Toepassing Besluit produktie en handel vers vlees

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 16-01-1994 t/m 31-12-2005

Toepassing Besluit produktie en handel vers vlees

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op richtlijn nr. 92/120/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992, houdende vaststelling van de voorschriften voor het toestaan van tijdelijke en beperkte afwijkingen op de specifieke communautaire gezondheidsvoorschriften voor de produktie en het in de handel brengen van bepaalde produkten van dierlijke oorsprong (PbEG L 62) alsmede op artikel 12, onder i, van het Besluit produktie en handel vers vlees;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons.

Naar boven