Regeling model diploma, certificaat en cijferlijst m.b.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 22-01-1994 t/m 31-07-2008

Regeling model diploma, certificaat en cijferlijst m.b.o.

Artikel 1. Diploma

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het model van het diploma middelbaar beroepsonderwijs wordt vastgesteld volgens de bijlagen 1a tot en met 1d behorende bij deze regeling.

Artikel 2. Certificaat

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het model van het certificaat middelbaar beroepsonderwijs wordt vastgesteld volgens de bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 3. Cijferlijst

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het model van de cijferlijst middelbaar beroepsonderwijs wordt vastgesteld volgens de bijlage 3 behorende bij deze regeling.

Artikel 4. Aanduiding van de soort opleiding

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Op het diploma, het certificaat en de cijferlijst wordt voor ‘opleiding’ vermeld:

Artikel 5. Cijferlijst in geval van vrijstelling

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De cijferlijst behorende bij een diploma dat wordt uitgereikt mede op grond van overlegging van één of meer bewijzen van vrijstelling vermeldt achter het betreffende examenonderdeel onderscheidenlijk de betreffende examenonderdelen uitsluitend: vrijstelling.

Artikel 6. Mede-ondertekening door gecommitteerden

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Het diploma wordt in de gevallen, genoemd in de regeling, bedoeld in artikel 10, derde lid, van het Examenbesluit m.b.o., mede ondertekend door de gecommitteerde, aangewezen op voordracht van een andere minister dan de minister van Onderwijs en Wetenschappen.

Artikel 7. Intrekking regelingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

De navolgende regelingen worden ingetrokken:

  • a. Vaststelling modelbeoordelingslijst m.d.g.o.-VP (VO/BVE/BO-90008789 van 1 maart 1990)

  • b. Vaststelling modelbeoordelingslijst m.d.g.o.-VP (VO/BVE/BO/O-90094421 d.d. 19 oktober 1990)

  • c. Vaststelling modelbeoordelingslijsten m.d.g.o.-UV (VO/BVE/BO/O-90106428 d.d. 26 november 1990)

  • d. Regeling modellen m.m.o.-m.t.r.o. (VO/BVE/BO/O-91023176 d.d. 6 april 1991)

  • e. Regeling modellen m.e.a.o.-m.t.r.o. (VO/BVE/BO/O-91098833 d.d. 26 februari 1992)

  • f. Diploma's m.t.o. (VO/LMB/MBO-180001 d.d. 4 maart 1980)

  • g. Regeling modellen m.b.o. korte opleidingen (BVE/BI-92005906 d.d. 26 februari 1992)

  • h. Vaststelling model beoordelingslijsten m.d.g.o.-UV 1992 (BVE/BI-92040046 d.d. 23 juni 1992).

Artikel 8. Overgangsbepaling

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Aan kandidaten die op grond van artikel II, onderdelen I en M van de wet van 23 mei 1990, Stb. 266, een examen afleggen volgens de op 31 juli 1991 voor een opleiding geldende voorschriften, worden een diploma en een cijferlijst onderscheidenlijk een certificaat uitgereikt volgens het model dat voor die opleiding van toepassing was op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 9. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met de daarbij behorende bijlagen en de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst.

Artikel 11. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling model diploma, certificaat en cijferlijst m.b.o.’.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Bijlage 1a tot en met 1d. Model diploma m.b.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de modellen de gedrukte Uitleg 1994 2]

Bijlage 2. Model certificaat m.b.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 1994 2]

Bijlage 3. Model cijferlijst m.b.o.

[Regeling vervallen per 01-08-2008]

[Red: Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Uitleg 1994 2]

Naar boven