Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen.

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 21-01-1994 t/m 27-08-2004

Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 15, juncto artikel 13 van de Warenwet, alsmede op richtlijn 93/95 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 oktober 1993 tot wijziging van richtlijn 89/686/RRG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (Pb EGL 276);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

In afwijking van artikel 11 van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen geldt dat besluit tot 1 juli 1995 niet voor persoonlijke beschermingsmiddelen die voldoen aan de wettelijke voorschriften op het gebied van de produktveiligheid zoals die luidden onmiddellijk voor de inwerkingtreding van het besluit.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als Warenwetregeling persoonlijke beschermingsmiddelen.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

Van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. J. Simons

Terug naar begin van de pagina