EER-Uitvoeringsbesluit

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 1993. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 01-01-1994 t/m heden

Besluit van 24 december 1993, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur met het oog op de uitvoering van de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekomen Overeenkomst tussen de EEG, de EGKS en hun Lid-Staten enerzijds en de EVA-Staten met uitzondering van Zwitserland anderzijds betreffende de Europese Economische Ruimte (EER-Uitvoeringsbesluit)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 23 november 1992, nr. 265396/92/6, gedaan mede namens Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op de op 2 mei 1992 te Oporto tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap, de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en hun Lid-Staten enerzijds en de staten die partij zijn bij de Europese Vrijhandelsassociatie met uitzondering van Zwitserland anderzijds betreffende de Europese Economische Ruimte (Trb. 1992, 132 en Trb. 1993, 69);

Gezien de adviezen van de Onderwijsraad (advies van 27 november 1992, nr. OR 92000259/Alg); de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne; het Produktschap Landbouwzaaizaden (advies van 3 november 1992); de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (advies van 21 oktober 1992, nr. 588/1/1); de Nederlandse Vereniging voor zaaizaad en plantgoed (advies van 23 oktober 1992); het Produktschap voor Veevoeder, het Landbouwschap Dibevo; Fagrovet; Fidin; Nefato; Nehoma; de Adviescommissie Warenwet (advies van 9 september 1992, nummer 14 611/035), de Geneesmiddelencommissie (advies van 8 oktober 1992, nr. Geco 4711 AvG), wat betreft de daarvoor in aanmerking komende onderdelen van dit besluit;

De Raad van State gehoord (advies van 19 januari 1993, nr. W03.92.0585);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 23 december 1993, nr. 418432/93/6, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Onderwijs en Wetenschappen, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken, van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 3. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Artikel XV

[Red: Wijzigt het Besluit biologische afbreekbaarheid oppervlakte-actieve stoffen in wasmiddelen Wet milieugevaarlijke stoffen.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Artikel XIX

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 1993. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit ex artikel 2 Wet tot uitvoering van de Verordening no. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel XXXVI

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989.]

Artikel XLI

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 1993. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Wijzigt het Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

Artikel LII

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 1993. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Wijzigt het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet).]

Artikel LVI

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking van de toegang tot particuliere ziektekostenverzekeringen.]

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel LXXI

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kan een ander tijstip worden vastgesteld waarop artikel XIX, onderdeel A, artikel XLI, onderdeel A, onder 2, en artikel LII, onderdeel A, in werking treedt.

Artikel LXXII

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit ex artikel 2 Wet tot uitvoering van de Verordening no. 11 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap, het Besluit persoonlijke beschermingsmiddelen en het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit.]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.

Het Oude Loo, 24 december 1993

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen a.i.,

W. Kok

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer a.i.,

W. Kok

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

W. Kok

De Minister van Economische Zaken,

J. E. Andriessen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij a.i.,

W. Kok

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a.i.,

W. Kok

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur a.i.,

W. Kok

Uitgegeven de eenendertigste december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven