Regeling vooraangifte oogstschade 1993 Noord-Nederland

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 30-05-1994 t/m 22-12-2004

Regeling vooraangifte oogstschade 1993 Noord-Nederland

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

de minister:

de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

schadegebied:

de provincies Groningen, Friesland, Drente en Overijssel;

schadegewassen:

consumptie-aardappelen, pootaardappelen, fabrieksaardappelen, vollegrondsgroenten of droogbloemen;

schade:

aantoonbare schade, ontstaan door het niet kunnen oogsten van in 1993 met schadegewassen beteelde oppervlakten in het schadegebied, tengevolge van bovengemiddelde regenval in het najaar van 1993;

rechtspersoon:

rechtspersoon, anders dan een publiekrechtelijke rechtspersoon;

landbouwbedrijf:

het geheel of gedeelte van produktie-eenheden, bestaande uit een of meer gebouwen of gedeelten daarvan en daarbij horende cultuurgrond, uitsluitend of ondermeer dienende tot de uitoefening van de akkerbouw of vollegrondstuinbouw;

landbouwtelling 1993:

de landbouwtelling, bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet, gehouden in 1993.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Teneinde in aanmerking te kunnen worden genomen voor tegemoetkoming ingevolge een na goedkeuring van de Europese Commissie nader vast te stellen regeling ter zake van tegemoetkomingen voor in 1993 in het schadegebied opgetreden schade wordt een aangifte van de schade ingediend.

 • 2 Uit een aangifte, als bedoeld in het eerste lid, vloeit generlei aanspraak op een tegemoetkoming ingevolge de nader vast te stellen regeling voort.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Aangifte kan slechts worden gedaan door natuurlijke of rechtspersonen, die blijkens de landbouwtelling 1993 een landbouwbedrijf in het schadegebied voor eigen rekening en risico exploiteerden,

  • a. indien blijkens de gegevens van de landbouwtelling 1993 op het betrokken bedrijf in 1993 tenminste 5 ha consumptie-, poot- of fabrieksaardappelen of 2,5 ha van de overige schadegewassen zijn geteeld; en

  • b. indien ter zake van een of meer van de volgende categorieën schadegewassen:

   • -

    consumptieaardappelen;

   • -

    pootaardappelen;

   • -

    fabrieksaardappelen;

   • -

    overige schadegewassen;

   de oppervlakte welke in het schadegebied niet kon worden geoogst meer dan 30% uitmaakt van het totale areaal, dat blijkens de landbouwtelling 1993 in 1993 op het betrokken bedrijf met die categorie schadegewassen beteeld is.

 • 2 Indien in 1993 de teelt van schadegewassen geheel of gedeeltelijk bestaat uit vollegrondsgroenten of droogbloemen, welke niet als zodanig afzonderlijk zijn verantwoord in de landbouwtelling 1993, wordt voor het bepaalde in het eerste lid uitgegaan van de bij de aangifte voor deze gewassen opgegeven geteelde oppervlakten, met dien verstande dat de opgegeven geteelde oppervlakten voor deze gewassen niet hoger kunnen zijn dan de blijkens de landbouwtelling 1993 geteelde oppervlakte ‘overige groenten’ dan wel ‘bloemkwekerijgewassen’.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De aangifte wordt gedaan door inzending van een daartoe bestemd formulier, waarvan het model is vastgesteld in de bij deze regeling behorende bijlage. Dit formulier wordt vanaf 21 maart 1994 op verzoek verstrekt door de districtsbureauhouder van de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in wiens werkgebied het betrokken bedrijf is geregistreerd.

 • 2 Het formulier wordt volledig en naar waarheid ingevuld, ondertekend, gedagtekend en van alle bijlagen voorzien.

 • 3 Door ondertekening en inzending van het formulier verplicht de inzender zich tot nakoming van de op het formulier gestelde voorwaarden en verplichtingen.

 • 4 De aangifte wordt uiterlijk op 14 juni 1994 verzonden aan de in het eerste lid bedoelde districtsbureauhouder.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze regeling zijn belast de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd:

  • a. elke plaats te betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner voor zover dat ter vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is;

  • b. inlichtingen te verlangen voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is;

  • c. inzage te verlangen van zakelijke gegevens en bescheiden voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is;

  • d. van de gegevens en bescheiden kopieën te maken;

  • e. de gegevens en bescheiden voor het maken van kopieën voor een korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven schriftelijk bewijs, indien zulks ter plaatse niet kan geschieden.

 • 3 Een ieder is verplicht de in het eerste lid bedoelde ambtenaren alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kunnen verlangen ter uitoefening van hun bevoegdheden.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling vooraangifte oogstschade 1993 Noord-Nederland.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 maart 1994

De

minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

G. van der Lely

Bijlage

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Bijlage 36246.png
Bijlage 36247.png

VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

De indiener verklaart:

 • 1. bekend te zijn met de regeling vooraangifte oogstschade 1993 Noord-nederland;

 • 2. het vooraangifte formulier volledig en naar waarheid ingevuld te hebben;

 • 3. er mee bekend te zijn dat aan deze aangifte geen enkel recht kan worden ontleend voor een eventuele vergoeding en/of de hoogte van de eventuele vergoeding in de geleden schade;

 • 4. toestemming te verlenen aan de direkteur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Visserij om alle inlichtingen bij derden in te winnen welke voor de controle van deze aangifte noodzakelijk zijn, alsmede tot het gebruik maken van de door hem verstrekte gegevens in het kader van de Landbouwtelling en de Boekhouding Gewassen 1993 i.h.k. van de Beschikking steunverlening producenten akkerbouwgewassen 1992;

 • 5. zich te verplichten de ambtenaren, die zijn belast met de controle op de aangifte, toegang tot het bedrijf te verschaffen en de door hen gevraagde medewerking te verlenen;

 • 6. alle nadere gewenste inlichtingen met betrekking tot de benodigde gegevens terstond en naar waarheid aan de met de controle op deze vooraangifte belaste ambtenaren te zullen verstrekken.

Bijlage 36248.png
Bijlage 36249.png

VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

De indiener verklaart:

 • 1. bekend te zijn met de regeling vooraangifte oogstschade 1993 Noord-Nederland;

 • 2. dit vooraangifteformulier volledig en naar waarheid ingevuld te hebben;

 • 3. er mee bekend te zijn dat aan deze aangifte geen enkel recht kan worden ontleend voor een eventuele vergoeding en/of de hoogte van de eventuele vergoeding in de geleden schade;

 • 4. toestemming te verlenen aan de direkteur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Visserij om alle inlichtingen bij derden in te winnen welke voor de controle van deze aangifte noodzakelijk zijn, alsmede tot het gebruik maken van de door hem verstrekte gegevens in het kader van de Landbouwtelling en de Boekhouding Gewassen 1993 i.h.k. van de Beschikking steunverlening producenten akkerbouwgewassen 1992;

 • 5. zich te verplichten de ambtenaren, die zijn belast met de controle op de aangifte, toegang tot het bedrijf te verschaffen en de door hen gevraagde medewerking te verlenen;

 • 6. alle nadere gewenste inlichtingen met betrekking tot de benodigde gegevens terstond en naar waarheid aan de met de controle op deze vooraangifte belaste ambtenaren te zullen verstrekken.

Naar boven