Besluit kca-logo

[Regeling vervallen per 09-01-2007.]
Geraadpleegd op 30-05-2024.
Geldend van 13-08-2005 t/m 08-01-2007

Besluit van 29 december 1993

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 maart 1993, nr. MJZ30393025, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 10.6, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 1 september 1993, no.93.002901);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 december 1993, nr. MJZ22d93006, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan

Artikel 1

[Regeling vervallen per 09-01-2007]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. produkt: stof, preparaat of ander produkt bestemd voor huishoudelijk gebruik;

 • b. klein chemisch afval: afvalstoffen die in kleine hoeveelheden vrijkomen en die ingevolge artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer zijn aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen;

 • c. kca-logo: door Onze Minister bij ministeriële regeling als zodanig vastgestelde aanduiding ten behoeve van het gescheiden houden en gescheiden afgeven van produkten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 09-01-2007]

 • 1 Degene die als producent of importeur een produkt in Nederland op de markt brengt dat behoort tot een in bijlage 1 bij dit besluit aangewezen categorie en dat is aangewezen bij ministeriële regeling, voorziet dit produkt of, in geval het betreft produkten die behoren tot in die bijlage, onder 1, 2 of 3, aangegeven categorieën, de verpakking van die produkten, van het kca-logo.

 • 2 Degene die als producent of importeur een produkt in Nederland op de markt brengt dat behoort tot een in bijlage 2 bij dit besluit aangewezen categorie en dat is aangewezen bij ministeriële regeling, voorziet de verpakking die dat produkt rechtstreeks omsluit, van het kca-logo.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 09-01-2007]

Onze Minister kan bij de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, een produkt aanwijzen dat in het afvalstadium geen klein chemisch afval is, indien het in het belang van een doelmatige inzameling wenselijk is dat dit produkt wordt ingezameld tezamen met gelijksoortige produkten die klein chemisch afval zijn en die bij de ministeriële regeling eveneens zijn of worden aangewezen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 09-01-2007]

 • 1 Het kca-logo wordt duidelijk en onuitwisbaar aangebracht op het produkt dan wel, indien het een produkt betreft als bedoeld in artikel 2, tweede lid, op de verpakking, door middel van een etiket of door middel van opdruk.

 • 2 Een etiket als bedoeld in het eerste lid, wordt zodanig op het produkt dan wel op de verpakking aangebracht, dat het zich na normaal gebruik in het afvalstadium nog op het produkt dan wel op de verpakking bevindt.

 • 3 Het kca-logo wordt afgebeeld op een door Onze Minister bij ministeriële regeling aangegeven wijze.

 • 4 Het kca-logo wordt op een zodanige plaats aangebracht, dat het, ook in het afvalstadium van het produkt onderscheidenlijk de verpakking, goed zichtbaar is.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 09-01-2007]

De verplichting voor een importeur van een produkt om dit produkt of de verpakking ervan te voorzien van het kca-logo geldt niet, indien het produkt of de verpakking is voorzien van een aanduiding die in een lid-staat van de Europese Gemeenschap van overheidswege is vastgesteld terzake van het gescheiden houden en gescheiden afgeven van produkten die in het afvalstadium klein chemisch afval zijn.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 09-01-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1994.

 • 2 Ten aanzien van produkten die behoren tot een in bijlage 1 of 2 bij het besluit aangegeven categorie en die op 1 juli 1994 reeds vervaardigd of in Nederland op de markt aanwezig waren, blijft dit besluit tot 1 juli 1995 buiten toepassing.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 09-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kca-logo.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 december 1993

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

J. G. M. Alders

Uitgegeven de achttiende januari 1994

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage 1. behorend bij artikel 2, eerste lid , van het Besluit kca-logo

[Regeling vervallen per 09-01-2007]

Categorieën van produkten waarbij het kca-logo dient te worden aangebracht op het produkt onderscheidenlijk de verpakking.

 • 1. batterijen die geen kwik, cadmium of lood bevatten, alsmede batterijen die kwik, cadmium of lood bevatten in een hoeveelheid die de in Bijlage I van het Besluit beheer batterijen aangegeven waarde niet overschrijdt; 1

 • 2. oliefilters;

 • 3. kwikhoudende thermometers. 2

Bijlage 2. bij het Besluit kca-logo

[Regeling vervallen per 09-01-2007]

Categorieën van produkten op de verpakking 3 waarvan het kca-logo wordt aangebracht:

 • 1. bestrijdingsmiddelen;

 • 2. cosmetica;

 • 3. fotochemicaliën;

 • 4. inkten en inktverwijderingsmiddelen;

 • 5. lijmen en kitten;

 • 6. minerale en synthetische olieprodukten;

 • 7. reinigings- en onderhoudsmiddelen;

 • 8. smeermiddelen;

 • 9. verf en verfprodukten;

 • 10. verfverdunnings- en verwijderingsmiddelen;

 • 11. zuren en logen.

 1. Ingeval deze batterijen zich bevinden in consumentenapparaten als bedoeld in het Besluit beheer batterijen, dient het kca-logo te worden aangebracht op de verpakking van het apparaat, dan wel te worden opgenomen in de gebruiksaanwijzing bij het apparaat. ^ [1]
 2. Het kca-logo mag ook worden aangebracht op het omhulsel waarin de thermometer gedurende de gebruiksfase wordt bewaard. ^ [2]
 3. Ingeval van een verpakking met een nominale inhoud van 5 ml of minder, mag het kca-logo ook worden aangebracht op de verpakking die zich rechtstreeks om de verpakking bevindt ^ [3]
Naar boven