Wijzigingsbesluit Beroepsreglement, enz. inzake voltooiing van de eerste fase van de herziening van de rechterlijke organisatie

Geldend van 21-01-1994 t/m heden

Besluit van 12 januari 1994, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de voltooiing van de eerste fase van de herziening van de rechterlijke organisatie en de wijziging van de rechterlijke indeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 22 oktober 1993, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 401909/93/6;

Gelet op de artikelen 11, derde lid, van de Beroepswet, 34, tweede lid, en 50, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie en 16, vierde lid, van de Tariefcommissiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 22 december 1993, nr. W03.93.0700);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 10 januari 1994, Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht, nr. 419849/94/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IV

Voor het behandelen en beslissen van zaken als bedoeld in artikel VI, tweede lid, van de Wet van 16 september 1993 (Stb. 515) tot wijziging van de rechterlijke indeling kunnen de arrondissementsrechtbanken, voor zover het betreft de enkelvoudige kamers voor strafzaken, terechtzittingen houden in de volgende nevenzittingsplaatsen:

  • a. de arrondissementsrechtbank te Zutphen: te Deventer;

  • b. de arrondissementsrechtbank te Zwolle: te Harderwijk;

  • c. de arrondissementsrechtbank te Rotterdam: te Gouda;

  • d. de arrondissementsrechtbank te Alkmaar: te Purmerend.

Artikel V

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 januari 1994

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de twintigste januari 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina