Sociaal statuut privatisering Interdepartementaal Bureau Dienstreizen

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 21-01-1994 t/m 31-01-2005

Sociaal statuut privatisering Interdepartementaal Bureau Dienstreizen

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Overwegende, dat het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen in het kader van de grote efficiency-operatie zal worden geprivatiseerd;

Overwegende, dat voornoemd bureau zal worden ondergebracht in de Government Travel Stichting;

Overwegende, dat het bij het huidige Interdepartementaal Bureau Dienstreizen werkzame personeel in beginsel zal overgaan in dienst van de Government Travel Stichting;

Overwegende, dat ten behoeve van de overgang van het personeel naar de Government Travel Stichting, bij wijze van overgangsrecht, gelet op de aanspraken van het personeel op de dag voor de datum van privatisering, garanties dienen te worden gegeven met betrekking tot het arbeidsvoorwaardenpakket en de pensioenrechten;

Gehoord de Bijzondere Commissie ex artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit verstaat onder:

overgangsdatum:

de datum waarop het personeel van het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen in dienst treedt van de Government Travel Stichting;

personeelslid:

degene die op de dag voor de overgangsdatum in dienst is bij het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen als ambtenaar, hetzij op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht;

functie:

het samenstel van werkzaamheden waarmee een personeelslid op de dag voorafgaande aan de overgangsdatum, overeenkomstig hetgeen hem is opgedragen door het daartoe bevoegde gezag, is belast;

arbeidsvoorwaardenregeling:

het geheel van arbeidsvoorwaarden dat vanaf de overgangsdatum op de arbeidsverhouding van het personeelslid met de Government Travel Stichting van toepassing is.

De overgang naar de Government Travel Stichting

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Ieder personeelslid dat op de dag voor de overgangsdatum in dienst is van het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen en ten aanzien van wie geen andere beslissingen zijn genomen, krijgt bij de Government Travel Stichting een passende betrekking aangeboden en zal op een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht op de overgangsdatum in dienst treden van de Government Travel Stichting.

 • 2 De arbeidsovereenkomst die door de Government Travel Stichting wordt aangeboden geldt voor onbepaalde tijd tenzij het personeelslid was aangesteld in tijdelijke dienst voor bepaalde tijd of werkzaam was op arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

 • 3 Het in het eerste lid bedoelde aanbod betreft een functie die zoveel mogelijk overeenkomt met de functie die het personeelslid laatstelijk vervulde bij het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen.

 • 4 Uiterlijk vier maanden voor de overgangsdatum ontvangt het personeelslid een mededeling namens de minister van Binnenlandse Zaken dat zijn dienstverband bij het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen zal worden beëindigd en dat hij met ingang van de overgangsdatum in dienst zal treden van de Government Travel Stichting.

  De mededeling bevat tevens informatie omtrent de aard van het dienstverband met de Government Travel Stichting, de functie die het personeelslid vanaf de overgangsdatum zal vervullen, het salaris dat hij zal genieten en de overige arbeidsvoorwaarden die voor hem zullen gelden.

 • 5 De in het vorige lid bedoelde arbeidsvoorwaarden zullen in hun geheel niet ongunstiger zijn dan die welke voor het personeelslid golden uit hoofde van zijn dienstverband bij het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen.

 • 6 Het personeelslid wordt met ingang van de overgangsdatum eervol ontslag verleend op grond van het feit dat de betrekking van het personeelslid is opgeheven in verband met de privatisering van het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen, tenzij het personeelslid binnen één maand na de in het vierde lid bedoelde mededeling kenbaar heeft gemaakt bezwaar te maken tegen het hem gedane aanbod en dit bezwaar gegrond is omdat de aangeboden functie niet passend is.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Er komt geen arbeidsovereenkomst tot stand met het personeelslid:

  • a. dat binnen 1 jaar, te rekenen vanaf de overgangsdatum, op grond van het bepaalde in de Algemene burgerlijke pensioenwet ouderdomspensioengerechtigd wordt, dan wel binnen deze periode recht op een uitkering verkrijgt ingevolge de Wet uitkering wegens vervroegd uittreden en schriftelijk kenbaar maakt van dit recht gebruik te zullen maken;

  • b. waarvan uiterlijk op de dag voorafgaand aan de overgangsdatum op grond van de uitslag van een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 38 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, dan wel artikel 31c van het Arbeidsovereenkomstenbesluit is gebleken dat hij verkeert in een toestand van blijvende ongeschiktheid voor de vervulling van de functie;

  • c. dat voor de overgangsdatum is geplaatst op de herplaatsingslijst als bedoeld in artikel 7 van de Leidraad personele gevolgen organisatieveranderingen 1994;

  • d. waarmee op grond van individuele overeenstemming andere afspraken met het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn gemaakt.

Garantiebepalingen

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De beloning van het personeelslid, dat is overgegaan naar de Government Travel Stichting en een functie bij de Government Travel Stichting vervult, vindt plaats volgens de bij die functie behorende salariëring, welke geldt krachtens de arbeidsvoorwaardenregeling.

 • 2 Aan het personeelslid, dat is overgegaan naar de Government Travel Stichting en bij de Government Travel Stichting een nettobeloning ontvangt die minder bedraagt dan het netto-salaris dat hij voor de datum van overgang ontving, wordt het netto-salaris gegarandeerd dat hij op de dag voorafgaande aan de overgangsdatum genoot.

 • 3 Het salaris van het personeelslid, dat is overgegaan naar de Government Travel Stichting zal bij voldoende functioneren periodiek worden verhoogd (al dan niet middels toelagen) tot een netto-beloning wordt verkregen die ten minste gelijk is aan de netto-beloning welke behoort bij het maximumschaalsalaris (exclusief diensttijduitloop) uit de functieschaal die op de dag voor de overgangsdatum voor het personeelslid van toepassing is.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Met ingang van de overgangsdatum verkrijgt het personeelslid met wie een arbeidsovereenkomst is gesloten, ter zake van de ouderdoms- en nabestaandenpensioenvoorziening aanspraken jegens een door de Government Travel Stichting aan te wijzen instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Pensioen- en spaarfondsenwet.

 • 2 De in het vorige lid bedoelde instelling zal een ouderdoms- en nabestaandenpensioenvoorziening bieden, die in beginsel qua omvang gelijkwaardig is aan de door het Algemeen burgerlijk pensioenfonds geboden voorzieningen terzake van ouderdoms- en nabestaandenpensioen.

 • 3 Aan het personeelslid, als bedoeld in het eerste lid, wordt gegarandeerd dat bij overdracht van de door dit personeelslid voor de overgangsdatum opgebouwde wiskundige reserve van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds naar de in het eerste lid bedoelde instelling, de aanspraken terzake van het ouderdoms- en het nabestaandenpensioen in totaliteit gelijkwaardig zullen zijn aan die welke het personeelslid op de laatste dag voor de overgangsdatum heeft jegens het Algemeen burgerlijk pensioenfonds krachtens de Algemene burgerlijke pensioenwet.

 • 4 De in het eerste lid bedoelde instelling wordt door de Government Travel Stichting uiterlijk op de overgangsdatum aangewezen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Vergoedingen op basis van de bij het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen gehanteerde regelingen inzake reiskosten woon-werkverkeer, telefoonkosten, onkosten dienstreizen, representatiekosten, verhuiskosten, studiefaciliteiten, BZB en EHBO vinden na de overgangsdatum op de voet van deze regelingen plaats, indien en zolang terzake bij de Government Travel Stichting geen regeling tot stand is gekomen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Het personeelslid, dat is overgegaan naar de Government Travel Stichting, en met wie voor de overgangsdatum met toepassing van de artikelen 16 tot en met 20d, artikel 33a, artikel 33g dan wel artikel 34 tot en met 34d van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, buitengewoon verlof is verleend dat op de overgangsdatum niet is beëindigd, behoudt het recht op het nog niet genoten gedeelte van dat buitengewoon verlof, onder handhaving van de afspraken die daarover met hem voor de overgangsdatum zijn gemaakt.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Er zal een collectieve arbeidsovereenkomst voor de Government Travel Stichting worden opgesteld na overleg met de vakorganisaties.

Bezwarencommissie

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Er is een bezwarencommissie, hierna te noemen de commissie, die tot taak heeft advies uit te brengen aan de minister over een bezwaar van een personeelslid van het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen als bedoeld in artikel twee, zesde lid.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden die worden benoemd door de minister.

 • 2 De benoeming van de voorzitter geschiedt door de minister op basis van een gezamenlijke voordracht van de plaatsvervangend Secretaris-Generaal en de dienstcommissie waaronder het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen ressorteert, van een persoon die niet werkzaam is bij het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen.

 • 3 De benoeming van de leden geschiedt als volgt:

  • a. Eén lid wordt benoemd door de minister op voordracht van de directeur van het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen;

  • b. Eén lid wordt benoemd door de minister op voordracht van de dienstcommissie waaronder het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen ressorteert.

 • 4 Voorts worden, op dezelfde wijze als genoemd onder 2. en 3., een plaatsvervangend voorzitter en twee plaatsvervangend leden benoemd.

 • 5 De plaatsvervangend Secretaris-Generaal wijst in overleg met de voorzitter een secretaris en een plaatsvervangend secretaris aan.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De commissie komt met twee leden of plaatsvervangend leden, alsmede de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter bijeen.

 • 2 De commissie stelt haar advies vast bij meerderheid van stemmen. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. De (plaatsvervangend) voorzitter, de (plaatsvervangend) leden en de (plaatsvervangend) secretaris zijn gehouden tot geheimhouding van de gegevens waarover zij bij de behandeling van de bezwaren de beschikking krijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moeten kunnen vermoeden.

 • 3 De commissie is bevoegd alle inlichtingen in te winnen die zij voor de behandeling van de ingediende bezwaren nodig acht. Dit houdt onder meer in dat zij bevoegd is ieder personeelslid van het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen te horen en kennis te nemen van alle op een bezwaar betrekking hebbende stukken.

Bezwarenprocedure

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Een personeelslid kan binnen één maand na ontvangst van de in artikel twee, vierde lid bedoelde mededeling, bezwaar maken tegen het hem gedane aanbod om in dienst van de Government Travel Stichting te treden onder de in de hem aangeboden overeenkomst genoemde voorwaarden.

 • 2 Een bezwaar wordt schriftelijk ingediend en met redenen omkleed. Het wordt gericht aan de minister en ingediend bij de directeur van het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen.

  Deze zendt het bezwaar binnen 7 dagen na ontvangst door naar de commissie en doet daarvan mededeling aan het personeelslid.

 • 3 Indien sprake is van een kennelijke onvolkomenheid in de arbeidsvoorwaarden die voor het personeelslid ingevolge de arbeidsovereenkomst zouden gelden draagt de directeur van het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen zelf zorg voor verbetering van de onvolkomenheid. Hij zendt het bezwaar van het personeelslid uitsluitend nog door aan de commissie indien het personeelslid na mededeling van de wijziging te kennen heeft gegeven het bezwaar te handhaven.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Het personeelslid dat bezwaar heeft ingediend kan desgewenst het bezwaar toelichten voor de commissie eventueel vergezeld van een raadsman.

 • 2 Het personeelslid dat het bezwaar heeft ingediend wordt in de gelegenheid gesteld om van alle stukken en bescheiden, op de zaak betrekking hebbend, eventueel vergezeld van een raadsman, kennis te nemen.

 • 3 De commissie kan afzien van het houden van een zitting, indien zij zich op grond van de ter beschikking staande stukken voldoende geïnformeerd acht, tenzij het betrokken personeelslid te kennen heeft gegeven het bezwaar mondeling te willen toelichten.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De commissie zendt een aan haar doorgestuurd bezwaarschrift binnen 14 dagen, vergezeld van haar advies aan de minister. Gelijktijdig stuurt zij een afschrift van het advies aan het betrokken personeelslid.

 • 2 Het advies bevat de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen en wordt ondertekend door de (plaatsvervangend) voorzitter en de (plaatsvervangend) secretaris.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De minister neemt binnen twee weken na verzending van het advies een beslissing met betrekking tot het ingediende bezwaar. Hierbij wordt mede het advies van de commissie betrokken. De beslissing wordt met redenen omkleed.

 • 2 De beslissing wordt schriftelijk ter kennis gebracht van het betrokken personeelslid. Afschriften van de beslissing worden gezonden aan de commissie en aan de directeur van het Interdepartementaal Bureau Dienstreizen.

Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Sociaal statuut privatisering Interdepartementaal Bureau Dienstreizen.

Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Artikel 18

[Regeling vervallen per 01-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening.

De tekst van dit besluit wordt, met de daarbij behorende toelichting, geplaatst in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 20 januari 1994

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

Naar boven