Besluit houdende afwijking voor het jaar 1994 van het Besluit vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
[Regeling materieel uitgewerkt per 19-03-2012.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 31-12-1993 t/m 31-12-2005

Besluit van 28 december 1993, houdende afwijking voor het jaar 1994 van het Besluit vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 november 1993, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. DGSZ/SV/W/93/4916, mede namens onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op de artikelen 9, vierde lid, en 29, achtste lid, van de Algemene Ouderdomswet, de artikelen 19, vierde lid, en 37b, vijfde lid, van de Algemene Weduwen- en Wezenwet, artikel 41a, tweede lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, artikel 1, zesde lid, van de Algemene Bijstandswet, artikel 10, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 10, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, artikel 6, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen, artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet, artikel 61, eerste lid, van de Ziektewet, artikel 19a, tweede lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, artikel 36, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, artikel 32, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, artikel 43, derde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet en artikel 26, derde lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945;

De Raad van State gehoord (advies van 22 december 1993, No. W.12.93.0742);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 1993, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. DGSZ/SV/W193/5822, mede namens Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. ZW: Ziektewet;

  • b. rekenpremie ZW: het percentage als bedoeld in artikel 61, eerste lid, van de ZW;

  • c. werknemersaandeel rekenpremie ZW: het deel van de rekenpremie ZW dat door de verzekerde verschuldigd is.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 2, eerste lid, van het Besluit vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen wordt de rekenpremie ZW voor het jaar 1994 in het daaraan voorafgaande jaar vastgesteld op het gewogen gemiddelde van de premies ZW zoals deze, mede gelet op de bij de Wet terugdringing ziekteverzuim in de ZW aangebrachte wijzigingen, op grond van artikel 60, tweede lid, van de ZW voor het jaar 1994 voor alle bedrijfstakken worden vastgesteld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 3, eerste lid, van het Besluit vaststelling rekenpremies Ziektewet en wachtgeldfondsen wordt het werknemersdeel rekenpremie ZW voor het jaar 1994 in het daaraan voorafgaande jaar vastgesteld op het gewogen gemiddelde van de werknemersaandelen premies ZW, onder toepassing van artikel 60, vijfde en zesde lid, van de ZW op de op grond van artikel 60, tweede lid, van die wet voor het jaar 1994 vastgestelde premies.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 december 1993

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Wallage

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d'Ancona

Uitgegeven de dertigste december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven