Wijzigingsbesluit Bouwbesluit WBO, enz.

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 15-04-1994 t/m 30-11-2005

Besluit van 19 januari 1994, houdende wijziging van enkele besluiten op grond van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs onder meer in verband met wijzigingen van die wetten door middel van de wet van 12 mei 1993, Stb. 270

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 14 juni 1993, nr. 92041993/1204, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 10, eerste lid, 51, tweede lid, 77, derde lid, 91, 96a, 96c, 114 en 115 van de Wet op het basisonderwijs, artikel E 35, vierde lid, van de Overgangswet WBO en de artikelen 16, eerste lid, 19a, eerste lid, 33, 33a, 59, tweede lid, 88n, 93a, 93d en 110 van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 21 februari 1992, nr. OR 92000006/1P);

De Raad van State gehoord (advies van 4 oktober 1993, nr. W05.93.0367);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 12 januari 1994, nr. 93090420/1204, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VIII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IX

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel X

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XI

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel XIV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

  • 1 [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

  • 2 [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

  • 3 De ingevolge het eerste lid gewijzigde tekst van het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO is voor de eerste maal van toepassing op de vergoeding voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding voor het jaar 1994.

Artikel XV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

  • 1 Artikel 47b, tweede lid onderdeel b, van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO is niet van toepassing indien de beëindiging van de bekostiging van een bijzondere school heeft plaatsgevonden voor de inwerkingtreding van artikel IV, onderdeel K, van dit besluit.

Artikel XVI

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Het koninklijk besluit voorziet in terugwerkende kracht

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 januari 1994

Beatrix

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de vijftiende februari 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven