Wijzigingswet Arbeidsomstandighedenwet, enz.

[Regeling vervallen per 10-05-2006.]
Geldend van 01-01-1994 t/m 09-05-2006

Wet van 22 december 1993, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en enige andere wetten in verband met de tenuitvoerlegging van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk en in verband met enige andere onderwerpen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen in verband met de tenuitvoerlegging van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (Pb EG 1989 L 183) en in verband met enige andere onderwerpen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel V

[Vervallen per 10-05-2006]

Bepalingen, berustend op een of meer artikelen van de wet zoals deze luidden tot inwerkingtreding van deze wet, worden voor zoveel nodig beschouwd te zijn vastgesteld op grond van de overeenkomstige bepalingen van de wet zoals deze luiden na inwerkingtreding van deze wet.

Artikel VI

[Vervallen per 10-05-2006]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen, onderdelen of subonderdelen, alsmede ten aanzien van verschillende werkgevers, bedrijven of inrichtingen, dan wel groepen werknemers verschillend kan worden gesteld.

Artikel VII

[Vervallen per 10-05-2006]

De tekst van de Arbeidsomstandighedenwet wordt, zoals deze luidt na totstandkoming van deze wet, door Onze Minister van Justitie in het Staatsblad geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 22 december 1993

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

B. de Vries

Uitgegeven de dertigste december 1993

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina