Regeling vangstbeperking

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 02-10-2023.
Geldend van 01-02-2009 t/m 30-06-2009

Regeling vangstbeperking

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 3, 4 en 6 van het Reglement zee- en kustvisserij 1977;

Na overleg met het Produktschap voor Vis en Visprodukten;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • b. deelgebied, sector of deelsector: zeegebied als omschreven in bijlage 1 bij deze regeling;

  • c. boomkor: vistuig dat bestaat uit één net dat is bevestigd aan en in horizontale richting wordt opgehouden door een constructie bestaande uit een boom die ten minste aan elk der uiteinden voorzien is van een slede of een slof, dan wel een soortgelijke constructie waarmee een net in horizontale richting wordt opengehouden;

  • d. motorvermogen: motorvermogen dat is vermeld op de visvergunning, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Regeling visvergunning;

  • e. visserijzone: zone als bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel a, van de Visserijwet 1963;

  • f. verordening nr. 850/98: Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van de Europese Unie van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (Pb EG L 125);

  • g. verordening inzake vangstmogelijkheden: Verordening van 19 december 2008 van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling, voor 2009, van de vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en groepen visbestanden welke in de wateren van de Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap, in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling vindt het aanlanden van vis plaats op het tijdstip waarop het vissersvaartuig direct of indirect verbinding met de wal heeft gekregen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het is verboden met een vissersvaartuig de visserij uit te oefenen op de vissoorten genoemd in de bijlagen 2, 3 en 4 in de bij die vissoorten genoemde wateren.

 • 2 Van het verbod, bedoeld in het eerste lid, wordt vrijstelling verleend voor zover het betreft de vangst door:

  • a. de gezamenlijke Nederlandse vissers van de hoeveelheid per vissoort, per deelgebied of sector en voor de periode vermeld in bijlage 3;

  • b. de gezamenlijke vissers van de lidstaten van de Europese Unie van de hoeveelheid per vissoort, per deelgebied of sector en voor de periode vermeld in bijlage 4, en

  • c. vissersvaartuigen die de vlag voeren van, of geregistreerd zijn in een andere staat dan een lidstaat van de Europese Unie, in de gebieden vermeld in bijlage 2, 3 en 4, mits de visserij wordt uitgeoefend overeenkomstig artikel 14 van de verordening inzake vangstmogelijkheden.

 • 3 De minister kan de vrijstellingen bedoeld in het tweede lid intrekken dan wel de in bijlage 3 en 4 genoemde hoeveelheden wijzigen, voor zover hij dit noodzakelijk acht voor de nakoming van communautaire verplichtingen.

 • 4 De minister maakt het tijdstip bekend waarop naar zijn oordeel de in het tweede lid bedoelde hoeveelheden zijn opgevist. Dit tijdstip kan per vissoort verschillen.

 • 5 De minister kan de vrijstellingen bedoeld in het tweede lid intrekken, voor zover hij dit noodzakelijk acht voor de naleving van reeds ingetrokken vrijstellingen als bedoeld in dit artikel en in artikel 3.

 • 6 De minister kan ontheffing van het in het eerste lid en het in artikel 3, eerste lid, gestelde verbod verlenen voor zover het gaat om vangsten voor wetenschappelijk onderzoek op grond van artikel 43 van verordening nr. 850/98.

 • 7 De minister kan de vrijstelling als bedoeld in het tweede lid voor een bepaalde periode intrekken voor de vangst van kabeljauw in de gebieden, bedoeld in de onderdelen 5a.1 en 5d.1 van bijlage III van de verordening inzake vangstmogelijkheden, voor de aldaar bedoelde vaartuigen, indien hij dat noodzakelijk acht ter nakoming van het bepaalde in de onderdelen 5a.3 en 5d.3 van die bijlage.

Artikel 2a

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De door de gezamenlijke Nederlandse vissers aangevoerde hoeveelheden vis worden in mindering gebracht op het desbetreffende quotum, respectievelijk het desbetreffende Gemeenschapsaandeel, bedoeld in bijlage 3, respectievelijk bijlage 4, van deze regeling, met uitzondering van de vangsten, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de verordening inzake vangstmogelijkheden.

 • 2 Indien een Nederlandse visser op één dag meerdere malen een hoeveelheid van 50 kg of minder van dezelfde vissoort aanvoert, wordt de totale hoeveelheid die de visser op die dag van die vissoort aanvoert in mindering gebracht op:

Artikel 2b

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 2 Voor de vangst van het deel van de vangstmogelijkheden dat is gereserveerd op grond van het eerste lid, onderdelen a en b, wordt, na aftrek van de geruilde hoeveelheden en de verlagingen, uiterlijk 1 juni van een kalenderjaar vrijstelling, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, verleend.

 • 3 Het deel van de vangstmogelijkheden dat wordt gereserveerd op grond van het eerste lid, onderdeel c, bedraagt ten hoogste 10% van de aan Nederland toegewezen vangstmogelijkheden op de vissoorten in de gebieden, bedoeld in bijlage 3 bij deze regeling.

 • 4 Voor de vangst van het deel van de vangstmogelijkheden dat is gereserveerd op grond van het eerste lid, onderdeel c, wordt aan ondernemers of groepen als bedoeld in dat onderdeel uiterlijk 1 juni van een kalenderjaar vrijstelling als bedoeld in artikel 2, tweede lid, verleend. De minister stelt de criteria vast die worden gehanteerd bij de verlening van die vrijstelling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het is verboden met andere vaartuigen dan vissersvaartuigen de visserij met trawlnetten, staande netten, Deense zegennetten of soortgelijke netten uit te oefenen op de vissoorten genoemd in de bijlagen 2, 3 en 4 in de bij die vissoorten genoemde wateren alsmede dergelijke netten aan boord te hebben van een ander vaartuig dan een vissersvaartuig.

 • 3 Het is verboden één of meer boomkorren aan boord te hebben van een vissersvaartuig waarmee ingevolge de Regeling contingentering zeevis geen tong of schol in het vangstgebied mag worden opgevist, aan boord gehouden dan wel aangeland.

 • 5 De minister kan aan een scheepswerf ontheffing van het in het eerste lid gestelde verbod verlenen, voor zover het betreft de uitoefening van de visserij door een vaartuig:

  • a. dat in aanbouw is op die scheepswerf en nog niet is afgeleverd en niet is geregistreerd overeenkomstig het bepaalde bij en krachtens het Besluit registratie vissersvaartuigen 1998 en

  • b. waarmee in het kader van een proefvaart de visserij wordt uitgeoefend om de werking van bij dat vaartuig behorende trawlnetten, Deense zegennetten of soortgelijke netten alsmede staande netten te beproeven.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Het is verboden vis van de soorten die zijn aangewezen krachtens artikel 1, tweede lid, onderdeel a, van de Visserijwet 1963 te verhandelen indien de vis niet is gevangen met een vissersvaartuig.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Met ingang van de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen overeenkomstig artikel 21, derde lid, van de verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (PbEG L 261) vastgestelde datum, is het verboden:

  • a. in de visserijzone met een vaartuig dat de vlag voert van, of geregistreerd is in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Nederland, de visserij uit te oefenen op de vissoorten waarvoor voornoemde vaststelling geldt;

  • b. vis van de soorten waarvoor voornoemde vaststelling geldt in de visserijzone aan boord te houden van dat vaartuig;

  • c. vis van deze soorten met dat vaartuig in Nederland aan te voeren.

 • 2 Met ingang van de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen overeenkomstig artikel 21, derde lid, van de in het eerste lid genoemde verordening vastgestelde datum, is het verboden:

  • a. in de visserijzone, met een vaartuig dat de vlag voert van, of geregistreerd is in, een andere lid-staat van de Europese Unie dan Nederland de visserij uit te oefenen op de vissoorten waarvoor voornoemde vaststelling geldt;

  • b. vis van de soorten waarvoor voornoemde vaststelling geldt in de visserijzone aan boord te houden van dat vaartuig;

  • c. vis van deze soorten met dat vaartuig in Nederland aan te voeren.

 • 3 Met ingang van de door de Commissie van de Europese Gemeenschappen overeenkomstig artikel 28 quinquis van de in het eerste lid genoemde verordening vastgestelde datum, is het verboden:

  • a. in de visserijzone, met een vissersvaartuig dat de vlag voert van, of geregistreerd is in een andere staat dan een lidstaat van de Europese Unie de visserij uit te oefenen op de vissoorten waarvoor de voornoemde vaststelling geldt, tenzij is voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 18 van de verordening inzake vangstmogelijkheden;

  • b. vis van de soorten waarvoor de voornoemde vaststelling geldt in de visserijzone aan boord te houden van dat vissersvaartuig of over te laden;

  • c. vis van deze soorten met dat vissersvaartuig in Nederland aan te voeren.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het is verboden diepgevroren vis in verpakkingen aan te landen.

 • 2 Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing voor het aanlanden van diepgevroren vis in verpakkingen, indien op de verpakking de in de verpakking aanwezige vis per vissoort is vermeld volgens de codes bedoeld in artikel 1, vierde lid, van verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 september 1983 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de Lid-Staten (PbEG L 276).

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Vis, behorende tot de soorten, genoemd in de bijlagen 2, 3 en 4 en gevangen in de bij die vissoorten genoemde deelgebieden en sectoren moet onmiddellijk na het ophalen van het net in zee worden teruggezet.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vis mag niet worden aangevoerd.

 • 3 Van het bepaalde in het eerste lid en het tweede lid wordt vrijstelling verleend ten aanzien van vis, welke met inachtneming van de artikelen 2, 3, en 12, vierde lid, is gevangen.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 In afwijking van artikel 11, eerste en tweede lid, mogen vangsten van de in artikel 11, eerste lid, bedoelde soorten aan boord worden gehouden of worden aangevoerd indien:

  • a. wat betreft andere soorten dan haring en makreel, de vangsten uit verschillende soorten bestaan en overeenkomstig artikel 4 van verordening nr. 850/98 met netten met een maaswijdte van minder dan 32 mm zijn gedaan en noch aan boord, noch bij aanvoer zijn gesorteerd, en zijn gevangen overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van de Regeling technische maatregelen 2000;

  • b. wat betreft haring die is gevangen in de ICES-deelgebieden III en IV, onverminderd het derde lid, de vangsten voldoen aan artikel 2, van verordening (EG) nr. 1434/98 van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot vaststelling van de voorwaarden waarop haring mag worden aangevoerd voor andere industriële doeleinden dan rechtstreekse menselijke consumptie (Pb EG L 191), en zijn gevangen overeenkomstig de artikelen 5 en 6 van de Regeling technische maatregelen 2000;

  • c. wat betreft gemengde vangsten van makreel met horsmakreel of sardines, het aandeel makreel in die vangsten niet meer bedraagt dan 10% van het totale gewicht aan makreel, horsmakreel en sardines aan boord, en de vangsten niet gesorteerd zijn. Het aandeel makreel wordt bepaald overeenkomstig artikel 9, vierde lid, van de verordening inzake vangstmogelijkheden.

 • 2 De vangst van:

  • a. heek mag slechts dan aan boord worden gehouden of worden aangevoerd als de hoeveelheid heek aan boord niet meer bedraagt dan 5% van het gewicht van de totale vangst aan boord;

  • b. schelvis mag slechts dan aan boord worden gehouden of worden aangevoerd als de hoeveelheid schelvis aan boord niet meer bedraagt dan 50% van het gewicht van de totale vangst aan boord.

 • 3 Het is verboden met een vissersvaartuig ongesorteerde vangsten van vis gevangen in de ICES-deelgebieden II (EG-wateren), III, en IV en de ICES-sector VIId aan te landen.

 • 4 Het is verboden kabeljauw aan boord te houden of aan te landen indien die is vermengd met andere mariene organismen.

 • 5 In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, is artikel 2, eerste lid, van de in dat onderdeel bedoelde verordening niet van toepassing op haring die is gevangen in ICES-deelgebied IV, de ICES-sectoren IIIa en VIId en ICES-sector IIa (EG-wateren).

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het is verboden met een vissersvaartuig haring of makreel aan te landen.

 • 2 Van het in het eerste lid bedoelde verbod wordt vrijstelling verleend indien:

  • a. de haring, onderscheidenlijk de makreel, met het aanlandende vissersvaartuig is gevangen met inachtneming van de Regeling contingentering zeevis;

  • b. de aangelande haring onderscheidenlijk de aangelande makreel van een met naam en registratienummer genoemd schip of vissersvaartuig werd overgeladen, en het overladen van de aangelande haring overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 is gemeld, met vermelding van het vangstgebied en de plaats van overladen, dan wel

  • c. de haring onderscheidenlijk de makreel in een buitenlandse haven aan boord is genomen van het aanlandende vissersvaartuig.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Het is verboden haring over te laden zonder voorafgaande melding overeenkomstig het tweede lid.

 • 2 De melding, bedoeld in het eerste lid, dient:

  • a. plaats te vinden door verzending van een faxbericht door de kapitein, de eigenaar of diens gemachtigde aan de meldkamer van de Algemene Inspectiedienst te Kerkrade (045-5461011), waarin ten minste is aangegeven:

   • de plaats van overladen;

   • de datum en het tijdstip van overladen;

   • de datum en het tijdstip van het doen van de melding;

   • de naam en het registratienummer van het schip of vissersvaartuig waarvan wordt overgeladen;

   • de naam en het registratienummer van het schip of vissersvaartuig waarop wordt overgeladen;

   • de naam van de ondernemer en van de kapitein van het schip of vissersvaartuig waarvan wordt overgeladen;

   • de naam van de ondernemer en van de kapitein van het schip of vissersvaartuig waarop wordt overgeladen;

   • de haven waarin de overgeladen haring wordt aangeland;

  • b. tenminste 24 uur voor het tijdstip van overlading plaats te vinden.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 december 1993

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

J.F. de Leeuw

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

1. ICES-deelgebieden en (deel)sectoren

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • a. Voor de omschrijving van de ICES deelgebieden en (deel)sectoren, met uitzondering van ICES-sector IIIa, ICES-deelgebied IV en ICES-deelsector 28, wordt verwezen naar Bijlage III van verordening (EG) nr. 3880/91 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1991 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van Lid-Staten die in het noordwestelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan vissen (PbEG L 365).

 • b. Voor de omschrijving van ICES-sector IIIa wordt verwezen naar artikel 4, onderdelen b en c, van de verordening inzake vangstmogelijkheden;

 • c. Onder ICES-deelgebied IV worden tevens verstaan de in het Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970 genoemde wateren.

2. NAFO deelgebieden en sectoren

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • a. Voor de omschrijving van de NAFO deelgebieden en sectoren wordt verwezen naar Bijlage III van verordening (EG) nr. 2018/93 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 30 juni 1993 inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteiten van de Lid-Staten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen (PBEG L 186).

 • b. Onder ‘het gereglementeerde gebied van de NAFO’ wordt verstaan: het deel van het onder het NAFO-verdrag vallende gebied waarover de kuststaten geen soevereiniteitsrechten of jurisdictie uitoefenen.

3. FAO en CECAF deelgebieden en sectoren

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Voor de omschrijving van de FAO en CECAF deelgebieden en sectoren wordt verwezen naar bijlage 2 van verordening (EG) nr. 2597/95 van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 1995 inzake de verstrekking van statistieken van de nominale vangsten van Lid-Staten in bepaalde gebieden buiten de Noordatlantische Oceaan (PbEG L 270).

4. Antarctische wateren

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Voor de omschrijving van de Antarctische wateren wordt verwezen naar artikel 2 van verordening (EG) nr. 601/2004 van de Raad van de Europese Unie van 22 maart 2004 tot vaststelling van bepaalde controlemaatregelen voor de visserij in het verdragsgebied van het Verdrag inzake de instandhouding van de levende rijkdommen in de Antarctische wateren en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 3940/90, (EG) nr. 66/98 en (EG) nr. 1721/1999 (PbEU L 97).

5. Internationale wateren

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Internationale wateren zijn de wateren die niet onder de soevereiniteit of jurisdictie van enige staat vallen.

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Vangstverboden voor de Nederlandse vissers voor het kalenderjaar 2009

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Vissoort

Gebied

Ansjovis

Engraulis encrasicolus

ICES gebieden VIII, IX en X en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

Atlantische Slijmkop

Hoplostethus atlanticus

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV en het SEAFO gebied

   

Beryciden

Beryx spp.

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV en het SEAFO gebied

   

Blauwe Marlijn

Makaira nigricans

Atlantische Oceaan

   

Blauwe Leng

Molva dypterigia

EG wateren en internationale wateren van ICES gebied III

   

Blauwe Wijting

Micromesistius poutassou

ICES gebieden VIIIc, IX, X en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

Blauwvintonijn

Thunnus thynnus

Atlantische Oceaan, ten oosten van 45° WL en de Middellandse Zee

   

Diepzeehaaien

Centroscymnus coelolepis

Centrophorus squamosus

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden V, VI, VII, VIII, IX en X en XII

Deania calceus

 

Dalatias licha

 

Etmopterus princeps

 

Etmopterus spinax

 

Centroscyllium fabricii

 

Cnetrophorus granulosos

 

Galeus melastomus

 

Galeus murinus

 

Apristuris spp.

 

Centrocymmus crepidater

 

Somniosus microcephalus

 
   

Diepzeehaaien en Deania histricosa en Deania profondorum

EG wateren en internationale wateren van ICES gebied XII

   

Doornhaai

Squalus accanthias

ICES gebied III

   

Gaffelkabeljauwen

Phycis blennoides

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XII

   

Geelstaartschar

Limanda ferruginea

NAFO gebieden 3LNO

   

Golfrog

EG wateren van de ICES gebieden VI, VII, VIII, IX en X

Raja undulata

 
   

Grenadiers

Macrourus spp.

Antarctische wateren van FAO gebied 58.5.2

   

Grenadiersvis

Coryphaenoides rupestris

EG wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II, III, IV, Va, VIII, IX, X, XII, XIV

   

Grijze Zuidpoolkabeljauw

Lepidonotothen squamifrons

Antarctische wateren van FAO gebied 58.5.2

   

Groenlandse Heilbot

Reinhardtius hippoglossoides

Noorse wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I en II, de EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV, de EG wateren en internationale wateren van ICES gebied VI, de Groenlandse wateren van de ICES gebieden V en XIV, de Groenlandse wateren van NAFO gebieden 0 en 1 en de NAFO gebieden 3LMNO

   

Grootoogtonijn

Thunnus obesus

Atlantische Oceaan

   

Haring

Clupea harengus

ICES gebieden IIIa, VI Clyde en VIIa, e en f

   

Haringhaai

Langna nasus

EG wateren en Internationale wateren van I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

   

Heek

Merluccius merluccius

ICES gebieden III, VIII, IX, X en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

Heilbot

Hippoglossus hippoglossus

Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV en de Groenlandse wateren van NAFO gebieden 0 en 1

   

Horsmakreel

Trachurus spp.

ICES gebieden VIIIc, IX, X en de EG wateren van CECAF

   

Inktvis

Martialia hyadesi

Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

   

Kabeljauw

Gadus morhua

Noorse wateren van ICES gebieden I en II, Kattegat, de ICES gebieden IIIbcd, V, VI en VIIa, de EG wateren en internationale wateren van XII en XIV, de Groenlandse wateren van ICES gebied XIV, de Groenlandse wateren van de NAFO gebieden 0 en 1 en de NAFO gebieden 2J en 3KLMNO

   

Kabeljauw en schelvis

Gadus morhua en Melanogrammus aeglefinus

Wateren van Faroër van ICES gebied Vb

   

Kever

Trisopterus esmarki

EG wateren van ICES gebied IIa en de ICES gebieden III en IV

   

Koolvis

Pollachius virens

Noorse wateren en de internationale wateren van de ICES gebieden, I en II, de EG wateren van ICES gebied Vb, ICES gebieden IIIbcd, VI, VII, VIII, IX, X, de EG wateren en internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

Kortvinnige Pijlinktvis

Illex illecebrosus

NAFO gebieden 3 en 4

   

Krab

Paralomis spp.

Antarctische wateren van FAO gebied 48.3

   

Krielgarnaal

Euphausia superba

FAO gebied 48 en Antarctische wateren van de FAO gebieden 58.4.1 en 58.4.2

   

Lange schol

Hippoglossoides platessoides

NAFO gebieden 3LMNO

   

Langoestine

Nephrops norvegicus

Noorse wateren van ICES gebied IV, EG wateren van ICES gebied Vb, ICES gebieden III, VI, VII, VIII, IX, X en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

Leng

Molva molva

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

   

Leng en Blauwe leng

Molva molva en Molva dypterigia

Wateren van Faroër van ICES gebied Vb

   

Lodde

Mallottus villosus

ICES gebied IIb, Groenlandse wateren van de ICES gebieden V en XIV en de wateren van NAFO gebieden 3NO

   

Makreel

Scomber scombrus

Wateren van Faroër van ICES gebied Vb, Noorse wateren van IIa, de ICES gebieden VIIIc, IX, X en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

Noordse Garnaal

Pandalus borealis

Noorse wateren van ICES gebied IVa, ICES gebied III, de Groenlandse wateren van de ICES gebieden V en XIV en de Groenlandse wateren van de NAFO gebieden 0, 1 en 3LM

   

Peneide garnalen

Penaeus spp.

Wateren van Frans Guyana

   

Platvis

Pleuronectiformes

Wateren van Faroër van ICES gebied Vb

   

Pollak

Pollachius pollachius

Noorse wateren ten zuiden van 62° N, EG wateren van ICES gebied Vb, ICES gebieden VI, VII, VIII, IX, X, de internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

Reuzenhaai

Cetorinhus maximus

alle EG wateren en niet EG wateren

   

Roggen

Rajidae

EG wateren van ICES gebied IIIa, VIII en IX en Antarctische wateren van FAO gebied 58.5.2 en de NAFO gebieden 3LNO

   

Rode diepzeekrab

Chaceon spp.

SEAFO gebied

   

Roodbaars

Sebastes spp.

EG wateren en Internationale wateren van ICES gebied V en de Internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV, IJslandse wateren van ICES gebied Va, wateren van Faroër van ICES gebied Vb, ICES gebieden I en II, de Groenlandse wateren van ICES gebieden V en XIV en de NAFO gebieden 2 (sectoren 1F en 3K) en 3LMNO

   

Schartong

Lepidorhombus spp.

EG wateren van ICES gebied Vb, de ICES gebieden VI, VII, VIII, IX, X, de internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

Noorse wateren van ICES gebieden I en II, de EG wateren en Internationale wateren van Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, wateren van Faroër, Skagerrak en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

Schol

Pleuronectes platessa

Kattegat, de EG wateren van ICES gebied Vb, de ICES gebieden I, IIIbcd, VI, VII, VIII, IX, X, de internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

Sneeuwkrab

Chionoecetes spp.

Groenlandse wateren van de NAFO gebieden 0 en 1

   

Sprot

Sprattus sprattus

ICES gebied III

   

Tong

Solea solea

Noorse wateren van ICES gebied IV, de EG wateren van ICES gebied Vb, de ICES gebieden I, IIIbcd, VI, VII en VIII, IX, X, de internationale wateren van XII en XIV en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

Torsk

Brosme brosme

EG-wateren van ICES gebied III en Noorse wateren van IV

   

Vleet

Raja Batis

EG wateren van de ICES gebieden IIa, III, IV, VI, VII, VIII, IX, en X

 
   

Wijting

Merlangius merlangus

EG wateren van ICES gebied Vb, de ICES gebieden III, VI, VIIa, VIII, IX en X, de internationale wateren van ICES gebieden XII en XIV en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

Witje

Glyptocephalus cynoglossus

NAFO gebieden 2J en 3KLNO

   

Witte Haai

Carcharodon carcharias

in alle EG wateren en niet EG wateren

   

Witte Rog

Rostroraja alba, Raja alba

EG wateren van de ICES gebieden VI, VII, VIII, IX en X

   

Witte Tonijn

Germa Alalunga

Atlantische Oceaan

   

Witte Heek

Urophysic tenuis

NAFO gebieden 3NO

   

Witte Marlijn

Tetrapturus alba

Atlantische Oceaan

   

IJsvis

Champsocephalus gunnari

Antarctische wateren van FAO gebieden 48.3 en 58.5.2

   

Zandspiering

Ammodytidae

EG wateren van IIa en de ICES gebieden IIIa en IV

   

Zeebrasem

Pallelus bogaraveo

EG wateren en internationale wateren van ICES gebieden IX en X

   

Zeeduivel

Lophiidae

ICES gebieden VIII, IX en X en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

   

Zee Engel

Squatina squtina

Alle EG wateren

   

Zwaardvis

Xiphias gladius

Atlantische Oceaan

   

Zwarte Haarstaartvis

Aphanopus carbo

EG wateren en internationale wateren van ICES gebieden I, II, III, IV, VIII, IX, X en CECAF gebied 34.1.2

   

Zwarte Patagonische IJsvis

Dissostichus eleginoides

Antarctische wateren van FAO gebieden 48.3, 48.4 en 58.5.2 en het SEAFO gebied

   

Zuidelijke Blauwvintonijn

Thunnus Maccoyii

Alle gebieden

Bijlage 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Totaal voor de Nederlandse vissers in het kalenderjaar 2009 te vangen hoeveelheden (x 1.000 kg in levend gewicht)

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Vissoort

Gebied

Hoeveelheid

Blauwe Wijting

Micromesistius poutassou

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabde, XII en XIV

13.787

1 2

Wateren van de Faroër

126

 
       

Doornhaai/Hondshaai

Squalus acanthias

EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV

7

3

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, V, VI, VII, VIII, XII, XIV

1

3

       

Grote Zilversmelt

Argentina silus

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I en II

25

 

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden III en IV

55

 

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden V, VI en VII

4.226

 
       

Haring

Clupea harengus

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I en II

13.115

4

 

EG wateren en Noorse wateren van ICES gebied IV ten noorden van 53°30'NB

22.519

 
 

ICES gebieden IVc en VIId

8.550

 
 

EG wateren en Internationale wateren van ICES gebieden Vb, VIb en VIaNoord

2.359

 
 

ICES-gebieden VIa-Zuid en VIIbc

847

 
 

ICES gebieden VIIghjk

365

 
       

Heek

Merluccius merluccius

EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV

60

 

ICES gebieden VI en VII, de EG wateren van ICES gebied Vb en de internationale wateren van de ICES gebieden XII en XIV

171

 
       

Horsmakreel

Trachurus spp.

EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV

3.814

 

ICES gebieden VI, VII en VIIIabde, de EG wateren van ICES gebied Vb en de internationale wateren van de ICES gebieden XII en XIV

57.415

 
       

Kabeljauw

Gadus morhua

ICES gebied IV, de EG wateren van ICES gebied IIa en ICES gebied IIIa tot aan het Skagerrak

2.762

 

ICES gebieden VIIb-c en e-k, VIII, IX en X en de EG wateren van CECAF gebied 34.1.1

1

 

ICES gebied VIId

42

 

Skagerrak

21

 
       

Koolvis

Pollachius virens

ICES gebied IIIa en IV en de EG wateren van ICES gebied IIa

132

 

Faroese wateren van ICES gebied Vb

49

 
       

Langoestine

Nephrops norvegicus

EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV

669

 
       

Leng

Molva molva

EG wateren van ICES gebied IV

6

 

Noorse wateren van ICES gebied IV

1

 
       

Makreel

Scomber scombrus

ICES gebieden IIIa en IV en de EG wateren van ICES gebied IIa

1.579

5

ICES gebieden VI, VII en VIIIabde, de EG wateren van ICES gebied Vb en de internationale wateren van de ICES gebieden IIa, XII en XIV

28.905

6

       

Noordse Garnaal

Pandalus borealis

EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV

35

 
       

Roggen

Rajidae

EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV

236

7 8

 

EG wateren van de ICES gebieden VIa-b, VIIa-c en VIIe-k

6

9

 

EG wateren van ICES gebied VIId

5

10

       

Schar en Bot

Limanda limanda

Platichthys flesus

EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV

11.654

 
       

Schartong

Lepidorhombus spp.

EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV

21

 
       

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus

ICES gebied IV en de EG wateren van ICES gebied IIa

182

 

Skagerrak

2

 
       
       

Schol

Pleuronectes platessa

ICES gebied IV, de EG wateren van ICES gebied IIa en ICES gebied IIIa tot aan het Skagerrak

20.237

 

Skagerrak

1.400

 
       

Sprot

Sprattus sprattus

EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV

1.729

 

VIId en e

430

 
       

Tarbot en Griet

Psetta maxima

Scopthalmus rhombus

EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV

2.923

 
       

Tong

Solea solea

EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV

10.466

 

Skagerrak

65

 
       

Tongschar en Witje

EG wateren van ICES gebieden IIa en IV

843

 
       

Wijting

Merlangius merlangus

ICES gebied IV en de EG wateren van ICES gebied IIa

674

 

ICES gebieden VIIb-h en VIIk

81

 

Skagerrak

1

 
       

Zeeduivel

Lophiidae

EG wateren van de ICES gebieden IIa en IV

303

 

Noorse wateren van ICES gebied IV

17

 

ICES gebied VI, de EG wateren van ICES gebied Vb en de internationale wateren van de ICES gebieden XII en XIV

193

 

ICES gebied VII

30

 
       

Andere soorten

Noorse wateren van ICES gebied IV

200

11

1 Waarvan tot 68% mag worden gevangen in de Noorse Economische Zone en in de visserijzone van Jan Mayen.

2 Waarvan tot 27% mag worden gevist in de wateren van de Faroer.

3 Een minimummaat van 100 cm moet in acht genomen worden.

4 Waarvan niet meer dan 11.803 ton mag worden gevangen in de Noorse wateren ten noorden van 62° NB en de visserijzone rond Jan Mayen.

5 Waarvan niet meer dan 490 ton mag worden gevangen in de ICES gebieden IVb,c.

6 Van deze hoeveelheid mag niet meer dan 8.723 ton worden gevangen in de periode van 1 januari tot en met 15 februari en van 1 oktober tot en met 31 december in de EG wateren van ICES gebied Iva.

7 Vangsten van de Koekoeksrog (Leucoraja naevus) (RJN/2C4-C), Stekelrog (Raja Clavata) (RJC/2AC4-C), Blonde rog (Raja brachyuran)(RJH/2AC4-C), Gevlekte rog (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) en de Sterrog (Amblyraja radiate) RJR/2AC4-C) moeten afzonderlijk worden gerapporteerd.

8 Voor vissersvaartuigen met een lengte over alles van meer dan 15 meter geldt dat deze soort niet meer dan 25% levend gewicht mag bedragen van het totaal van de vangsten aan boord.

9 Vangsten van de Koekoeksrog (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), Stekelrog (Raja Clavata) (RJC/67AKXD), Blonde rog (Raja brachyuran)(RJH/67AKXD), Gevlekte rog (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de Kleinoogrog (Raja micoocellata)(RJE/67AKXD), de Zandrog (Leucoraja circularis)(RJI/67AKXD) en de Shagreenrog (Leucoraja fullonica) RJF/67AKXD) moeten afzonderlijk worden gerapporteerd.

10 Vangsten van de Koekoeksrog (Leucoraja naevus) (RJN/07D), Stekelrog (Raja Clavata) (RJC/07D), Blonde rog (Raja brachyuran)(RJH/07D), Gevlekte rog (Raja montagui) (RJM//07D) en de sterrog (Amblyraja radiate) RJR/07D) moeten afzonderlijk worden gerapporteerd.

11 Andere soorten dan: haring, kabeljauw, koolvis, leng, makreel, schelvis, schol en wijting.

Bijlage 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Totaal voor de gezamenlijke vissers van de lidstaten van de EG in het kalenderjaar 2009 te vangen hoeveelheden (x 1.000 kg in levend gewicht)

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Vissoort

Gebied

Hoeveelheid

Blauwe leng

Molva dypterygia

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden II, IV en V

5

1

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden VI en VII

6

2

       

Grenadiervis

Coryphaenoides rupestris

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden Vb, VI en VII

7

3

       

Kabeljauw

Gadus morhua

ICES gebieden I en IIb

100

 
       

Leng

Molva molva

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I en II

5

4

       

Torsk

Brosme brosme

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden I, II en XIV

3

5

EG wateren en internationale wateren van ICES gebied IV

6

6

EG wateren en internationale wateren van ICES gebied V, VI en VII

6

7

       

Zeebrasem

Pallelus bogaraveo

EG wateren en internationale wateren van ICES gebieden VI, VII, VIII

7

8

9

       

Zwarte haarstaartvis

Aphanopus carbo

EG wateren en internationale wateren van de ICES gebieden V, VI, VII en XII

8

10

 1. Uitsluitend voor bijvangsten, gerichte visserij niet toegestaan. ^ [1]
 2. Uitsluitend voor bijvangsten, gerichte visserij niet toegestaan. ^ [2]
 3. Uitsluitend voor bijvangsten, gerichte visserij niet toegestaan. ^ [3]
 4. Uitsluitend voor bijvangsten, gerichte visserij niet toegestaan. ^ [4]
 5. Uitsluitend voor bijvangsten, gerichte visserij niet toegestaan. ^ [5]
 6. Uitsluitend voor bijvangsten, gerichte visserij niet toegestaan. ^ [6]
 7. Uitsluitend voor bijvangsten, gerichte visserij niet toegestaan. ^ [7]
 8. Uitsluitend voor bijvangsten, gerichte visserij niet toegestaan. ^ [8]
 9. Een minimummaat van 30 cm moet in acht genomen worden. ^ [9]
 10. Uitsluitend voor bijvangsten, gerichte visserij niet toegestaan. ^ [10]
Naar boven