Verordening op de proeve van bekwaamheid

[Regeling vervallen per 21-12-2007.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 24-04-2003 t/m 20-12-2007

Verordening op de proeve van bekwaamheid

Het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten,

Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regelen te stellen ten aanzien van de proeve van bekwaamheid en de EG-verklaring;

Gelet op het besluit van 15 juni 1994 (Staatsblad 1994, 457);

Gelet op artikel 11 van de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's en artikel 5 van de Regeling EG-verklaring advocaten van 11 december 1996;

Gelet op de adviezen van de Examencommissie en het Curatorium;

Stelt de navolgende verordening vast:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

In deze verordening wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

De Algemene Raad bepaalt bij reglement:

  • a. uit welke onderdelen de proeve van bekwaamheid bestaat;

  • b. wat de inhoud van de verschillende onderdelen is;

  • c. de omvang van de examens en de wijze waarop de examens worden afgenomen;

  • d. de hoogte van de cursus- en examengelden;

  • e. de termijn waarbinnen aan de aanvullende opleidingseisen moet zijn voldaan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

  • 1 De Algemene Raad stelt bij reglement nadere regels vast omtrent de vorm en de inhoud van de EG-verklaring.

  • 2 De Algemene Raad kan bepalen aan de afgifte van de EG-verklaring kosten zijn verbonden en stelt in dat geval de hoogte daarvan vast.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening op de proeve van bekwaamheid’.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 21-12-2007]

de Algemene Raad bepaalt het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening1.

  1. De Algemene Raad heeft bepaald dat: de verordening in werking treedt op 7 december 1994. ^ [1]
Naar boven