van dierlijke oorsprong is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op handelingen met embryo's voor zover deze zich buiten de baarmoeder van het dier bevinden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Dit besluit wordt aangehaald als: Embryobesluit.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 21-04-2021]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 januari 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

J. D. Gabor

Uitgegeven de vijftiende maart 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven