Aanpassingsregeling pensioenen 1992

[Regeling vervallen per 04-05-2007.]
Geraadpleegd op 24-02-2024.
Geldend van 15-04-1994 t/m 03-05-2007

Besluit van 13 januari 1994, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel A 8 van de Algemene burgerlijke pensioenwet en in daarmee overeenkomende bepalingen in andere pensioenwetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 18 augustus 1993, nr. AW93/U536, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidszaken Overheid, afdeling Uitkeringen en Pensioenen, gedaan mede namens Onze Minister van Defensie;

Gelet op de artikelen A 8 van de Algemene burgerlijke pensioenwet en de Spoorwegpensioenwet; artikel 8, derde lid van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers; artikel L 1 van de Algemene militaire pensioenwet en daarmee overeenkomende bepalingen van de vroegere militaire pensioenwetten; artikel 8 van de Wet aanpassing pensioenvoorzieningen Bijstandkorps alsmede artikel 30g van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956;

De Raad van State gehoord (advies van 5 oktober 1993, no. W04.93.0532);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 30 november 1993, nr. AW93/819, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Arbeidsvoorwaarden, afdeling Uitkeringen en Pensioenen, uitgebracht mede namens Onze Minister van Defensie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene burgerlijke pensioenwet

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • a. pensioen: een pensioen dat is toegekend krachtens de Algemene burgerlijke pensioenwet dan wel een pensioen of uitkering bedoeld in artikel T 3 van die wet, met inbegrip van de wettelijke verhogingen en aanvullingen, uitgezonderd de verhogingen krachtens de artikelen 66, 102 en 148 van de Pensioenwet 1922, zoals die wet luidde op 31 december 1956, en uitgezonderd de toeslagen krachtens de artikelen F 7c, F 9a, H 3a, H 7a, H 9a en H 9b van de Algemene burgerlijke pensioenwet;

  • b. middelsom: de middelsom van berekeningsgrondslagen, bedoeld in artikel F 6 van de Algemene burgerlijke pensioenwet, of wat daarmee overeenkomt, doch indien een pensioen is afgeleid van een ander pensioen, wordt onder middelsom verstaan de middelsom waarnaar dat andere pensioen is berekend;

  • c. pensioengrondslag: de pensioengrondslag, bedoeld in artikel F 7a, tweede lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet; indien een pensioen is afgeleid van een ander pensioen, wordt onder pensioengrondslag verstaan de pensioengrondslag waarnaar dat andere pensioen is berekend;

  • d. aangepaste middelsom: de middelsom zoals die laatstelijk is aangepast overeenkomstig de Aanpassingsregeling pensioenen 1991.

Aanpassing middelsommen en pensioenen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 De aangepaste middelsommen van de pensioenen die zijn toegekend met ingang van een datum voor 1 april 1992 worden met ingang van 1 april 1992 tot 1 januari 1993 nader aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,03. Met ingang van 1 januari 1993 worden deze aangepaste middelsommen voorts aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,01.

  • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de middelsommen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, eerste volzin, nadat de daar vermelde vermenigvuldiging met de factor volgens de bij dit besluit behorende bijlagen P of R heeft plaatsgevonden en voor zover de ingangsdatum van de desbetreffende pensioenen ligt tussen respectievelijk 1 januari 1992 en 1 april 1992.

  • 3 Een pensioen of gedeelte van een pensioen, bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van 1 april 1992 en vervolgens met ingang van 1 januari 1993 aangepast in evenredigheid aan de wijzigingen van de aangepaste middelsommen dan wel van de daarvan afgeleide pensioengrondslagen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 De aangepaste middelsommen van de pensioenen toegekend op of na 1 april 1992 worden, indien die middelsommen worden gevormd door berekeningsgrondslagen voor jaren voorafgaand aan 1991, tot 1 januari 1993 nader aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,03. Na 1 januari 1993 worden deze nader aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,01.

  • 2 Een pensioen of gedeelte van een pensioen, bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen berekend naar de nader aangepaste middelsom, met inachtneming van de bedragen genoemd in respectievelijk artikel 5 en artikel 6.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 De middelsommen van de pensioenen toegekend met ingang van een datum na 1 januari 1992 worden, indien die middelsommen worden gevormd door berekeningsgrondslagen voor de jaren 1990 en 1991 vermenigvuldigd met de factor volgens de bij dit besluit behorende bijlage P. Indien de middelsom wordt gevormd door de berekeningsgrondslag voor het jaar 1991 wordt die middelsom vermenigvuldigd met de factor volgens de bij dit besluit behorende bijlage R.

  • 2 Een pensioen of gedeelte van een pensioen, bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen berekend naar de overeenkomstig dat lid vastgestelde middelsom. Indien de ingangsdatum van dat pensioen ligt op of na 1 april 1992 tot uiterlijk 1 januari 1993 geschiedt de berekening met inachtneming van de bedragen genoemd in artikel 5. Indien de ingangsdatum van dat pensioen ligt op of na 1 januari 1993 geschiedt de berekening met inachtneming van de bedragen genoemd in artikel 6.

Bedragen in de Algemene burgerlijke pensioenwet

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 Met ingang van 1 april 1992 tot 1 januari 1993 luiden de in de ondergenoemde artikelen van de Algemene burgerlijke pensioenwet genoemde bedragen:

    artikel F 6, vierde lid

    : f 7 043,57

    artikel F 7, tweede lid

    : f 38 287,-

     

    : f 21 423,-

    artikel F 9a, vierde lid

    : f 70 435,70

     

    : f 61 514,22

    artikel F 12, zesde lid

    : f 7 043,57

    artikel H 9a, vierde lid

    : f 61 514,22

    artikel H 9b, derde lid

    : f 61 514,22

    artikel J 12, eerste lid

    : f 27 303,-

    artikel R 4, eerste lid

    : f 430,-

  • 2 Het bedrag in artikel J 1a, eerste en tweede lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet, zoals dat artikel luidde op 31 december 1985, luidt met ingang van 1 april 1992: f 155 841,-.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 Met ingang van 1 januari 1993 luiden de in de ondergenoemde artikelen van de Algemene burgerlijke pensioenwet genoemde bedragen:

    artikel F 6, vierde lid

    : f 7 114,01

    artikel F 7, tweede lid

    : f 38 670,-

     

    : f 21 637,-

    artikel F 9a, vierde lid

    : f 71 140,06

     

    : f 62 129,36

    artikel F 12, zesde lid

    : f 7 114,01

    artikel H 9a, vierde lid

    : f 62 129,36

    artikel H 9b, derde lid

    : f 62 129,36

    artikel J 12, eerste lid

    : f 27 576,-

    artikel R 4, eerste lid

    : f 434,-

  • 2 Het bedrag in artikel J 1a, eerste en tweede lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet, zoals dat artikel luidde op 31 december 1985, luidt met ingang van 1 januari 1993: f 157 400,-.

Hoofdstuk 2. Spoorwegpensioenwet

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 In dit hoofdstuk wordt onder pensioen verstaan: een pensioen dat is toegekend krachtens de Spoorwegpensioenwet dan wel een pensioen of uitkering, bedoeld in artikel T 3 van die wet, met inbegrip van de wettelijke verhogingen en aanvullingen, uitgezonderd de verhogingen krachtens de artikelen 32, 51 en 99 van de Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925 (Stb. 294), zoals die wet luidde op 31 december 1956, en uitgezonderd de toeslagen krachtens de artikelen F 6c, F 7a, H 3a, H 7a, H 9a en H 9b van de Spoorwegpensioenwet.

  • 2 Artikel 1, onderdelen b tot en met d, is van overeenkomstige toepassing.

Aanpassing middelsommen en pensioenen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 8

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

De aanpassing van de middelsommen en van de pensioenen geschiedt overeenkomstig de artikelen 2 tot en met 4, met inachtneming van de bedragen genoemd in respectievelijk artikel 9 en artikel 10.

Bedragen in de Spoorwegpensioenwet

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 Met ingang van 1 april 1992 tot 1 januari 1993 luiden de in de ondergenoemde artikelen van de Spoorwegpensioenwet genoemde bedragen:

    artikel F 5, vierde lid

    : f 7 043,57

    artikel F 6, tweede lid

    : f 38 287,-

     

    : f 21 423,-

    artikel F 7a, vierde lid

    : f 70 435,70

     

    : f 61 514,22

    artikel F 10, zesde lid

    : f 7 043,57

    artikel H 9a, vierde lid

    : f 61 514,22

    artikel H 9b, derde lid

    : f 61 514,22

    artikel J 12, eerste lid

    : f 27 303,-

    artikel R 4, eerste lid

    : f 430,-

  • 2 Het bedrag in artikel J 1a, eerste en tweede lid, van de Spoorwegpensioenwet, zoals dat artikel luidde op 31 december 1985, luidt met ingang van 1 april 1992: f 155 841,-.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 Met ingang van 1 januari 1993 luiden de in de ondergenoemde artikelen van de Spoorwegpensioenwet genoemde bedragen:

    artikel F 5, vierde lid

    : f 7 114,01

    artikel F 6, tweede lid

    : f 38 670,-

     

    : f 21 637,-

    artikel F 7a, vierde lid

    : f 71 140,06

     

    : f 62 129,36

    artikel F 10, zesde lid

    : f 7 114,01

    artikel H 9a, vierde lid

    : f 62 129,36

    artikel H 9b, derde lid

    : f 62 129,36

    artikel J 12, eerste lid

    : f 27 576,-

    artikel R 4, eerste lid

    : f 434,-

  • 2 Het bedrag in artikel J 1a, eerste en tweede lid, van de Spoorwegpensioenwet, zoals dat artikel luidde op 31 december 1985, luidt met ingang van 1 januari 1993: f 157 400,-.

Hoofdstuk 3. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

In deze afdeling wordt verstaan onder:

  • a. pensioen: een pensioen dat is toegekend krachtens de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers dan wel een pensioen of uitkering, bedoeld in artikel 37 of 82 van die wet, benevens een pensioen dat is toegekend krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening, bedoeld in de vijfde afdeling van die wet;

  • b. berekeningsgrondslag: het bedrag waarnaar een pensioen wordt berekend, doch indien een pensioen wordt afgeleid van een ander pensioen, wordt onder berekeningsgrondslag verstaan het bedrag waarnaar dat andere pensioen wordt berekend;

  • c. aangepaste berekeningsgrondslag: de berekeningsgrondslag zoals die laatstelijk is aangepast overeenkomstig de Aanpassingsregeling pensioenen 1991.

Aanpassing berekeningsgrondslagen en pensioenen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die zijn toegekend met ingang van een datum voor 1 april 1992 worden met ingang van 1 april 1992 tot 1 januari 1993 nader aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,03.

    Met ingang van 1 januari 1993 worden deze aangepaste berekeningsgrondslagen voorts aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,01.

  • 2 Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van 1 april 1992 en vervolgens met ingang van 1 januari 1993 aangepast in evenredigheid aan de wijziging van de aangepaste berekeningsgrondslag, behoudens de bedragen genoemd in respectievelijk artikel 14, derde lid en artikel 15, derde lid.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die zijn of worden toegekend op of na 1 april 1992 tot 1 januari 1993 worden, indien die berekeningsgrondslagen betrekking hebben op tijd voor 1 april 1992, nader aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,03. Met ingang van 1 januari 1993 worden deze berekeningsgrondslagen nader aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,01.

  • 2 Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen berekend naar de nader aangepaste berekeningsgrondslag, met inachtneming van de bedragen genoemd in respectievelijk artikel 14 en artikel 15.

Bedragen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 Met ingang van 1 april 1992 luiden de bedragen in de artikelen 93 en 94 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, zoals die artikelen luidden op 31 december 1985, als volgt:

    artikel 93, eerste, tweede en derde lid

    : f 155 841,-

    artikel 94, onder a

    : f 155 841,-

     

    : f 111 314,-

    artikel 94, onder b

    : f 155 841,-

     

    : f 22 263,-

     

    : f 44 526,-

Artikel 15

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 Met ingang van 1 januari 1993 luiden de bedragen in de artikelen 93 en 94 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, zoals die artikelen luidden op 31 december 1985, als volgt:

    artikel 93, eerste, tweede en derde lid

    : f 157 400,-

    artikel 94, onderdeel a

    : f 157 400,-

     

    : f 112 428,-

    artikel 94, onderdeel b

    : f 157 400,-

     

    : f 22 486,-

     

    : f 44 972,-

Hoofdstuk 4. Nieuw-Guinea pensioenen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

In deze afdeling wordt verstaan onder:

  • a. pensioen: een pensioen dat is toegekend dan wel mede toegekend krachtens de Wet van 25 mei 1962 (Stb. 196);

  • b. pensioenuitkering: een pensioen vermeerderd met de aanpassingstoeslag, bedoeld in artikel 21, vierde lid, van de Aanpassingsregeling pensioenen 1976 en met de bijzondere uitkering, bedoeld in artikel 31 van die regeling, zoals laatstelijk vastgesteld overeenkomstig de Aanpassingsregeling pensioenen 1991.

Aanpassing van aanpassingstoeslagen en bijzondere uitkeringen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Met ingang van 1 april 1992 tot 1 januari 1993 worden de aanpassingstoeslagen en bijzondere uitkeringen, bedoeld in artikel 16, onderdeel b, op de voor of op die datum ingegane pensioenen nader aangepast zodanig, dat de pensioenuitkeringen worden verhoogd met 3 procent. Met ingang van 1 januari 1993 worden de aanpassingstoeslagen en bijzondere uitkeringen, bedoeld in artikel 16, onderdeel b, op de voor of op die datum ingegane pensioenen zodanig nader aangepast, dat de pensioenuitkeringen worden verhoogd met 1 procent.

Artikel 18

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

De aanpassingstoeslag en de bijzondere uitkering, bedoeld in artikel 16, onderdeel b, op een pensioen dat is of wordt toegekend op of na 1 april 1992 tot 1 januari 1993 worden met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen vastgesteld overeenkomstig artikel 17. De aanpassingstoeslag en de bijzondere uitkering, bedoeld in artikel 16, onderdeel b, op een pensioen dat is of wordt toegekend op of na 1 januari 1993 worden met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen vastgesteld overeenkomstig artikel 17.

Hoofdstuk 5. Indonesische pensioenen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Begripsomschrijving

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 19

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • a. pensioen: een pensioen, weduwenpensioen, wezenonderstand of uitkering als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c of d, van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956 dan wel een krachtens het tweede lid van dat artikel daarmee gelijkgestelde uitkering;

  • b. aanpassingstoeslag: de aanpassingstoeslag zoals geregeld in de in onderdeel a genoemde wet;

  • c. pensioenuitkering: een pensioen vermeerderd met de bij of krachtens de in onderdeel a genoemde wet verleende toeslagen, uitgezonderd de aanvulling op de invaliditeitstoeslag, bedoeld in artikel 3a van die wet, zoals laatstelijk vastgesteld overeenkomstig de Aanpassingsregeling pensioenen 1991.

Aanpassing van aanpassingstoeslagen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 20

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Met ingang van 1 april 1992 tot 1 januari 1993 worden de aanpassingstoeslagen op de voor of op die datum ingegane pensioenen zodanig nader aangepast, dat de pensioenuitkeringen worden verhoogd 3 procent. Met ingang van 1 januari 1993 worden de aanpassingstoeslagen op de voor of op die datum ingegane pensioenen zodanig nader aangepast, dat de pensioenuitkeringen worden verhoogd met 1 procent.

Artikel 21

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

De aanpassingstoeslag op een pensioen toegekend op of na 1 april 1992 wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen tot 1 januari 1993 vastgesteld overeenkomstig artikel 20. De aanpassingstoeslag op een pensioen dat is of wordt toegekend op of na 1 januari 1993 wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen vastgesteld overeenkomstig artikel 20.

Hoofdstuk 6. Algemene militaire pensioenwet

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 22

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • a. pensioen: een pensioen of uitkering toegekend krachtens of op de voet van de Algemene militaire pensioenwet of een vroegere militaire pensioenwet in de zin van die wet, met inbegrip van de wettelijke verhogingen en aanvullingen, uitgezonderd de pensioenverhogingen krachtens de artikelen 22 van de Pensioenwet voor de zeemacht 1922 en van de Pensioenwet voor de landmacht 1922 dan wel krachtens de artikelen 25 en 28 van de Militaire weduwenwet 1922, zoals die wetten luidden op 31 december 1956, en uitgezonderd de toeslagen krachtens de artikelen F 7a, F 11a, H 1, elfde en veertiende lid, en H 4, vijfde en zevende lid, van de Algemene militaire pensioenwet;

  • b. grondslagperiode: het inkomenstijdvak dat voor de vaststelling van de in onderdeel c omschreven berekeningsgrondslag in aanmerking is genomen;

  • c. berekeningsgrondslag:

    • 1°. voor pensioenen waarvan de grondslagperiode eindigt voor 1 april 1992: de berekeningsgrondslag van die pensioenen, zoals laatstelijk aangepast overeenkomstig de Aanpassingsregeling pensioenen 1991.

    • 2°. voor pensioenen waarvan de grondslagperiode aanvangt voor 1 april 1992 en eindigt na 31 maart 1992: de pensioen- of berekeningsgrondslag in de zin van de Algemene militaire pensioenwet, doch indien een pensioen is afgeleid van een ander pensioen, wordt ten aanzien van dat pensioen onder pensioen- of berekeningsgrondslag verstaan de pensioen- of berekeningsgrondslag van dat andere pensioen;

    • 3°. voor pensioenen die geheel of gedeeltelijk zijn of worden berekend met toepassing van artikel F 10b van de Algemene militaire pensioenwet: de bedragen die ingevolge dat artikel zijn afgeleid van pensioengrondslagen, bedoeld onder 1° of 2°.

Aanpassing berekeningsgrondslagen en pensioenen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 23

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 De berekeningsgrondslagen, bedoeld in artikel 22, onderdeel c, onder 1° of 3° juncto 1°, worden met ingang van 1 april 1992 of zoveel later als het pensioen is ingegaan tot 1 januari 1993 nader aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,03. De berekeningsgrondslagen, bedoeld in artikel 22, onderdeel c, onder 1° of 3° juncto 1°, worden met ingang van 1 januari 1993 of zoveel later als het pensioen is ingegaan nader aangepast door vermenigvuldiging met de factor 1,01.

  • 2 De berekeningsgrondslagen, bedoeld in artikel 22, onderdeel c, onder 2° of 3° juncto 2°, worden aangepast met gebruikmaking van respectievelijk de factor 1,03 en de factor 1,01, met dien verstande dat de daarin genoemde factoren worden vermenigvuldigd met een breuk, waarvan de noemer 360 bedraagt en de teller gelijk is aan het aantal dagen van de grondslagperiode dat is gelegen voor respectievelijk 1 april 1992 of 1 januari 1993, waarbij volle kalendermaanden worden gesteld op dertig dagen.

Artikel 24

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Een pensioen of gedeelte van een pensioen wordt met ingang van 1 april 1992 of zoveel later als het pensioen is ingegaan tot 1 januari 1993, aangepast in evenredigheid aan de wijziging van de berekeningsgrondslag ingevolge artikel 25.

Een pensioen of gedeelte van een pensioen wordt met ingang van 1 januari 1993 of zoveel later als het pensioen is ingegaan, aangepast in evenredigheid aan de wijziging van de berekeningsgrondslag ingevolge artikel 26.

Bedragen in de Algemene militaire pensioenwet

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 25

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 Met ingang van 1 april 1992 tot 1 januari 1993 luiden de in de ondergenoemde artikelen van de Algemene militaire pensioenwet genoemde bedragen:

    artikel C 5, onderdeel d

    : f 25 381,94

    artikel E 3, tweede lid

    : f 2 163,-

    artikel E 4

    : f 2 163,-

    artikel F 3, eerste lid

    : f 42 116,-

     

    : f 21 423,-

    artikel F 4, eerste lid

    : f 42 116,-

     

    : f 21 423,-

    artikel F 7, zevende lid, onderdeel e

    : f 31 934,20

    artikel F 7, tiende lid

    : f 223 502,33

    artikel F 7a, tweede lid

    : f 70 435,69

     

    : f 61 514,22

    artikel F 10a, tweede lid

    : f 31 934,20

    artikel F 10b, eerste lid

    : f 70 435,69

    artikel F 10b, tweede en derde lid

    : f 7 043,57

    artikel H 1, zestiende lid

    : f 61 514,22

    artikel M 4, eerste lid

    : f 27 308,-

    artikel V 13, tweede en derde lid

    : f 430,-

  • 2 Het bedrag in artikel J 1a, tweede lid, van de Algemene militaire pensioenwet, zoals dat artikel luidde op 31 december 1985, luidt:

    met ingang van 1 april 1992 : f 155 841,-.

Artikel 26

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

  • 1 Met ingang van 1 januari 1993 luiden de in de ondergenoemde artikelen van de Algemene militaire pensioenwet genoemde bedragen:

    artikel C 5, onderdeel d

    : f 25 635,76

    artikel E 3, tweede lid

    : f 2 185,-

    artikel E 4

    : f 2 185,-

    artikel F 3, eerste lid

    : f 42 537,-

     

    : f 21 637,-

    artikel F 4, eerste lid

    : f 42 537,-

     

    : f 21 637,-

    artikel F 7, zevende lid, onderdeel e

    : f 32 253,54

    artikel F 7, tiende lid

    : f 225 737,35

    artikel F 7a, tweede lid

    : f 71 140,05

     

    : f 62 129,36

    artikel F 10a, tweede lid

    : f 32 253,54

    artikel F 10b, eerste lid

    : f 71 140,05

    artikel F 10b, tweede en derde lid

    : f 7 114,01

    artikel H 1, zestiende lid

    : f 62 129,36

    artikel M 4, eerste lid

    : f 27 581,-

    artikel V 13, tweede en derde lid

    : f 434,-

  • 2 Het bedrag in artikel J 1a, tweede lid, van de Algemene militaire pensioenwet, zoals dat artikel luidde op 31 december 1985, luidt:

    met ingang van 1 april 1992 : f 157 400,-.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Artikel 27

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1992.

Artikel 28

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling pensioenen 1992.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 januari 1994

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Defensie,

A. L. ter Beek

Uitgegeven de veertiende april 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage P

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

Bij een middelsom gevormd door de berekeningsgrondslagen voor 1990 en 1991.

Middelsom nr.

van en met

tot

vermenigvul-digingsfactor

 1

 

28 745,80

1,0196

 2

28 745,80

29 870,80

1,0199

 3

29 870,80

32 777,80

1,0201

 4

32 777,80

34 880,48

1,0204

 5

34 880,48

37 106,36

1,0207

 6

37 106,36

39 248,00

1,0209

 7

39 248,00

41 365,34

1,0210

 8

41 365,34

42 439,40

1,0211

 9

42 439,40

43 500,50

1,0212

10

43 500,50

44 522,72

1,0213

11

44 522,72

47 880,98

1,0214

12

47 880,98

49 006,88

1,0215

13

49 006,88

50 191,10

1,0216

14

50 191,10

51 317,00

1,0217

15

51 317,00

52 455,86

1,0218

16

52 455,86

53 591,48

1,0219

17

53 591,48

56 965,94

1,0220

18

56 965,94

59 203,16

1,0222

19

59 203,16

64 102,04

1,0223

20

64 102,04

66 588,74

1,0224

21

66 588,74

68 952,32

1,0226

22

68 952,32

73 658,42

1,0227

23

73 658,42

78 012,98

1,0228

24

78 012,98

82 375,64

1,0230

25

82 375,64

84 598,28

1,0231

26

84 598,28

86 782,04

1,0232

27

86 782,04

93 900,32

1,0233

28

93 900,32

99 450,44

1,0234

29

99 450,44

102 199,58

1,0235

30

102 199,58

107 869,58

1,0236

31

107 869,58

117 009,62

1,0238

32

117 009,62

120 110,30

1,0239

33

120 110,30

130 990,22

1,0240

34

130 990,22

138 265,64

1,0241

35

138 265,64

146 326,76

1,0242

36

146 326,76

155 116,88

1,0243

37

155 116,88

163 984,76

1,0244

38

163 984,76

 

1,0245

R-Tabel

[Regeling vervallen per 04-05-2007]

De middelsom uit de berekeningsgrondslag voor het jaar 1991 wordt vermenigvuldigd met de factor 1,0083.

Naar boven