Wijziging Besluit produktie en handel vers vlees

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 26-02-1994 t/m 31-12-2005

Wijziging Besluit produktie en handel vers vlees

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Gelet op artikel 12, onder j, van het Besluit produktie en handel vers vlees;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van het bepaalde in bijlage I, punt 46, onder d, van het Besluit produktie en handel vers vlees wordt toegestaan dat vers rund- en varkensvlees wordt uitgesneden onder de volgende voorwaarden:

  • 1. De geslachte dieren, afkomstig uit de slachtruimte, worden, nadat zij gekoeld zijn in koelruimten met een zodanige luchttemperatuur bij de uitgang van de verdampers dat geslachte dieren binnen 48 uur voor geslachte runderen en binnen 20 uur voor geslachte varkens gekoeld kunnen worden tot een inwendige temperatuur van +7°C, getransporteerd naar de uitsnijderij, waar de temperatuur niet meer mag bedragen dan +12°C en die in dezelfde groep van gebouwen gelegen dient te zijn.

  • 2. Het vlees wordt ineens overgebracht.

  • 3. De geslachte dieren worden, als het uitsnijden gebeurt binnen 48 uur na het slachten voor geslachte runderen en binnen 20 uur voor geslachte varkens, in de uitsnijderij gebracht en uitgebeend voordat hun inwendige temperatuur +7°C bedraagt.

  • 4. Het tijdsverloop tussen het moment waarop het vlees de uitsnijderij wordt binnengebracht en dat waarop het vlees opnieuw verder wordt gekoeld, bedraagt niet meer dan 60 minuten.

  • 5. Zodra het vlees uitgesneden en verpakt is, wordt het overgebracht naar passende koelruimten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons

Terug naar begin van de pagina