Instelling adviescommissie inzake functie ziekenhuispsychiatrie

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 08-12-2023.
Geldend van 01-03-1994 t/m 27-08-2004

Instelling adviescommissie inzake functie ziekenhuispsychiatrie

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Ingesteld wordt een commissie van advies inzake de functie ziekenhuispsychiatrie, mede in relatie tot de ontwikkeling van multifunctionele eenheden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie heeft tot taak de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te adviseren omtrent verdere ontwikkeling van de functie ziekenhuispsychiatrie waaronder de functie van de psychiatrische afdelingen van algemene en academische ziekenhuizen, mede in relatie tot de ontwikkeling van multifunctionele eenheden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 De commissie bestaat uit ten hoogste veertien leden, waaronder de voorzitter en de secretaris(sen).

  • 2 De leden worden door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in hun functie benoemd.

  • 3 Het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid, de Nederlandse Federatie Ziekenhuispsychiatrie i.o., de Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie sectie ziekenhuispsychiatrie, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, alsmede de Vereniging Nederlandse Zorgverzekeraars en het Kontaktorgaan Landelijke Ziektekostenverzekeraars gezamenlijk dragen elk één lid voor benoeming voor. Bovendien wordt één lid afkomstig uit de kring van de academische psychiatrische ziekenhuizen benoemd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 De commissie kan voor de bestudering van vraagstukken die samenhangen met haar taak, werkgroepen instellen waaraan ook niet-leden kunnen deelnemen.

  • 2 De commissie kan deskundigen, niet-leden, verzoeken de vergaderingen bij te wonen met adviserende stem.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Aan de leden van de commissie en werkgroepen, die geen rijksambtenaren zijn ofwel werkzaam zijn bij een door de overheid gesubsidieerde instelling, wordt uit 's-Rijks kas vergoeding van reis-en verblijfskosten, verleend volgens de regelen die voor vergoeding van reis- en verblijfskosten wegens reizen voor 's-Rijks dienst gelden voor ambtenaren.

  • 2 Aan de leden en adviseurs ad hoc van de commissie, die geen rijksambtenaar zijn, wordt een vakatiegeld toegekend uit 's-Rijks kas volgens het vacatiegeldenbesluit 1988.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeborgen in het archief van dat ministerie.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De commissie brengt binnen een jaar na datum van publikatie van dit besluit in de Staatscourant advies uit.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Binnen een maand na het uitbrengen van het advies wordt de commissie ontbonden.

Deze regeling wordt met een toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

voornoemd,

Hans J. Simons

Naar boven