Landbouwkwaliteitsregeling geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering

[Regeling vervallen per 28-09-2007.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 21-01-1994 t/m 27-09-2007

Landbouwkwaliteitsregeling geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Vissrij,

Gelet op artikel 4 van het Landbouwkwaliteitsbesluit geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering;

Gezien de adviezen van:

 • -

  het Landbouwschap;

 • -

  het Produktschap voor Groenten en Fruit;

 • -

  het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten;

 • -

  het Produktschap voor Vee en Vlees;

 • -

  het Produktschap voor Pluimvee en Eieren;

 • -

  het Produktschap voor Zuivel;

 • -

  het Produktschap voor Vis en Visprodukten;

 • -

  de Verenigde Nederlandse Voedsel- en Agrarische Industrie;

 • -

  de Stichting Nederlandse Vleeswarencontrole;

 • -

  de Stichting Centraal Orgaan Zuivelcontrole;

 • -

  de Stichting Nederlands Eiercontrole Bureau;

 • -

  het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit.

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

besluit:

Landbouwkwaliteitsbesluit geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering;

HPA:

Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten;

PBO-blad:

Mededelingen- en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Een aanvraag tot registratie, alsmede een verzoek tot wijziging van een produktdossier wordt ingediend bij het HPA.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Door de Commissie voorgenomen registraties, alsmede door de Commissie voorgenomen wijzigingen van een produktdossier worden door het HPA onmiddelijk na publicatie daarvan in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, bekendgemaakt in het PBO-blad.

 • 2 Door de Commissie ingeschreven registraties, alsmede door de Commissie ingeschreven wijzigingen van een produktdossier worden door het HPA onmiddellijk na publicatie daarvan in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, bekendgemaakt in het PBO-blad.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

 • 1 Iedere natuurlijke of rechtspersoon die kan aantonen een wettig economisch belang te hebben in verband met een door de Commissie voorgenomen registratie, onderscheidenlijk een door de Commissie voorgenomen wijziging van een produktdossier, kan binnen 5 maanden na de datum van bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, zijn bedenkingen daartegen kenbaar maken door middel van toezending van een gemotiveerde verklaring aan het HPA.

 • 2 De Minister betrekt de in het eerste lid bedoelde verklaring in zijn overweging om al dan niet bezwaar tegen die registratie of wijziging aan te tekenen bij de Commissie.

 • 3 Iedere producent of verwerker die het produktdossier van een specificiteitscertificering waarvoor een verzoek tot wijziging is ingediend, toepast, kan binnen drie maanden na publicatie van de voorgenomen wijziging in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, verzoeken om het oorspronkelijke produktdossier te mogen blijven toepassen door middel van de toezending van een gemotiveerde verklaring aan het HPA.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Landbouwkwaliteitsregeling geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en specificiteitscertificering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 januari 1994

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

secretaris-generaal

,

T.H.J. Joustra

Naar boven