Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1994

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 19-01-1994 t/m 27-08-2004

Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1994

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Overwegende dat het wenselijk is in het verleden beschikbaar gestelde gelden ter compensatie van de relatief negatieve koopkrachteffecten in verband met de nominale premieheffing voor deelnemers in publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen voor ambtenaren ook in 1994 beschikbaar te stellen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. heffingsgrondslag:

het inkomen van de deelnemer, bedoeld in onderdeel c, waarover procentuele premie wordt geheven door de instelling, bedoeld in onderdeel b;

b. instelling:

een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam dat een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening uitvoert alsmede de Dienst geneeskundige verzorging politie, genoemd in artikel 10 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1984 (Stb. 1984, 343);

c. deelnemer:

een persoon die krachtens de toepasselijke publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening als deelnemer wordt aangemerkt;

d. gezinslid:

een persoon die krachtens de toepasselijke publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening als gezinslid wordt aangemerkt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Voor het jaar 1994 wordt ten behoeve van de instellingen gezamenlijk een bijdrage van één honderdendriemiljoen gulden (f 103.000.000,-) op jaarbasis beschikbaar gesteld ter verlaging van de procentuele premie die de instellingen aan de deelnemers in rekening brengen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

  • 1 Aan elk der instellingen wordt van het in artikel 2 genoemde bedrag een bijdrage toegekend, welke in dezelfde verhouding tot dat bedrag staat als de heffingsgrondslagen van het tweede jaar, voorafgaande aan het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft, bij elk van die instellingen, tot het totaal der heffingsgrondslagen van dat jaar bij de instellingen gezamenlijk.

  • 2 De hoogte van de in het eerste lid bedoelde heffingsgrondslagen per instelling wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken, gehoord de Kontaktkommissie Publiekrechtelijke Ziektekostenregelingen voor ambtenaren te Nieuwegein, vastgesteld.

  • 3 De toekenning van de in het eerste lid bedoelde bijdrage geschiedt onder de voorwaarde dat het bestuur van elk der instellingen na een daartoe gedaan verzoek schriftelijk verklaart dat de rijksbijdrage geheel is aangewend ter verlaging van de procentuele premie die aan de deelnemers in rekening wordt gebracht en dat aan de deelnemers voor henzelf en voor hun gezinsleden gedurende het jaar 1994 een nominale premie van tenminste f 141,- op jaarbasis per volwassene en van tenminste f 70,50 op jaarbasis per kind in rekening is gebracht, met dien verstande dat deze premie voor ten hoogste twee kinderen per gezin is verschuldigd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De toekenning van de rijksbijdrage geschiedt onder voorbehoud van herziening en verrekening, indien later mocht blijken dat aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden niet of niet geheel is voldaan. De ingevolge artikel 3 vastgestelde bedragen kunnen bij wijze van voorschot betaalbaar worden gesteld.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

De instelling verstrekt aan de door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en aan de door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen ambtenaren of andere personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze regeling is of wordt bepaald.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant wordt geplaatst, treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Rijksbijdrageregeling publiekrechtelijke ziektekostenvoorzieningen 1994.

De

Staatssecretaris

van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Hans J. Simons.

Naar boven