Besluit overzicht van in het Kadaster opgenomen gegevens

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 01-03-1994 t/m 31-12-2003

Besluit overzicht van in het Kadaster opgenomen gegevens

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Kadasterwet.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Het overzicht van de soorten van gegevens die in de kadastrale registratie, de registratie voor schepen en de registratie voor luchtvaartuigen zijn opgenomen, alsmede van de soorten van gegevens die op de kadastrale kaart worden weergegeven, wordt vastgesteld zoals in de bijlage is vermeld.

Apeldoorn, 7 januari 1994

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Voor deze,
De

hoofddirecteur van het Kadaster en de Openbare Registers

,

J. W. J. Besemer

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2004]

A. Overzicht van de soorten van gegevens die in de kadastrale registratie zijn opgenomen

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor zover bekend de naam, voornamen, geboortedatum, de wettelijke woonplaats met adres, het beroep en de burgerlijke staat dan wel, indien het een rechtspersoon betreft, de aard, naam en de wettelijke woonplaats, van degenen die volgens de bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers bekende gegevens eigenaar dan wel beperkt gerechtigde met betrekking tot onroerende zaken zijn of waren (behoudens ten aanzien van hypotheken en erfdienstbaarheden), en in geval van een gemeenschap het aandeel van ieder der deelgenoten.

 • 2 De wettelijke of gangbare benaming van de beperkte rechten waaraan de onroerende zaken onderwerpen zijn, en van de beslagen die op die zaken of beperkte rechten zijn gelegd, als ook, of die zaken dan wel beperkte rechten onder bewind staan en of ten aanzien daarvan een beding als bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, is ingeschreven.

 • 3 De kadastrale aanduiding van de onroerende zaken en de grootte van de percelen, alsmede de kadastrale aanduiding van de appartementsrechten.

 • 4 De gekozen woonplaats.

 • 5 De verwijzing naar ingeschreven hypotheken.

 • 6 De korte aanduiding van de aard van de in de openbare registers ingeschreven overheidsbeschikkingen die bestaan ten laste van de onroerende zaken en van de beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen.

 • 7 De volgende gegevens betreffende de feitelijke gesteldheid met betrekking tot onroerende zaken:

  • a. de cultuuraanduiding;

  • b. voor bebouwde percelen: het objectadres met postcode; voor onbebouwde percelen: de plaatselijke benaming, zo deze bekend is;

  • c. de coördinaten van het perceel in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting;

  • d. gegevens omtrent het beheer van aan overheden toebehorende onroerende zaken, zo dit bekend is.

 • 10 Landinrichtingsrente, ruilverkavelingsrente, herverkavelingsrente, reconstructierente dan wel herinrichtingsrente.

 • 11 Het feit dat een verkrijging plaatsvond onder een ontbindende of opschortende voorwaarde.

 • 12 Gegevens omtrent de koopsom, zo die bekend is.

 • 13 Een aanduiding van de belastingplichtige voor belastingen en heffingen door gemeenten en waterschappen.

 • 14 Het feit dat een onroerende zaak of een appartementsrecht is betrokken bij een voorgenomen splitsing of ondersplitsing in appartementsrechten, dan wel bij een wijziging van de splitsing in appartementsrechten.

 • 15 Een korte aanduiding van de aard van de in de openbare registers ingeschreven stukken betreffende de volgende feiten:

  • a. ondercuratelestelling, alsmede de naam en de woonplaats met adres van de curator;

  • b. faillietverklaring, alsmede de naam en de woonplaats met adres van de curator;

  • c. surséance van betaling, alsmede de naam en de woonplaats met adres van de bewindvoerder;

  • d. toestemming, bedoeld in de artikelen 42, eerste lid, en 50, eerste lid, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek om een boom, heester of heg dan wel een venster, balcon of soortgelijke werken binnen de verboden afstand van de grens van een erf te hebben;

  • e. afwijkende regeling, bedoeld in artikel 59 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

  • f. bestemming van een onroerende zaak tot gemeenschappelijk nut in verband met mandeligheid als bedoeld in artikel 60 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;

  • g. huurkoop als bedoeld in de Tijdelijke wet huurkoop onroerend goed (Stb. 1973, 289);

  • h. reglementen en andere regelingen die tussen medegerechtigden in registergoederen zijn vastgesteld;

  • i. instelling van een rechtsvordering of de indiening van een verzoekschrift ter verkrijging van een rechterlijke uitspraak;

  • j. instelling van een rechtsmiddel tegen een rechterlijke uitspraak;

  • k. ruilverkavelingsovereenkomst als bedoeld in artikel 119, eerste lid, van de Landinrichtingswet.

B. Overzicht van de soorten van gegevens die in de registratie voor schepen zijn opgenomen

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor zover bekend de naam, voornamen, geboortedatum, wettelijke woonplaats of verblijfplaats, daaronder begrepen het adres, het beroep en de burgerlijke staat dan wel, indien het een rechtspersoon betreft, de aard, naam en wettelijke woonplaats, van degenen die volgens de bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers bekende gegevens eigenaar dan wel beperkt gerechtigde met betrekking tot schepen zijn of waren, alsmede in geval van medeëigendom of een rederij, het aandeel van ieder der deelgenoten, onderscheidenlijk reders.

 • 2 De wettelijke benaming van de beperkte rechten waaraan de schepen onderworpen zijn, en van de beslagen die op de schepen of beperkte rechten zijn gelegd, als ook of die schepen of beperkte rechten onder bewind staan, alsmede of ten aanzien daarvan zijn ingeschreven:

  • a. een beding als bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

  • b. een afwijkend beding, als bedoeld in artikel 1, vijfde lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek onder vermelding van het scheepstoebehoren ten aanzien waarvan dat beding is gemaakt, en

  • c. voorrechten als genoemd in artikel 211 dan wel in artikel 821 van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 3 De naam en het brandmerk.

 • 4 De dagtekening der teboekstelling.

 • 5 Het type, de inrichting, het materiaal waarvan de romp is gemaakt, jaar en plaats van de bouw en, voor zover het een schip met mechanische voortstuwing betreft, ook al betreft het slechts een hulpmotor, het aantal motoren, het type, vermogen en de fabrikant van elke motor, alsmede het fabrieksnummer daarvan met aanduiding van de plaats waar dit nummer is aangebracht.

 • 6 Indien het een binnenschip betreft, het laadvermogen in tonnen van 1000 kilogram of de verplaatsing in kubieke meters, dan wel, indien het een zeeschip of een zeevissersschip betreft, de bruto-inhoud in kubieke meters of de brutotonnage.

 • 7 De gekozen woonplaats.

 • 8 Elk register waarin het schip heeft te boek gestaan.

 • 9 Indien ten aanzien van het schip een hypotheek is ingeschreven: de naam, voornamen en gekozen woonplaats van de schuldeiser en het bedrag van de vordering.

 • 10 Het feit dat een verkrijging plaatsvond onder een ontbindende of opschortende voorwaarde.

 • 12 Een korte aanduiding van de aard van de in de openbare registers ingeschreven stukken betreffende de volgende feiten:

  • a. ondercuratelestelling, alsmede de naam en de woonplaats met adres van de curator;

  • b. faillietverklaring, alsmede de naam en de woonplaats met adres van de curator;

  • c. surséance van betaling, alsmede de naam en de woonplaats met adres van de bewindvoerder;

  • d. scheepshuurkoopovereenkomst waarop artikel 800, tweede lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is;

  • e. reglementen en andere regelingen die tussen medegerechtigden in schepen zijn vastgesteld;

  • f. instelling van een rechtsvordering of de indiening van een verzoekschrift ter verkrijging van een rechterlijke uitspraak;

  • g. instelling van een rechtsmiddel tegen een rechterlijke uitspraak.

 • 13 Indien ten aanzien van het schip een beslag is ingeschreven: ten behoeve van wie het beslag is gelegd, alsmede het desbetreffende bedrag.

C. Overzicht van de soorten van gegevens die in de registratie voor luchtvaartuigen zijn opgenomen

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 Voor zover bekend de naam, voornamen, geboortedatum, wettelijke woonplaats met adres, het beroep en de burgerlijke staat dan wel, indien het een rechtspersoon betreft, de aard, naam en wettelijke woonplaats, van degenen die volgens de bij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers bekende gegevens eigenaar dan wel beperkt gerechtigde met betrekking tot luchtvaartuigen zijn of waren, en in geval van een gemeenschap het aandeel van ieder der deelgenoten.

 • 2 De wettelijke benaming van de beperkte rechten waaraan de luchtvaartuigen onderworpen zijn, en van de beslagen die op die luchtvaartuigen of beperkte rechten zijn gelegd, als ook of die luchtvaartuigen of beperkte rechten onder bewind staan, alsmede of ten aanzien daarvan zijn ingeschreven:

  • a. een beding als bedoeld in artikel 252 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, en

  • b. voorrechten als bedoeld in artikel 16 van de Wet teboekgestelde Luchtvaartuigen.

 • 4 De naam en woonplaats van de fabrikant, het type, jaar en plaats van de bouw, het fabrieksnummer, zo het luchtvaartuig dat heeft, met de aanduiding van de plaats waar dit nummer is aangebracht, het aantal motoren, het type, vermogen en de fabrikant van elke motor, alsmede het fabrieksnummer daarvan met de aanduiding van de plaats waar dit nummer is aangebracht.

 • 5 De maximaal toegelaten massa.

 • 7 De gekozen woonplaats.

 • 8 Elk register waarin het luchtvaartuig heeft te boek gestaan.

 • 9 Indien ten aanzien van het luchtvaartuig een hypotheek is ingeschreven: de naam, voornamen en gekozen woonplaats van de schuldeiser en het bedrag van de vordering.

 • 10 Het feit dat een verkrijging plaatsvond onder een ontbindende of opschortende voorwaarde.

 • 11 Een korte aanduiding van de aard van de in de openbare registers ingeschreven stukken betreffende de volgende feiten:

  • a. ondercuratelestelling, alsmede de naam en de woonplaats met adres van de curator;

  • b. faillietverklaring, alsmede de naam en de woonplaats met adres van de curator;

  • c. surséance van betaling, alsmede de naam en de woonplaats met adres van de bewindvoerder;

  • d. reglementen en andere regelingen die tussen medegerechtigden in luchtvaartuigen zijn vastgesteld;

  • e. instelling van een rechtsvordering of de indiening van een verzoekschrift ter verkrijging van een rechterlijke uitspraak;

  • f. instelling van een rechtsmiddel tegen een rechterlijke uitspraak;

 • 12 Indien ten aanzien van het luchtvaartuig een beslag is ingeschreven: ten behoeve van wie het beslag is gelegd, alsmede het desbetreffende bedrag.

D. Overzicht van de soorten van gegevens die op de kadastrale kaart worden weergegeven

[Vervallen per 01-01-2004]

 • 1 De perceelsgewijze indeling en de nummers van de percelen.

 • 2 Een voorstelling van de omtrek van:

  • a. hoofdgebouwen;

  • b. bijgebouwen, voor zever dit wenselijk is in verband met verkenning of in verband met de meetkundige grondslag;

  • c. kunstwerken en overige opstallen, voor zover dit nodig is voor een goede oriëntatie op de kaart;

  • d. overige topografische elementen, voor zover dit nodig is voor een goede oriëntatie op de kaart.

 • 3 Gegevens omtrent de terreinstoestand.

 • 4 De naam van de kadastrale gemeenten, de sectie, het bladnummer, een noordpijl en de schaal.

 • 5 De rijks-, provincie- en gemeentegrenzen.

 • 6 Belangrijke gebruiksgrenzen en cultuurscheidingen die op het terrein duurzaam en duidelijk zijn aangegeven.

 • 7 Plaatselijke benamingen.

Terug naar begin van de pagina