Wijziging erkenning instelling gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 11-02-1994 t/m 31-12-2005

Wijziging erkenning instelling gezondheidszorg

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelezen het daartoe strekkende verzoek;

Gelet op artikel 8 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 1967, 655);

Gezien de ter zake uitgebrachte adviezen;

Gehoord de Ziekenfondsraad;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • I Het verpleeghuis Ter Schorre te Terneuzen staande onder het bestuur van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland te Middelburg wordt erkend als verpleeginrichting als bedoeld in het Besluit verpleging in verpleeginrichtingen Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stcrt. 1968, 103).

 • II Deze erkenning geldt tevens ten aanzien van dagbehandeling als bedoeld in het Besluit dagbehandeling in een verpleeginrichting Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stcrt. 1977, 128).

 • III De erkende capaciteit wordt bepaald op:

  • a. 100 bedden voor somatisch zieken;

  • b. 105 bedden voor psycho-geriatrische patiënten;

  • c. 20 bedden voor psycho-geriatrische patiënten;

  • d. 6 plaatsen ten behoeve van dagbehandeling van somatisch zieken;

  • e. 8 plaatsen ten behoeve van dagbehandeling voor psycho-geriatrische patiënten.

 • IV De erkenning geldt voor wat betreft de onder III a, b, d en e genoemde capaciteit voor onbepaalde periode en voor wat betreft de onder III c genoemde capaciteit tot 1 maart 1995.

 • V De tot dusverre bij beschikking d.d. 9 oktober 1992, nummer VH-926276 verleende erkenning van het onder I genoemde verpleeghuis als verpleeginrichting met dagbehandeling, als bedoeld in de onder I en II genoemde besluiten wordt hierbij ingetrokken.

 • VI Gelet op het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, kan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop het aangevallen besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Een dergelijk bezwaarschrift dient u te adresseren aan de Centrale Directie Wetgeving en Juridische zaken van het Ministerie van WVC, Postbus 5406, 2280 HK Rijswijk.

 • VII Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Nederlandse Staatscourant; zij treedt in werking de dag na haar bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

De

minister

voornoemd,
namens deze,
de

directeur Ouderenbeleid

,

H. Bakkerode

Naar boven